sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze źródłami rozproszonymi
Habilitant:
Maksymilian Przygrodzki
Data nadania stopnia:
15 maja 2012 r.
Streszczenie:
W monografii habilitacyjnej przedstawiono poszczególne elementy składowe zadania planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej. W szczególności przedstawiono zagadnienie generacji rozproszonej, zebrano informacje w zakresie pojęć i systematyki źródeł rozproszonych, a także ich miejsca i roli w systemie elektroenergetycznym. Zbadano potencjalne skutki, które mogą wiązać się z przyłączaniem źródeł rozproszonych do sieci. Sformułowano zasady oceny opłacalności wyboru wykonywanego przez odbiorców, wyróżniając koszty wytwarzania, dostaw i sumaryczną wartość energii elektrycznej w miejscu konsumpcji. W przypadku źródeł rozproszonych wartościowanie takie jest ważnym elementem oceny przez inwestora opłacalności inwestycji. Rozważono zagadnienia związane z zastępowaniem energii elektrycznej przez inne nośniki sieciowe oraz wynikające stąd oddziaływania zarówno podażowe, jak i popytowe, które kształtują potrzeby rozwojowe sieci. Całość przedstawiono w wymiarze inwestycji sieciowych, przyszłych struktur sieci oraz skutków związanych z pewnością zasilania, warunkowaną rozwojem systemu elektroenergetycznego. W monografii podano nowe miary ekonomiczne, których wykorzystanie pozwala na efektywną rynkowo ocenę rozpatrywanych rozwiązań. Ocena ta jest szczególnie ważna z uwagi na bieżące uwarunkowania i potrzeby związane z urynkowieniem energetyki. W podsumowaniu monografii przedstawiono propozycję modyfikacji funkcji celu zadania planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej. W monografii zaprezentowano również przykładowe wyniki prowadzonych badań i analiz ilustrujących opisane zagadnienia.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnych
Habilitant:
Barbara Kulesz
Data nadania stopnia:
24 kwietnia 2012 r.
Streszczenie:
Transformatory prostownikowe przekształcają energię elektryczną trójfazową sieci elektroenergetyki przemysłowej na napięcie sieci trakcyjnej – dla sieci tramwajowej w Polsce 600 V dc. Stosuje się obecnie zwykle 6- lub 12-pulsowe układy połączeń transformatorów. Rozbudowując stronę wtórną transformatora o kolejne uzwojenia, można budować układy prostownicze 12-, 18-, 24- i więcej pulsowe. Zwiększanie liczby pulsów powinno prowadzić do polepszenia jakości napięcia wyprostowanego i obniżenia zawartości harmonicznych prądu generowanych do sieci elektroenergetycznej. W pracy analizowano, uwzględniając warunki zasilania, wpływ zwiększania liczby pulsów przekształtników na składowe zmienne napięcia wyprostowanego i THDI i dodatkowo, jak komplikowanie budowy transformatorów wpływa na masę i gabaryty poszczególnych konstrukcji.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie układów napędowych systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych
Habilitant:
Tomasz Trawiński
Data nadania stopnia:
17 czerwca 2011 r.
Streszczenie:
W pracy przedstawiono metodykę modelowania matematycznego systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych (tzw. dysków twardych). Bazuje ona na znanych metodach formułowania modeli matematycznych manipulatorów robotów, ale została zaadoptowana i znacząco rozszerzona na potrzeby modelowania systemów pozycjonowania głowic. Wprowadzono pojęcie rozgałęzionych milimanipulatorów systemów pozycjonowania głowic (definiując pojęcie: drzewa, konaru, gałęzi), co pozwoliło na sklasyfikowanie ich pod względem orientacji osi obrotów lub wysunięć przegubów oraz liczby stopni swobody.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Cyfrowe źródła wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości
Habilitant:
Marian Kampik
Data nadania stopnia:
13 kwietnia 2010 r.
