Friday, 05.06.2020 - Week: (O)dd
logoPolSl2019 2logoRE100

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE (Wydział Elektryczny) zawiadamia, że wybory uczelnianego kolegium elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pierwszy stopień wyborów) odbędą się w środę 4 marca o godzinie 9:00 w auli 615 w budynku A.

Poniżej istotne informacje:

  1. Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) oraz bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania) przysługuje wszystkim pracownikom Wydziału Elektrycznego niebędącym nauczycielami akademickimi bez względu na wymiar czasu pracy (cały etat lub jego ułamek), co wynika z uchwały nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dn. 10.02.2020r. w sprawie wykładni przepisów wyborczych. Bierne prawo wyborcze przysługuje kandydatom, którzy do dnia 1.04.2020r. nie ukończą 67. roku życia.
  2. Prawo do zgłoszenia kandydata na elektora przysługuje każdemu pracownikowi niebędącym nauczycielem akademickim. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, na zebraniu wyborczym lub przed zebraniem wyborczym, składając dokument zgłoszenia wraz z oświadczeniem kandydata i informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Zgłoszenie kandydata przed zebraniem wyborczym można dokonać składając powyższe dokumenty do Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego (pokój A235) w dni robocze, w godz. 8:00-15:00, w zaklejonej kopercie zaadresowanej: „Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej okręgu wyborczego RE dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.”.