wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W roku akademickim 2016/2017 posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego rozpoczynać się będą o godz. 1015 i planowane są w następujących terminach (kliknij termin aby wyświetlić program wybranego posiedzenia):

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Informacja o ocenie kierunku „elektrotechnika” przez Polską Komisję Akredytacyjną
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika dr. inż. Marcinowi Maciążkowi
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Rafała Kumali (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa)
  3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Kumali (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa)
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Macieja Sołtysika na stanowisku asystenta z doktoratem w Zakładzie Sieci i Instalacji Elektrycznych Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta z doktoratem w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta z doktoratem w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta z doktoratem w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie starszego wykładowcy w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Jana Kapinosa na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-09-13
 6. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Wręczenie dyplomów przyznanych przez JM Rektora Politechniki Śląskiej nauczycielom akademickim za całokształt dorobku oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
 5. Sprawy personalne:
  1. Poparcie kandydatury prof. dr. hab. inż. Mariana Pasko na funkcję Redaktora Działowego na lata 2017 - 2020
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-10-25
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Rafałowi Kumali
  2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Legutko (promotor: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.)
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Świszcza na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-11-29
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Informacja o wizycie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Informacja zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
 4. Sprawy personalne
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop dr. inż. Grzegorza Kłapyty na okres od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godzin przez dr. inż. Grzegorza Kłapytę w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2016/2017
  3. Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. inż. Mariusza Stępnia
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2016-12-20
 7. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Informacja o wizycie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  3. Wnioski o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem
  4. Sprawozdanie z ankietyzacji
  5. Przyjęcie zasad rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018
  6. Przyjęcie zasad rekrutacji i limitów na studia doktoranckie III stopnia na rok akademicki 2017/2018
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr. inż. Zygmunta Kowalika
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Sebastiana Barwinka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis)
  3. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Siekierskiego (promotor: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki)
  4. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Siekierskiego
  5. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr. inż. Roberta Piwowarczyka (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski)
  6. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Piwowarczyka
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu na okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (płatne z pracy NB)
 5. Informacja o ocenie parametrycznej Wydziału
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-01-31
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Informacja o przygotowaniu planu naprawczego
 3. Informacja o wizycie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 4. Informacja o ocenie parametrycznej
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr. inż. Krzysztofa Siekierskiego
 7. Sprawy różne i wolne wnioski
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-02-28
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-03-21
 10. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Przyjęcie struktury organizacyjnej Wydziału Elektrycznego obowiązującej od 01.09.2017 r.
 3. Informacja o przebiegu wizytacji zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 4. Informacja o programie naprawczym Wydziału Elektrycznego
 5. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 6. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Kałużyńskiego w dyscyplinie elektronika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.)
  2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Wymysło w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec)
 7. Sprawy różne i wolne wnioski
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-03-28
 9. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawozdanie Dziekana za rok 2016
 3. Powołanie nowych członków Rady Programowej
 4. Informacja Dziekana o procedurach postępowania związanych z powołaniem kandydatów na funkcje kierownicze w Instytutach i Katedrach Wydziału oraz o kandydatach przedstawionych przez Dziekana JM Rektorowi
 5. Wnioski z rankingu kierunków technicznych opublikowanego przez „Perspektywy”
 6. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 7. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
  2. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Błahutowi, prof. Pol. Śl.
  3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Piotra Legutko
  4. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr. inż. Sebastiana Barwinka
 8. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop naukowy dr. inż. Szymona Pasko na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski
 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-04-25
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-05-09
 12. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Roberta Owczarka w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Roman Korab)
  2. Powołanie Komisji Doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak)
  3. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek (promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak)
  4. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z elektroniki mgr inż. Agnieszki Jakubowskiej-Ciszek
  5. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Lubickiego (promotor: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki)
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego (etat naukowy) w wymiarze 1/10 etatu na okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. (płatne z pracy BK-244/RE5/2017)
  2. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia
 5. Informacja o przebiegu zebrania akceptacyjnego w Katedrze Mechatroniki
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-05-30
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Wnioski o nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej
 3. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr inż. Darii Macha (RE1)
  3. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Mateuszowi Borucie (RE1)
  4. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Jakubowi Dudysowi (RE6)
  5. Wniosek o przyznanie dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem mgr. inż. Tomaszowi Rusinowiczowi (RE6)
 4. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Siekierskiemu
  2. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Szczepanika
  3. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr. inż. Jerzego Szczepanika
  4. Powołanie Zespołu ds. postępowania habilitacyjnego dr. inż. Zbigniewa Opilskiego
 5. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Erwina Maciaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Optoelektroniki na czas nieokreślony od 01.10.2017 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Dawida Makieły na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Zaleśnego na stanowisku instruktora w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Mariana Hyli na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  5. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Andrzeja Latko na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  6. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Tomasza Adrikowskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 01.10.2017 r.
  7. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Sztymelskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 01.10.2017 r.
  8. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Holajna na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreślony od 01.10.2017 r.
  9. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Adama Cichego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na czas nieokreślony od 01.10.2017 r.
  10. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Krzysztofa Skabka na stanowisku adiunkta w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  11. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Lesława Topór-Kamińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze ¼ etatu w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  12. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Jerzego Jakubca na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ¼ etatu w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  13. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. inż. Kazimierza Gierlotki, prof. Pol. Śl. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze ¼ etatu w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  14. Wyrażenie zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Bernarda Barona na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze ¼ etatu w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-06-27
 8. Zakończenie posiedzenia
 1. Otwarcie i przyjęcie programu posiedzenia
 2. Sprawy dydaktyczne:
  1. Sprawy bieżące
  2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów oraz osoby prowadzące zajęcia w ramach umowy-zlecenia w roku akademickim 2017/2018
  3. Poparcie udziału w Konkursie o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 2017
 3. Sprawy doktorskie, habilitacyjne i tytułu naukowego:
  1. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Przybyły w dyscyplinie elektrotechnika (opiekun naukowy: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.)
  2. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Zbigniewa Opilskiego
  3. Wyznaczenie trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta, członka komisji) dr. inż. Zbigniewa Opilskiego
  4. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. Wojciecha Lubickiego
  5. Powołanie Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr. inż. Krystiana Frani
 4. Sprawy personalne:
  1. Wyrażenie zgody na bezpłatny urlop dr. inż. Tomasza Kraszewskiego na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  2. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Piotra Legutko na stanowisku asystenta z doktoratem w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Michała Szewczyka na stanowisku wykładowcy w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  4. Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. inż. Kazimierza Guta na stanowisku wykładowcy w Katedrze Optoelektroniki na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 2017-09-12
 7. Zakończenie posiedzenia