środa, 12.12.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 11.12.2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało o zakończeniu oceny merytorycznej projektów złożonych w trzecim etapie naboru w konkursie 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” (Program Inteligentny Rozwój).

W ramach konkursu finansowanie uzyskał projekt „Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej”. Projekt będzie realizowany przez Wydział Elektryczny oraz Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. (OPA). Kierownikiem B+R projektu jest dr inż. Dawid Buła, a kierownikiem zarządzającym dr inż. Tomasz Kraszewski. Ponadto kluczowy personel B+R projektu obejmuje pracowników naszego Wydziału (dr hab. inż. Dariusz Grabowski, dr hab. inż. Marcin Maciążek, dr inż. Marcin Zygmanowski), a także przedstawiciela firmy OPA (mgr inż. Andrzej Bauerek). W skład zespołu B+R z naszego Wydziału wchodzą ponadto: prof. dr hab. inż. Marian Pasko, dr inż. Tomasz Adrikowski, dr inż. Michał Jeleń, dr inż. Michał Lewandowski, dr inż. Jarosław Michalak oraz dr inż. Anna Piwowar.

W ramach  trzeciego etapu konkursu wpłynęły 83 wnioski, z czego do dofinansowania zostały rekomendowane 22 projekty. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi ponad osiemdziesiąt milionów złotych. Całkowity koszt projektu realizowanego na naszym Wydziale będzie wynosił ponad dwa miliony.

NCBR jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy UE w ramach trzech programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, tj.: Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Polska Cyfrowa (PO PC). Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dzięki niemu dofinansowanie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskują naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce.

Informacja o wpłatach za egzamin

KURS SEP