poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Praktyki studenckie - studia stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA!

Zarządzeniem nr 91/2021 JM Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 czerwca 2021 roku, został zmieniony „Regulamin studenckich praktyk zawodowych”.

Zgodnie z zarządzeniem uchylona zostaje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbywania na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

Nie jest możliwe zaliczenie praktyki wyłącznie na podstawie świadczenia przez studenta pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itd. zarówno w okresie wcześniejszym, jak i podczas tegorocznych wakacji.

Jedynym dokumentem, na podstawie którego student może uzyskać zaliczenie praktyki jest „umowa o organizację praktyki zawodowej”, której wzór także uległ zmianie (jest zamieszczony w dalszej części strony).

„Umowę o organizację praktyki zawodowej” można zawrzeć:

 • z własnym pracodawcą, zleceniodawcą, zlecającym umowę o dzieło – jako dodatkową umowę, poza umową o pracę, zlecenia czy o dzieło,
 • z innym zakładem pracy, jako jedyną umowę z tym zakładem.

Umowa powinna uwzględniać liczbę dni, jaka jest wymagana w danym semestrze do realizacji praktyki (poniżej dział: „Czas trwania praktyki”) w taki sposób, że każdy tydzień praktyki jest równy 5 dniom jej realizacji. Dni te, jeśli nie są okresem ciągłym, należy wyszczególnić  w tabeli termin praktyki w  „Umowie o organizacji praktyki zawodowej”.

Zgodnie z  „Organizacją roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Śląskiej”  praktyki na wszystkich kierunkach studiów, poza Energetyką, muszą odbywać się w terminach między 11.07 a 4.09.2022r.

 

Czas trwania praktyki

Studia stacjonarne

W roku akademickim 2021/2022 czas trwania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia wynosi, w zależności od kierunku:
Informatyka sem. VI - 4 tygodnie
Mechatronika sem.  II - 2 tygodnie
Mechatronika sem. IV - 2 tygodnie
Mechatronika  sem. VI - 4 tygodnie
Elektrotechnika sem. VI - 4 tygodnie
Energetyka - 6 miesięcy
UWAGA:
Praktyka studentów kierunku Energetyka musi trwać 6 miesięcy a nie 1 semestr, zgodnie z nową ustawą. Dlatego praktykę należy rozpocząć najpóźniej 1.08.2022, a najwcześniej 11.07.2022.

Studia niestacjonarne

W roku akademickim 2021/2022 czas trwania praktyk na studiach niestacjonarnych I stopnia wynosi, w zależności od kierunku:
Mechatronika  sem. VI - 4 tygodnie
Elektrotechnika sem. VI - 4 tygodnie

 

Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych

Kierunkowym Opiekunem Praktyk Zawodowych jest dla kierunków:

 • Energetyka, Mechatronika, Informatyka – dr inż. Beata Krupanek
 • Elektrotechnika (st. stacjonarne) - dr inż. Ryszard Bogacz
 • Elektrotechnika (st. niestacjonarne) - dr inż. Janusz Guzik

W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt mailowy z Opiekunami.

 

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka może być dokonany przez studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki zgodnie z programem praktyk dla kierunku studiów, na który student uczęszcza (programy do pobrania poniżej, w dziale „Warunki zaliczenia praktyki”). W razie wątpliwości co do wyboru zakładu pracy, decyzje rozstrzyga Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych.

Na studiach o profilu ogólnoakademickim (wszystkie kierunki poza Energetyką) praktyki zawodowe mogą być realizowane również w jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej.
Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które współpracują z Wydziałem Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

 

Zasady odbywania praktyk

Student jest obowiązany do:

 1. odbycia praktyki zawodowej zgodnie z jej programem,
 2. przestrzegania zasad odbywania praktyki zawodowej określonych przez Uczelnię,
 3. przestrzegania ustalonych przez Zakład Pracy porządku i dyscypliny pracy,
 4. przestrzegania obowiązujących w Zakładzie Pracy przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 5. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania poufności informacji,
 6. ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki zawodowej,
 7. dbania o dobre imię Uczelni i Zakładu Pracy.

 

Umowa o organizację praktyk studenckich

Praktyki odbywa się na podstawie umowy o organizację praktyk, którą zawiera Uczelnia z Zakładem pracy.

UWAGA! Nowy wzór umowy od dnia 1 kwietnia 2022r:

Umowa praktyk

Terminy i miejsca konsultacji z Opiekunami:

Dla kierunków Energetyka, Mechatronika, Informatyka oraz Elektrotechnika (st. stacjonarne) wszystkie dokumenty, informacje o terminach konsultacji oraz aktualności zamieszczone będą na Platformie Zdalnej Edukacji. W najbliższym czasie odbędą się spotkania organizacyjne z Opiekunami tych kierunków studiów.

Dla kierunki Elektrotechnika (st. niestacjonarne), w celu uzyskania informacji o terminach i miejscu konsultacji prosimy o kontakt mailowy z dr. inż. Januszem Guzikiem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Warunki zaliczenia praktyki

Warunkami zaliczenia praktyki zawodowej są:

 1. odbycie praktyki zawodowej w ustalonym terminie,
 2. złożenie (w sposób taki sam, jak  przy składaniu umowy, opisany w dziale „Umowa o organizację praktyk studenckich”) Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk Zawodowych oryginału odpowiednich dokumentów (wydrukowanych i podpisanych, zgodnie z poniższymi zasadami):
  1. potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej. Plik podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych,
  2. sprawozdania z praktyki. Tekst to 1/2 strony A4 na każdy dzień praktyki czcionką 12 pkt. W sprawozdaniu należy zamieścić  opis każdego dnia praktyki, schematy, rysunki, zdjęcia , teorię na temat urządzeń czy systemów, z którymi miało się styczność podczas praktyki. Sprawozdanie podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych,
  3. jeden egzemplarz umowy o organizację praktyki studenckiej (musi zawierać podpis upoważnionej osoby ze strony Zakładu Pracy, wraz z pieczątką firmową Zakładu),
  4. wypełniony i podpisany przez Zakładowego Opiekuna Praktyk aneks do umowy:
   Program dla kierunku Elektrotechnika,
   Program dla kierunku Energetyka,
   Program dla kierunku Informatyka,
   Program dla kierunku Mechatronika,
  5. ankieta studenta.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu odpowiedniej oceny końcowej do systemu USOS. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.