wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Układ do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej
Doktorant:
Tomasz Cieśla
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
29 maja 2012 r.
Data nadania stopnia:
26 czerwca 2012 r.
Streszczenie:
Celem rozprawy doktorskiej było opracowanie efektywnego (o możliwie wysokiej sprawności i niezawodności) oraz kompaktowego (o możliwie małych gabarytach i wadze) układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, który mógłby zostać zastosowany do zasilania protezy serca. Układ ten składał się z falownika klasy E, obwodu cewek sprzężonych magnetycznie oraz prostownika synchronicznego. Realizacja celu rozprawy wymagała osiągnięcia dwóch celów cząstkowych. Pierwszym było stworzenie modelu komputerowego układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej, który posłużył m.in. do opracowania metody doboru parametrów układu. Drugim było skonstruowanie i przebadanie laboratoryjne właściwości prototypu układu do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Ostatecznie skonstruowany prototyp cechował się średnicami cewek 10 cm (zewnętrznej) oraz 6 cm (wewnętrznej), odległością pomiędzy cewkami zmieniającą się w zakresie 10-13 mm, częstotliwością pracy 800 kHz, mocą wyjściową około 34 W oraz sprawnością całkowitą na poziomie 93%.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza porównawcza wybranych układów odtwarzania zmiennych stanu i momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego
Doktorant:
Roman Niestrój
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
18 października 2011 r.
Data nadania stopnia:
15 listopada 2011 r.
Streszczenie:
Praca jest poświęcona dogłębnej, wielokryterialnej analizie porównawczej wybranych realizacji układów odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego, pozwalającej na sformułowanie wniosków, które mogą być użyteczne przy budowie bezczujnikowych układów sterowania silnika a także przy opracowywaniu nowych realizacji układów odtwarzania. W pracy zaprezentowano analizę stabilności, odporności na zakłócenia sygnałów wejściowych oraz odporności na zmiany parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego dla sześciu realizacji prądowego estymatora typu MRAS. W badaniach uwzględniano jednoczesne zmiany wszystkich parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego a uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Praca zawiera wyniki badań obliczeniowych, symulacyjnych i laboratoryjnych układów odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego a także bezczujnikowych układów sterowania silnika indukcyjnego.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Aspekty sterowania urządzeniami mechatronicznymi przez Internet - analiza protokołu TCP/IP
Doktorant:
Paweł Kielan
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
10 października 2011 r.
Data nadania stopnia:
11 października 2011 r.
Streszczenie:
W pracy przedstawiono metodologię oraz stanowisko badawcze do prowadzenia badań symulacyjnych układów regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego zamkniętą przez Emulator Simena NE3000 symulujący działanie sieci Internet. Prowadzenie badań symulacyjnych (przy wykorzystaniu modeli matematycznych implementowanych w programie SIMULINK lub na karcie procesorów sygnałowych DSP1104) pozwala poszerzyć badaną klasę obiektów i umożliwiają prowadzenie badań przy szerokiej gamie możliwych parametrów obiektu sterowania i nastaw regulatora. Przedstawiono weryfikację: opracowanej metodologii, poprawności kryterium poprawnej współpracy zadanego układu regulacji z zadaną siecią Internet i poprawności algorytmu postępowania dla sprawdzenia możliwości współpracy zadanego układu regulacji z zadaną siecią Internet. Weryfikacje zrealizowano na obiektach rzeczywistych – silnikach oraz modelach matematycznych o parametrach zgodnych z silnikami rzeczywistymi. Wykorzystując do tego celu kartę procesorów sygnałowych DSP1104 oraz autorski program SKCDSP1104.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Estymacja parametrów modelu matematycznego zespołu wytwórczego pracującego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Doktorant:
Łukasz Majka
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
27 czerwca 2011 r.
Streszczenie:
W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarowej estymacji parametrów modeli matematycznych elementów składowych zespołów wytwórczych pracujących w KSE. Opracowana metoda pozwala na realizuję tego przedsięwzięcia w oparciu o rejestrowane przebiegi dynamiczne podstawowych wielkości np. napięcie, prędkość kątowa generatora podczas rutynowych czynności pomiarowych typu próby uruchomieniowe i okresowe – kontrolne prowadzonych na blokach wytwórczych w elektrowniach. Metodyka wyznaczania parametrów polega na aproksymacji tych przebiegów przez funkcje wyrażone przez poszukiwane parametry poszczególnych modeli elementów turbozespołu, również modeli nieliniowych. W procesie aproksymacji parametry te dobierane są w taki sposób, aby zminimalizować błąd średniokwadratowy występujący miedzy przebiegami aproksymowanymi a przebiegami aproksymującymi, na które oddziałują obliczane parametry modelu. Minimalizacja tak sformułowanej funkcji celu jest zagadnieniem nieliniowym i jej rozwiązanie możliwe jest wyłącznie za pomocą metod numerycznych. W pracy przedstawiono również analizę wrażliwości i dokonano przeglądu algorytmów optymalizacyjnych oraz opracowano metodę filtracji sygnałów pomiarowych.