Streszczenie:
Monografia dotyczy cyfrowych, niekwantowych źródeł wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości (od 10 mHz do około 100 Hz) i o wartości skutecznej z przedziału od około 1 V do około 10 V. Praca obejmuje swym zakresem źródła generujące sygnał sinusoidalny aproksymowany przebiegiem schodkowym, w których wykorzystano nowoczesne, segmentowane przetworniki cyfrowo-analogowe o dużej liniowości, wykonane w technologii CMOS. Wykazano, że niepewność wartości skutecznej napięcia, wytwarzanego przez tego rodzaju źródła, osiągnąć może wartość 1 μV/V.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Badania wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej i metodą elektryczną
Habilitant:
Franciszek Witos
Data nadania stopnia:
25 listopada 2008 r.
Streszczenie:
Przedmiotem monografii są metody pomiarowe oraz analiza i interpretacja wyników badań wyładowań niezupełnych (WNZ) w wybranych układach izolacyjnych. Monografia zawiera propozycje autora w zakresie rozwoju metod badania WNZ i analiz wyników badań. Ma charakter interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia z trzech dziedzin: techniki wysokich napięć, materiałoznawstwa elektrycznego i akustyki. Początkowe rozdziały obejmują wybrane zagadnienia omawiające emisję akustyczną (EA) jako zjawisko fizyczne i jako metodę badawczą oraz opisujące WNZ na podstawie badań elektrycznych i akustycznych. W drugiej i trzeciej części monografii przedstawiono zastosowane metody badawcze i analizy wyników badań WNZ w wybranych układach izolacyjnych z zamodelowanymi źródłami wyładowań i z elementami obiektów rzeczywistych.
Tytuł:
Poprawa właściwości energetycznych falowników klasy E przez maksymalizację wykorzystania tranzystora
Habilitant:
Zbigniew Kaczmarczyk
Data nadania stopnia:
29 stycznia 2008 r.
Streszczenie:
Przedmiotem monografii są energoelektroniczne, rezonansowe falowniki klasy E i problematyka dotycząca ich właściwości energetycznych. Zasadniczym celem pracy jest kompleksowe przeanalizowanie możliwości zwiększenia mocy wyjściowej oraz sprawności falownika klasy E przez lepsze wykorzystanie parametrów pracy tranzystora. Do realizacji tego celu zastosowano odpowiednią analizę teoretyczną i weryfikujące badania laboratoryjne. Na początku pracy dokonano przeglądu stanu aktualnego zagadnienia. Następnie scharakteryzowano właściwości statyczne i dynamiczne tranzystorów mocy MOSFET, istotne z punktu widzenia ich stosowania w falownikach klasy E. Wskazano parametry tranzystorów ograniczające sprawność i moc wyjściową falowników. Wykazano, że kształt przebiegów napięcia i prądu tranzystora ma wpływ na osiągane sprawności oraz moce wyjściowe falowników rezonansowych. W kolejnej części pracy wyjaśniono i uporządkowano terminologię z zakresu falowników klasy E oraz dokonano systematycznego przeglądu i rozbudowanego porównania wybranych właściwości falowników klasy E. Zaproponowano uogólnioną definicję układów klasy E. Znane z literatury klasy układów, uwzględniając ich specyficzne właściwości i charakterystyczne nazewnictwo, pogrupowano w klasy podstawowe, odwrotne, niepełne i mieszane. Następnie wyjaśniono współzależność pomiędzy wartościami parametrów falownika klasy E a realizowanym rodzajem pracy (pracą optymalną, suboptymalną lub nieoptymalną). Pokazano użyteczne oraz nieprzydatne praktycznie przypadki pracy optymalnej falownika klasy E. W celu oceny właściwości energetycznych różnych falowników rezonansowych, wstępnie porównano wszystkie falowniki klasy E, falowniki klasy EF2 i E/F3 oraz kilka powszechnie znanych falowników klasy DE, D i 1/D. Istotna część monografii dotyczy badań laboratoryjnych wybranych falowników rezonansowych o częstotliwościach pracy 1-16 MHz oraz mocach wyjściowych 300-1000 W.