sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Katedra Optoelektroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Światłowodowy miernik natężenia prądu elektrycznego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Kamil Barczak
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Celem projektu było opracowanie modelu laboratoryjnego światłowodowego czujnika prądu w oparciu o nowo wytworzone szkła magnetooptyczne. W ramach projektu wykonano światłowodowy czujnik prądu z przetwarzaniem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Czujnik z przetwarzaniem zewnętrznym przetestowano na stanowisku pomiarowym w laboratorium wysokoprądowym w Energopomiar-Elektryka. Czujnik rejestrował przebiegi prądu w zakresie 300 A do 800 A z niepewnością względną nie przekraczającą 10%. Konstrukcja czujnika jest nadal rozwijana w Katedrze Optoelektroniki. Istnieją ogromne nadzieje, że za pomocą opracowanego czujnika będzie można mierzyć wyższe harmoniczne przebiegu prądu, które są bardzo istotne dla elektroenergetyki.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Struktury optyki zintegrowanej dla zastosowań w metrologii wybranych atmosfer gazowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Cuma Tyszkiewicz
Źródło finansowania:
BK
Opis:
W ramach projektu wykonano charakteryzację warstw porowatej krzemionki, wytworzonych metodą sol-gel, impregnowanych indykatorami pH jako warstw sensorowych w układzie światłowodowego NH3 i NO2. Opracowano metody selektywnej impregnacji warstw indykatorami pH w celu nanoszenia warstw sensorowych na falowody planarne lub kanałowe. W ramach projektu rozwinięte zostało oprogramowanie dla platformy GNU/Linuks do analizy spektrogramów w formacie JCAMP-DX pozwalające na konwersję plików JCAMP-DX do formatu zrozumiałego dla powszechnie używanych aplikacji tworzących wykresy (np. Grapher, Origin), zarządzanie zbiorem spektrów oraz informacjami związanymi z dalszą ich analizą, wyznaczanie i aproksymowanie spektrów transmisyjnych i odbiciowych, wyznaczanie spektrów zmian absorbancji i zmian ekstynkcji.
Tytuł:
Opracowanie światłowodowych platform sensorowych wytwarzanych metodami wymiany jonowej i zol-żel do czujników chemicznych i biochemicznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Roman Rogoziński, Prof. Pol. Śl.
Źródło finansowania:
NCN
Opis:
Celem projektu badawczego jest opracowanie platform sensorowych do planarnych światłowodowych czujników chemicznych i biochemicznych z modulacją amplitudy i z modulacją fazy. W ramach projektu opracowana zostanie platforma do amplitudowych czujników gazów, z wykorzystaniem metody wymiany jonowej, która zastosowana zostanie w czujniku amoniaku. Warstwy sensorowe będą wytwarzane metodą zol-żel. Do czujników z detekcją fazową opracowane zostaną platformy na bazie złożonych struktur światłowodowych, w których wykorzystane zostaną układy interferometru polaryzacyjnego i interferometru Younga. Rozwiązany zostanie problem wysokiej tłumienności modów podstawowych w takich strukturach. Do wprowadzania światła w opracowanych strukturach planarnych wykorzystane zostaną sprzęgacze siatkowe.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analizy modelowe oraz badania eksperymentalne wybranych struktur fotonicznych na bazie półprzewodników wysokoprzerwowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny, projekt promotorski
Źródło finansowania:
NCN
Opis:
Celem powyższego grantu promotorskiego jest zaprojektowanie oraz badania eksperymentalne struktur fotonicznych ze sprzęgaczami siatkowymi wraz z falowodami planarnymi wykonanymi na bazie przezroczystych tlenków metali - półprzewodników szerokoprzerwowych takich jak tlenek cynku ZnO, oraz dwutlenek tytanu TiO2. Badania numeryczne będące częścią grantu promotorskiego pozwoliły na otrzymanie struktur falowodów planarnych oraz struktur fotonicznych ze sprzęgaczami siatkowymi o optymalnych parametrach geometrycznych. Poniżej przedstawiona jest wyznaczona teoretycznie charakterystyka modowa struktury falowodu planarnego otrzymanego na bazie tlenku cynku. Poniższa charakterystyka przedstawia zależność wartości efektywnego współczynnika załamania w strukturze falowodowe w funkcji grubości warstwy ZnO. Analizy przeprowadzono dla dówch różnych zastosowanych podłoży w strukturze.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Optyczny system do określania objętości chwilowej części krwistej komory wspomagania serca
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
Głównym zadaniem pracy badawczej jest opracowanie optycznej metody pomiarowej do określania chwilowej objętości krwi w pulsacyjnej komorze wspomagania serca typu POLVAD-EXT, z możliwością późniejszej implementacji w nowo projektowanych pneumatycznych komorach wspomagania typu pulsacyjnego (system RELIGA-IMPL). Badania obejmują stworzenie systemu układów nadawczych oraz odbiorczych umieszczonych w obudowie czaszy pneumatycznej komory wspomagania serca, zaprojektowanie systemu akwizycji danych pozwalającego na badanie statyczne sygnałów w zależności od chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca oraz opracowanie metody analizy sygnałów pozwalającej na określenie chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca.
Tytuł:
Opracowanie zintegrowanego planarnego czujnika światłowodowego w spektroskopii pola zanikającego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Paweł Karasiński
Źródło finansowania:
NCN
Opis:
Projekt badawczy dotyczy opracowania planarnej optoelektronicznej zintegrowanej struktury sensorowej do zastosowań w czujnikach chemicznych i biochemicznych. W strukturze zastosowane zostaną: dioda OLED jako szerokopasmowe źródło światła, światłowodowa struktura sensorowa wytwarzana metodą zol-żel i pracująca w technice spektroskopii pola zanikającego oraz wyjściowy sprzęgacz siatkowy. Docelowo elementy te będą zintegrowane na jednym podłożu. Istotą projektu jest integracja diody OLED z jednomodowym światłowodem planarnym wytwarzanym metodą zol-żel oraz zbudowanie spektrofotometru w oparciu o sprzęgacz wyjściowy i linijkę fotodetektorów. Opracowana struktura będzie stanowić podstawę budowy czujników chemicznych i biochemicznych, w których wykorzystywane są efekty: zmiany współczynnika załamania, zmiany grubości bądź zmiany absorpcji pokrycia.