piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Publikacja naszych pracowników w języku chińskim

W londyńskim wydawnictwie Springer ukazała się publikacja naukowa „Power Theories for Improved Power Quality” pod redakcją prof. Mariana Pasko oraz prof. Grzegorza Benyska (z Uniwersytetu Zielonogórskiego). Niedawno, w wyniku porozumienia wydawnictwa z China Machine Press książka została wydana w całości w języku chińskim i trafiła na tamtejszy rynek. 

W rozdziale „Principles of Electrical Power Control” (autorzy: prof. Marian Pasko i dr inż. Marcin Maciążek) przedstawiono przekrojowy (historyczny) opis tzw. teorii mocy, w której zdefiniowano wielkości służące do opisu właściwości energetycznych w obwodach elektrycznych. W układach z przebiegami sinusoidalnymi jest on realizowany z powszechnie akceptowanymi pojęciami mocy czynnej, biernej i pozornej, jednakże w układach z przebiegami odkształconymi problem ten do dnia dzisiejszego nie został ujednolicony.

Natomiast rozdział „Power Theories Applications to Control Active Compensators” (autor: dr inż. Marcin Maciążek) zawiera opis, modele i wyniki symulacji algorytmów sterowania energetycznych filtrów aktywnych. Są to układy energoelektroniczne, które umożliwiają poprawę jakości energii elektrycznej poprzez eliminację niekorzystnych składowych z przebiegów prądów i napięć.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej

W dniu 4 lutego 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego.

1. Rada Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej jest społecznym kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału.

2. Celem działania Rady jest wymiana poglądów dotyczących przede wszystkim jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym i oceny procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy, a także tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi adeptów z szeroko pojmowanej Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Energetyki, Informatyki, oraz Mechatroniki.

Fragment Regulaminu Rady Programowej

Konferencja Kół Naukowych w Szczyrku

W dniach od 28 do 30 stycznia 2014 roku w Hotelu Meta w Szczyrku odbędzie się I Konferencja Kół Naukowych, organizowana w ramach projektu "Inżynier Informatyk - zawód z przyszłością" i współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja jest skierowana do studentów kierunku zamawianego Informatyka, należących do kół naukowych bądź planujących wstąpienie do nich. W szczególności, udział w konferencji wezmą członkowie Koła Naukowego WIEM  oraz Koła Naukowego Sterowania Robotów Mobilnych .

W ramach Konferencji odbędą się wykłady monograficzne zaproszonego wykładowcy oraz prezentacje projektów studenckich w trzech panelach warsztatowych, poświęconych automatyce, elektronice i robotyce, zastosowaniom matematyki w informatyce, programowaniu urządzeń mobilnych oraz zastosowaniom grafiki ruchomej w tworzeniu oprogramowania rozrywkowego oraz edukacyjnego.

Więcej informacji na stronie projektu .

Program stażowy General Motors - dogrywka!

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza studentów Wydziału Elektrycznego do udziału w PROGRAMIE STAŻOWYM General Motors Manufacturing Poland.

Więcej informacji na załączonym plakacie .

Spotkanie poświęcone pamięci Profesora Wilibalda Winklera

W dniu 22 stycznia br. w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego odbyło się otwarte spotkanie poświęcone pamięci Profesora Wilibalda Winklera  wybitnego naukowca i specjalisty w dyscyplinie elektrotechnika, jednego z twórców polskiej szkoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Profesor Wilibald Winkler  urodził się 25 grudnia 1933 roku w Zabrzu-Makoszowach. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym, trzy lata później uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1973 roku stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w roku 1981. W latach 1990-1996 Profesor Wilibald Winkler pełnił zaszczytną funkcję rektora Politechniki Śląskiej, a w latach 1994-2003 dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. W latach 1997-2000 Profesor sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, natomiast w latach 2000-2001 był wojewodą śląskim. Profesor Wilibald Winkler, obok Episkopatu Polski, był jednym z założycieli Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Profesor zmarł w 2010 roku. Odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako miłośnik Śląska, wierny przez całe życie swojej małej ojczyźnie, prof. Winkler został patronem ulicy w rodzinnym mieście  Zabrzu.


Czytaj więcej...

Wspomnienie Profesora Wilibalda Winklera

Dyrekcja Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów

ma zaszczyt zaprosić na otwarte zebranie poświęcone wspomnieniu
Profesora Wilibalda WINKLERA,
byłego Rektora Politechniki Śląskiej,
człowieka bardzo zasłużonego dla województwa śląskiego i szkolnictwa  wyższego w Polsce.

Profesor Wilibald Winkler  był wybitnym naukowcem i specjalistą w dyscyplinie elektrotechnika, jednym z twórców polskiej szkoły elektroenegetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W swoim dorobku miał wiele publikacji naukowych i książek dydaktycznych oraz wykształcił liczne grono inżynierów elektroenergetyków i swoich następców w działalności naukowo-dydaktycznej.

Zebranie, organizowane z okazji 80 rocznicy urodzin Profesora, odbędzie się w środę 22 stycznia 2014 r. o godzinie 11:00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Krzywoustego 2) w sali 615.

Czytaj więcej...