niedziela, 13.10.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

  English version

 1. Rada Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, jest społecznym kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału.
 2. Celem działania Rady jest wymiana poglądów dotyczących przede wszystkim, jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym i oceny procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy, a także tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi adeptów z szeroko pojmowanej Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Energetyki, Informatyki, oraz Mechatroniki.
 3. Do kompetencji Rady należy:
  • wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału,
  • wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału,
  • opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów i specjalności na poszczególnych kierunkach studiów,
  • opiniowanie wniosków dotyczących merytorycznego zakresu studiów podyplomowych,
  • opiniowanie programów studiów z punktu widzenia ich przydatności w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej,
  • wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Dziekana,
  • pomoc w rozszerzaniu współpracy technicznej, naukowej i dydaktycznej z zakładami pracy, zwłaszcza w organizowaniu praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych zamawianych,
  • podejmowanie działań promocyjnych na rzecz Wydziału,
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych mających na celu rozwój Wydziału.
 4. W skład Rady wchodzą:
  • Dziekan,
  • Prodziekani,
  • Kierownicy jednostek wewnętrznych Wydziału,
  • Przedstawiciele zaproszonych do współpracy zakładów przemysłowych z terenu Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i województw sąsiednich,
  • Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział Gliwicki,
  • Przedstawiciele władz miasta Gliwice i samorządu terytorialnego Śląskiego,
  • Przedstawiciele władz szkół średnich,
  • Członkowie korespondencyjni z zagranicy (zaprzyjaźnione uczelnie i firmy),
  • Przewodniczący samorządu studenckiego.
 5. Członków Rady powołuje i odwołuje Dziekan na okres kadencji władz Wydziału.
 6. Tryb działania Rady:
  • Przewodniczącym Rady jest z urzędu Dziekan.
  • Rada wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprzewodniczących, którzy wraz z Dziekanem kieruje pracami Rady.
  • Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w semestrze.
  • Rada ma prawo zaprosić na swoje posiedzenia inne osoby odpowiedzialne merytorycznie za poruszane na posiedzeniach problemy.
  • Posiedzeniom Rady przewodniczy Dziekan lub Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez Dziekana inny członek Rady.
  • Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biuro Dziekana.
  • Dokumentacja prac Rady przechowywana jest w Biurze Dziekana Wydziału, zaś członkowie Rady mają wgląd w dokumentację również poprzez portal internetowy Wydziału.
  • Posiedzenia Rady są protokołowane.
  • Uchwały Rady w formie wniosku do Dziekana lub Rady Wydziału podejmowane są drogą głosowania, przy czym do przyjęcia uchwały potrzebna jest zwykła większość głosów w obecności minimum 50% członków Rady.
  • Członkowie korespondencyjni uczestniczą w pracach Rady osobiście lub z głosem wyrażonym na piśmie (list lub korespondencja pocztą elektroniczną).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia na posiedzeniu zwyczajnym Rady Wydziału Elektrycznego.

 


Regulations of the Programming Council of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology

 1. The Programming Council of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology is a social, collegial, advisory body supporting activities of the Faculty of Electrical Engineering. Council resolutions taken in matters within its competence are opinion-forming to the Dean and the Faculty Council.
 2. The purpose of the Programming Council is to exchange views concerning, first of all, the quality of education at the Faculty of Electrical Engineering and the assessment of adaptation processes of the Faculty graduates, when especially taking into consideration the future specializations of the graduates in new jobs as well as the creation of the conditions for a deeper relationship of the scientific and didactic environment with firms and companies, the regional authorities, branch institutes and other entities employing the graduates of, understood in a broad sense, Electrical Engineering, Electronics and Telecommunications, Power Engineering, Computer Science and Mechatronics.
 3. The Council can:
  • express opinions on the directions of the Faculty activity,
  • express opinions on the expectations of employers towards the Faculty graduates,
  • give opinions on the proposals for the creation and liquidation of curricula of studies and specializations,
  • give opinions on the proposals concerning the curricula of postgraduates studies,
  • give opinions on the programs of studies in terms of their usefulness in particular branches of the national economy,
  • express opinions on other matters submitted by the Dean,
  • assist in expanding technical, scientific and didactic cooperation with firms and companies, especially in organizing professional placements and diploma theses ordered,
  • undertake promotional activities for the Faculty,
  • assist in raising funds and equipment aimed at the development of the Faculty.
 4. The Council consists of:
  • Dean,
  • Vice Deans,
  • Heads of the Faculty units,
  • Representatives of the invited to cooperation industrial plants from Poland, with particular emphasis on Silesia and the neighbouring voivodships,
  • President of the Association of Polish Electrical Engineers – Gliwice Branch,
  • Representatives of the authorities of Gliwice and Silesian territorial self-government,
  • Representatives of secondary school administration,
  • Correspondent members from abroad (befriended universities and companies),
  • President of the student self-government.
 5. Council members are appointed and dismissed by the Dean for the term of the Faculty authorities.
 6. Procedure of the Council functioning:
  • The Dean is ex officio the Chairman of the Council.
  • The Council elects two Vice Presidents from among its members, who together with the Dean supervise the works of the Council.
  • The Council meetings are held at least once in a semester.
  • The Council has the right to invite to its meetings other persons responsible for the issues discussed at the meetings.
  • The Council meetings are chaired by the Dean or Vice President or another member of the Council authorized by the Dean.
  • Administrative support is provided by the Office of the Dean.
  • Documentation of the Council works is stored in the Office of the Dean of the Faculty, the Council members have insight in the documentation also through web portal of the Faculty.
  • The Council meeting are recorded.
  • Resolutions of the Council in the form of an application to the Dean or the Faculty Council are taken by voting, whereby a simple majority of votes in the presence of a minimum of 50% of the Council members is needed for passing a resolution.
  • Correspondent members participate in the Council works in person or with the voice expressed in writing (letter or e-mail correspondence).
 7. These Regulations shall enter into force on the date of approval at a regular meeting of the Council of the Faculty of Electrical Engineering.