sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Optoelektroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanofotoniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Źródło finansowania:
Fundusze Strukturalne
Opis:
Katedra Optoelektroniki uczestniczy w Konsorcjum, które stanowi 6 jednostek naukowych w Polsce. Liderem Konsorcjum jest Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie. Konsorcjum zostało powołane do opracowania innowacyjnych w sensie międzynarodowym, struktur fotonicznych oraz układów elektronicznych i optycznych na bazie półprzewodników z szeroką przerwą energetyczną. Uzyskane wyniki mają charakter nowości naukowej i nowości technologicznej w szerokim sensie międzynarodowym. W ramach realizacji projektu zostały opracowane falowody optyczne na bazie półprzewodnikowego ZnO, które charakteryzują się najniższą tłumiennością optyczną, która została uzyskana i przedstawiona w literaturze naukowej problemu.
Tytuł:
Prekoncentratory i detektory do wysokoczułych sensorów wybranych gazów niebezpiecznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
W ramach projektu, prowadzone są badania nad opracowaniem sytemu do detekcji par materiałów wybuchowych o bardzo niskich poziomach stężeń (rzędu ppb). Opracowano sposoby zagęszczania wykrywanych gazów z wykorzystaniem sit molekularnych. Opracowano systemy detekcji resztkowych stężeń par materiałów wybuchowych z wykorzystaniem mikrorezonatorów akustycznych typu QCM oraz rezonatorów z akustyczna fala powierzchniową.
Tytuł:
System do pomiaru składu mieszanin gazowych ze strukturami sensorowymi wykonanymi w technologii optyki zintegrowanej
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
Przeprowadzono badania nad możliwościami zastosowania różnych typów optycznych i optoelektronicznych sensorów gazowych. Wykonano badania modelowe następujących układów: układu z powierzchniowa fala plazmonową, układu intergerometrii międzymodowej, układu z falą zanikająca, układami ze strukturami fotonicznymi. Opracowane systemy pomiarowe do optycznej detekcji wybranych gazów zostały przebadane na opracowanych stanowiskach badawczych. Wykazano, że istnieje możliwość komercjalizacji niektórych opracowanych systemów detekcji gazów.
Tytuł:
Badania modelowe parametrów fizycznych układu krążenia dla potrzeb diagnostyki hemodynamicznej serca
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
W ramach realizacji projektu, zostało opracowane i zestawione stanowisko do badań modelowych układu krążenia. Z wykorzystaniem opracowane stanowiska zostały przeprowadzone badania rozchodzenia się wprowadzanych w procesie diagnozowania pacjentów znaczników w modelu układu krążenia. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków, które powinny zostać uwzględniane przy stosowaniu diagnostycznej metody Swana-Ganza.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie technologii nanostruktur fotonicznych wraz z układami sprzęgającymi optyki zintegrowanej dla zastosowań w technice sensorowej
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
Projekt był realizowany przez dwie jednostki – Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie oraz Katedrę Optoelektronki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Prowadzono badania technologiczne nad wytwarzaniem falowodów na bazie półprzewodników tlenkowych, w tym tlenku cynku ZnO oraz dwutlenku tytanu TiO2. Prowadzono badania nad opracowaniem technologii wytwarzania sprzęgaczy siatkowych (typu siatka Bragga) dla wprowadzania światła do struktury falowodowej.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych dla potrzeb protez serca
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
W ramach Projektu Zamawianego „Polskie Sztuczne Serce” Katedra Optoelektroniki uczestniczyła wspólnie z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej oraz z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w opracowaniu układu do wyznaczania chwilowej objętości krwi w komorze sztucznego serca. Została opracowana, nowatorska w skali światowej akustyczna metoda wyznaczania objętości krwi w komorach pulsacyjnych. Metoda została zgłoszona do patentowania.