czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Informacje w sprawie procedur dot. praktyk studenckich

UWAGA! Od 1 stycznia 2019 roku zmieniona została umowa o organizację praktyki studenckiej oraz opiekunowie praktyk. Prosimy o korzystanie wyłącznie z nowych formularzy dokumentów, które są zamieszczone na niniejszej stronie. Dokumenty na starych wersjach formularzy nie będą przyjmowane.

UWAGA! Umowy praktyk należy dostarczać do podpisu wydziałowym opiekunom ds. praktyk co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyki.
Umowy dostarczane w terminach późniejszych, jak również dopiero po zakończeniu praktyki nie będą przyjmowane.

Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2018 roku na Politechnice Śląskiej wprowadzono nowy „Regulamin praktyk studenckich”.

Czas trwania praktyki

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika odbywają praktykę zawodową (po IV semestrze studiów) oraz dyplomową (po VI semestrze studiów).

Studenci studiów stacjonarnych kierunku Energetyka I stopnia odbywają praktykę zawodową w trakcie VII semestru studiów.

Czas trwania praktyki zawodowej lub dyplomowej na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika, na studiach stacjonarnych wynosi minimum 3 tygodnie.

Czas trwania praktyki zawodowej na kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechatronika na studiach niestacjonarnych wynosi minimum 6 tygodni.

Czas trwania praktyki zawodowej na kierunku Energetyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 15 tygodni.

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka należy do studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkami badań i dydaktyki, prowadzonej przez Wydział Elektryczny, w szczególności na kierunku studiów, na który student uczęszcza.

Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z Wydziałem Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

W przypadku, jeśli zakład pracy, który organizuje praktykę, chciałby uzyskać informacje co do jej programu należy przedstawić mu wyjaśnienie w sprawie programu praktyk.

Warunki zaliczenia praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

 • odbycie praktyki w ustalonym terminie,
 • przedłożenie Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich wypełnionych dokumentów: „Potwierdzenia odbycia praktyki” (wypełnia go przedstawiciel zakładu pracy, w którym student odbywał praktykę) oraz „Sprawozdania z praktyki” (wypełnia go student).

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu odpowiedniej oceny końcowej do indeksu. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.

Procedura odbycia praktyki

 1. Studenci pobierają w wersji elektronicznej formularze:

   Wzór prawidłowo wypełnionej umowy praktyk: umowy praktyki-wzór

  • Jeżeli zachodzi konieczność podpisania umowy z zakładem pracy zagranicą lub zakładem pracy preferującym dokumentację w języku angielskim, studenci mogą skorzystać z angielskojęzycznego formularza umowy praktyk.
  • Jeżeli zachodzi konieczność podpisania umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z zakładem pracy, studenci mogą skorzystać z formularza porozumienia w sprawie praktyk.
 2. Po wydrukowaniu umowy praktyki w dwóch egzemplarzach studenci wypełniają je (poza polami: „pieczęć Wydziału”, „Nr umowy” i podpisami końcowymi) i dostarczają do podpisu Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich: dla kierunków Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Energetyka jest to: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (pokój 27a w budynku B), natomiast dla kierunków Informatyka i Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (pokój 109A w budynku B).
 3. Po uzyskaniu podpisu Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich studenci dostarczają umowy do Wydziałowego Koordynatora Praktyk Studenckich – mgr Andrzeja Kowalikapokój 111 w budynku C - w celu rejestracji i przesłania ich do Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
 4. Po upływie około tygodnia, umowy są do odbioru u Wydziałowego Koordynatora Praktyk Studenckich mgr. Andrzeja Kowalika.
 5. Przed rozpoczęciem praktyki oba egzemplarze umowy powinny zostać podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy, w którym ma być odbyta praktyka.
 6. W miejscu odbywania praktyki do opieki nad studentem, odbywającym praktykę, wyznaczany jest, przez władze zakładu pracy, Zewnętrzny Opiekun Praktyki.
 7. Studenci odbywają praktykę. Przed jej zakończeniem student przekazuje Zewnętrznemu Opiekunowi Praktyki formularze potwierdzenia odbycia praktyki oraz nieobowiązkowej ankiety dla pracodawcy. Zewnętrzny Opiekun Praktyki po wypełnieniu ww. formularzy zwraca je studentowi.
 8. Jeden egzemplarz umowy praktyki zostaje w zakładzie pracy, drugi odbiera student. Student wypełnia sprawozdanie z praktyki, wpisując w tabeli kolejne dni, w których odbywał praktykę oraz opisując krótko zrealizowane zadania oraz wypełnia, nieobowiązkową, ankietę dla studenta.
 9. Student uzyskuje zaliczenie i wpis do indeksu u właściwego dla swojego kierunku Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich, pozostawiając u niego ankietę dla pracodawcy i ankietę dla studenta. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.
 10. Do Dziekanatu student dostarcza jeden egzemplarz umowy, potwierdzenie odbycia praktyki oraz sprawozdanie z praktyki.

Zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania na podstawie wcześniej zawartych umów

Praktyka zawodowa może zostać zaliczona studentowi, bez konieczności jej odbywania, na podstawie pracy, którą wykonywał (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała co najmniej 3 tygodnie.

Praktyka dyplomowa może zostać zaliczona studentowi na podstawie pracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała co najmniej 3 tygodnie.

Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich właściwy dla danego kierunku studiów na podstawie realizacji efektów kształcenia dla danej praktyki.

 1. W celu zaliczenia praktyki należy pobrać i wypełnić oraz uzyskać w zakładzie pracy lub szkole zaświadczenie o odbytej praktyce (może być to również kopia umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia).
 2. Formularz i zaświadczenie należy dostarczyć Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich. Dla kierunków Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Energetyka jest to: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (pokój 27a w budynku B), natomiast dla kierunków Informatyka i Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (pokój 109A w budynku B), którzy zaliczają praktykę.
 3. Po uzyskaniu podpisu Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich studenci dostarczają dokumenty do Wydziałowego Koordynatora Praktyk Studenckich mgr. Andrzeja Kowalika (pokój 111, budynek C) w celu ich rejestracji.
 4. Bezpośrednio po rejestracji student dostarcza do Dziekanatu dokumenty: zaliczenie praktyki oraz zaświadczenie o odbytej praktyce.