sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 53/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. na Wydziale Elektrycznym w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 będą obowiązywały następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

 • Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, wynosi odpowiednio:
  • na kierunkach Elektrotechnika, Mechatronika oraz Energetyka prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1925 zł,
  • na kierunku Informatyka prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1900 zł.
 • Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:
  • na kierunkach Elektrotechnika oraz Mechatronika prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1925 zł.
 • Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna), na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.

Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).