niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wybrane analityczno-numeryczne metody rozwiązywania nieliniowych zagadnień brzegowych w teorii pola elektromagnetycznego
Doktorant:
Marcin Sowa
Promotor:
prof. dr hab inż. Dariusz Spałek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
17 kwietnia 2013 r.
Data nadania stopnia:
23 kwietnia 2013 r.
Streszczenie:
W pracy przedstawiono rozważania na temat rozwiązywania zagadnień pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem obszaru o nieliniowym parametrze środowiskowym. W badaniach rozpatrzono sformułowanie nieliniowego warunku brzegowego, dla którego istnieje możliwość otrzymania jednoznacznego rozwiązania równań Maxwella. Omówiono także zastosowanie nieliniowego warunku brzegowego. W dalszym etapie rozważono określenie rozkładu pola elektromagnetycznego w obszarze nieliniowym. Narzędzia, jakie zastosowano w badaniach opierają się na metodach analitycznych, lecz zawierają także elementy algorytmów numerycznych, na przykład – na etapie wyznaczania wartości współczynników nieliniowego warunku brzegowego. W pracy rozpatrzono także możliwość zastosowania algorytmów do obliczeń numeryczno - symbolicznych w celu wyznaczania współczynników nieliniowego warunku.
Sformułowano następującą tezę: W teorii pola elektromagnetycznego możliwe jest zadanie nieliniowego warunku brzegowego, który zapewnia istnienie jednoznacznego rozwiązania równań Maxwella.
Zadany nieliniowy warunek brzegowy na granicy obszarów – liniowego i nieliniowego, wykorzystać można do redukcji analizowanego obszaru pola elektromagnetycznego.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Sprzężony model polowo-obwodowy wyrzutni elektromagnetycznej
Doktorant:
Jarosław Domin
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
4 grudnia 2012 r.
Data nadania stopnia:
18 grudnia 2012 r.
Streszczenie:
Praca dotyczy opracowania modelu polowo-obwodowego oraz metodologii wyznaczania (zmiennych w czasie) parametrów modelu hybrydowej wyrzutni pneumatyczno-elektromagnetycznej. Opisywany układ hybrydowej wyrzutni składa się z trzech modułów: pneumatycznego, elektromagnetycznego cewkowego oraz elektromagnetycznego szynowego. Kolejne moduły odpowiadają za stopniowe zwiększanie prędkości elementu ruchomego. Dodatkowym celem pracy jest opracowanie strategii sterowania, trzema modułami, dla osiągnięcia pożądanej prędkości wylotowej, przy właściwym wykorzystaniu możliwości poszczególnych modułów. Dla całości układu hybrydowej wyrzutni sformułowano (całościowy, kompleksowy, zintegrowany) model matematyczny hybrydowej wyrzutni pneumatyczno-elektromagnetycznej, będący rezultatem sprzężenia ze sobą modeli składowych poszczególnych modułów, ukierunkowany na optymalizację procesu sterowania wyrzutnią. Opracowano graficzną metodę opisu i porównywania różnych strategii sterowania hybrydową wyrzutnią pneumatyczno-elektromagnetyczną.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Transformator współosiowy modularny wysokiej częstotliwości do energoelektroniki
Doktorant:
Krzysztof Bodzek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
19 listopada 2012 r.
Data nadania stopnia:
20 listopada 2012 r.
Streszczenie:
Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest transformator współosiowy wysokiej częstotliwości (1 MHz) charakteryzujący się wysoką sprawnością (powyżej 99 %), dużą mocą jednostkową (kilka kVA) i wysoką gęstością mocy (powyżej kilku kVA/kg). Transformator ten przeznaczony jest do pracy w strukturach przekształtników energoelektronicznych. Zaproponowano metodę syntezy transformatorów o dowolnej przekładni zbudowanych z transformatorów o przekładni zwojowej równej 1:1. W rozprawie zamieszczono pełną analizę zjawisk występujących przy pracy transformatora z wysokimi częstotliwościami (< 1 MHz). Analiza taka możliwa jest przy zastosowaniu polowych modeli MES (metoda elementów skończonych) i polowych modeli MOS (metoda objętości skończonych). Analizowano modele elektromagnetyczne i cieplne, przy założeniu minimalizacji czasu wykonywania obliczeń.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie opóźnień transmisji spowodowanych zaburzeniami w sieciach bezprzewodowych w standardzie IEEE 802.15.4
Doktorant:
Beata Krupanek
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
13 listopada 2012 r.
Data nadania stopnia:
20 listopada 2012 r.
Streszczenie:
Celem pracy było przedstawienie opracowanego modelu opóźnień komunikacyjnych wykorzystującego losowe ciągi funkcji delta. Opóźnienie komunikacyjne powstające w czasie transmisji pakietu danych składa się z opóźnienia powodowanego przetwarzaniem danych w węźle ZigBee oraz czasu transmisji danych. Model pozwala na opis parametrów transmisji danych takich jak liczba wysłanych danych, liczba poprawnie odebranych pakietów, liczba utraconych pakietów, czas transmisji oraz liczba retransmisji. W celu weryfikacji modelu przeprowadzono szereg badań z wykorzystaniem zaprojektowanego układu pomiarowego oraz oprogramowania symulacyjnego OPNET Modeler. Badania potwierdziły przydatność modelu do opisu sieci bezprzewodowych, co może zostać wykorzystane do stworzenia aplikacji wspomagającej projektowanie sieci transmisji danych.