niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Tytuł:
Opinia o przyczynie uszkodzenia turbogeneratora na podstawie analizy dokumentacji z przebiegu awarii i badań symulacyjnych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Adrian Nocoń
Źródło finansowania:
zlecenie z przemysłu
Opis:
W opracowaniu przeanalizowano dostarczoną przez Zleceniodawcę dokumentację techniczną wybranych elementów elektroenergetycznego. Dokumentacja obejmowała: dokumentację techniczno-ruchową generatora, schematy obwodów elektrycznych elektrowni, opis zabezpieczeń bloku, protokoły z pomiarów transformatora potrzeb własnych bloku oraz dane z systemu rejestracji pracy bloku. Na podstawie dokumentacji sformułowano wnioski dotyczące przyczyny awarii generatora. W celu zweryfikowania postawionych hipotez opracowano model matematyczny bloku. Wyznaczone w czasie badań symulacyjnych przebiegi napięć, prądów i mocy występujące w czasie symulowanych zjawisk mogących doprowadzić do awarii generatora, poddano analizie jakościowej i ilościowej. Ponadto przeprowadzono badania laboratoryjne, w których pomiarowo zweryfikowano postawione hipotezy.