środa, 26.01.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Praktyki studenckie - studia stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA!

Zarządzeniem nr 91/2021 JM Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 czerwca 2021 roku, został zmieniony „Regulamin studenckich praktyk zawodowych”.

Zgodnie z zarządzeniem uchylona zostaje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbywania na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

Nie jest możliwe zaliczenie praktyki wyłącznie na podstawie świadczenia przez studenta pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itd. zarówno w okresie wcześniejszym, jak i podczas tegorocznych wakacji.

Jedynym dokumentem, na podstawie którego student może uzyskać zaliczenie praktyki jest „umowa o organizację praktyki zawodowej”, której wzór także uległ zmianie (jest zamieszczony w dalszej części strony).

„Umowę o organizację praktyki zawodowej” można zawrzeć:

 • z własnym pracodawcą, zleceniodawcą, zlecającym umowę o dzieło – jako dodatkową umowę, poza umową o pracę, zlecenia czy o dzieło,
 • z innym zakładem pracy, jako jedyną umowę z tym zakładem.

Umowa powinna uwzględniać liczbę dni, jaka jest wymagana w danym semestrze do realizacji praktyki (poniżej dział: „Czas trwania praktyki”) w taki sposób, że każdy tydzień praktyki jest równy 5 dniom jej realizacji. Dni te, jeśli nie są okresem ciągłym, należy wyszczególnić  w tabeli termin praktyki w  „Umowie o organizacji praktyki zawodowej”.

Zgodnie z  „Organizacją roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Śląskiej”  wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi powinny odbyć się w okresie: 28.06.2021r. - 19.09.2021r. w takcie dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów.

 

Czas trwania praktyki

Studia stacjonarne

W roku akademickim 2020/2021 studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
Elektrotechnika - w ramach VI semestru studiów, w wymiarze 3 tygodni,
Informatyka – w ramach VI semestru studiów, w wymiarze 3 tygodni,
Mechatronika – w ramach II semestru studiów (w wymiarze 2 tygodni), w ramach  IV semestru (w wymiarze 2 tygodni) w ramach VI semestru (w wymiarze 3 tygodni),
Energetyka –  praktyka semestralną w trakcje VII semestru studiów, w wymiarze 15 tygodni.

Studia niestacjonarne

W roku akademickim 2020/2021 studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach:
Elektrotechnika – w ramach VI semestru studiów, w wymiarze 6 tygodni,
Mechatronika -  w ramach IV semestru (w wymiarze 2 tygodni) w ramach  VI semestru (w wymiarze 6 tygodni).

 

Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych

Kierunkowym Opiekunem Praktyk Zawodowych dla kierunku Elektrotechnika jest: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), natomiast dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt mailowy z Opiekunami.

 

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka może być dokonany przez studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki zgodnie z programem praktyk dla kierunku studiów, na który student uczęszcza (programy do pobrania poniżej, w dziale „Warunki zaliczenia praktyki”). W razie wątpliwości co do wyboru zakładu pracy, decyzje rozstrzyga Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych.

Na studiach o profilu ogólnoakademickim (wszystkie kierunki poza Energetyką) praktyki zawodowe mogą być realizowane również w jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej.
Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które współpracują z Wydziałem Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

 

Zasady odbywania praktyk

Student jest obowiązany do:

 1. odbycia praktyki zawodowej zgodnie z jej programem,
 2. przestrzegania zasad odbywania praktyki zawodowej określonych przez Uczelnię,
 3. przestrzegania ustalonych przez Zakład Pracy porządku i dyscypliny pracy,
 4. przestrzegania obowiązujących w Zakładzie Pracy przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 5. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania poufności informacji,
 6. ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki zawodowej,
 7. dbania o dobre imię Uczelni i Zakładu Pracy.

 

Umowa o organizację praktyk studenckich

Praktyki odbywa się na podstawie umowy o organizację praktyk, którą zawiera Uczelnia z Zakładem pracy.

UWAGA! Nowy wzór umowy od dnia 11 czerwca 2021r:

Umowa praktyk

Umowę należy pobrać i wypełnić, a następnie wydrukować w dwóch egzemplarzach i przekazać Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk Zawodowych.

Przekazanie umów odbywa się osobiście w terminie dyżuru Opiekuna, a poza tymi terminami może odbyć się poprzez pozostawienie umów w koszulce z kartką z nazwiskiem opiekuna w skrzynce korespondencyjnej powieszonej na drzwiach sekretariatu Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki (pokój nr 21, na parterze budynku B Wydziału, ul. Akademicka 10, obecnie wejście do budynku, z uwagi na remont, możliwe jest od strony podwórka tylnego).

Przed pozostawieniem umowy w skrzynce korespondencyjnej, należy powiadomić o tym e-miałem Opiekuna!

Terminy i miejsca dyżurów opiekunów:

Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych dla kierunku Elektrotechnika
dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl.
Dyżury we wrześniu: wtorki i czwartki: 2,7, 9, 14, 16, 21 września, w godz. 14.30 – 16.30, pokój nr B27, budynek B.

Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika
dr inż. Beata Krupanek
Najbliższe terminy dyżurów w pokoju nr B109A, budynek B:
18.06.2021, piątek,  godz. 11.00-12.00
27.06.2021, niedziela,  godz. 18.00-19.00
28.06.2021, poniedziałek,  godz. 11.00-12.00
2.07.2021, piątek,  godz. 11.00-12.00
5.07.2021, poniedziałek,  godz. 18.00-19.00
9.07.2021, piątek,  godz. 11.00-12.00
11.07.2021, niedziela,  godz. 13.00-14.00

Umowa zostanie następnie przekazana do podpisu Pełnomocnikowi Rektora i po powrocie, w ciągu kilku dni, będzie do odbioru u Kierunkowego Opiekuna Praktyk Zawodowych w terminach dyżurów.

W wyjątkowych sytuacjach życiowych, studenci są proszeni i kontakt mailowy z Opiekunem w celu ustalenia innej metody przekazania/odbioru umowy.

 

Warunki zaliczenia praktyki

Warunkami zaliczenia praktyki zawodowej są:

 1. odbycie praktyki zawodowej w ustalonym terminie,
 2. złożenie (w sposób taki sam, jak  przy składaniu umowy, opisany w dziale „Umowa o organizację praktyk studenckich”) Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk Zawodowych oryginału odpowiednich dokumentów (wydrukowanych i podpisanych, zgodnie z poniższymi zasadami):
  1. potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej. Plik podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych,
  2. sprawozdania z praktyki. Tekst to 1/2 strony A4 na każdy dzień praktyki czcionką 12 pkt. W sprawozdaniu należy zamieścić  opis każdego dnia praktyki, schematy, rysunki, zdjęcia , teorię na temat urządzeń czy systemów, z którymi miało się styczność podczas praktyki. Sprawozdanie podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych,
  3. jeden egzemplarz umowy o organizację praktyki studenckiej (musi zawierać podpis upoważnionej osoby ze strony Zakładu Pracy, wraz z pieczątką firmową Zakładu),
  4. wypełniony i podpisany przez Zakładowego Opiekuna Praktyk aneks do umowy:
   Program dla kierunku Elektrotechnika,
   Program dla kierunku Energetyka,
   Program dla kierunku Informatyka,
   Program dla kierunku Mechatronika,
  5. ankieta studenta.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu odpowiedniej oceny końcowej do systemu USOS. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.