sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych
Habilitant:
Henryk Kocot
Data nadania stopnia:
8 października 2013 r.
Streszczenie:
Przedmiotem monografii jest analiza rozwoju systemu elektroenergetycznego, prowadzona głównie w kontekście problemów technicznych, ale uwzględniająca również aspekty ekonomiczne i środowiskowe (otoczenie elektroenergetyki). W monografii przedstawiono metodę oceny różnych technologii wytwórczych (od wielkoskalowych do małoskalowych), z uwzględnieniem kosztów budowy i eksploatacji tych źródeł, oddziaływania ich na pracę sieci elektroenergetycznej, ich wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy oraz oddziaływania na środowisko. Aby dokonać oceny wpływu tak różnych czynników, jako narzędzie analizy wybrano koszty krańcowe. Głównymi elementami monografii są prezentacja metodyki kosztów krańcowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wyznaczania i interpretacji w systemie elektroenergetycznym, przedstawienie matematycznego modelu rozwoju systemu, ze szczegółową analizą składników proponowanej funkcji celu oraz ograniczeń (technicznych i środowiskowych), oraz przedstawienie metody wyznaczania kosztów technologii elektroenergetycznych, umożliwiających porównywanie tych technologii.
Tytuł:
Elementy i struktury optyki zintegrowanej do zastosowań w spektroskopii pola zanikającego
Habilitant:
Paweł Karasiński
Data nadania stopnia:
16 stycznia 2013 r.
Streszczenie:
Zgłoszonym osiągnięciem naukowym był jednotematyczny cykl 20 publikacji. Przedstawione w publikacjach zagadnienia obejmowały optymalizację profili planarnych wielodomowych światłowodów gradientowych do zastosowań w czujnikach chemicznych oraz wytwarzanie metodą zol-żel warstw krzemionkowych i dwuskładnikowych warstw falowodowych SiO2:TiO2. Opracowane zostały warstwy krzemionkowych o współczynnikach załamania od 1,25 do 1,45 oraz warstwy falowodowe o współczynniku załamania 1,80 i tłumiennościach poniżej 0,2 dB/cm. Warstwy krzemionkowe zastosowano w technologii warstw sensorowych do światłowodowych czujników chemicznych. W warstwach falowodowych wytwarzane były sprzęgacze siatkowe o okresach od 417 nm do 1250 nm, które przebadano pod kątem zastosowań w czujnikach biochemicznych. W oparciu o warstwy falowodowe opracowane zostały światłowody żebrowe i sprzęgacze kierunkowe.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Sieci cieplne w modelowaniu pola temperatury w maszynach elektrycznych prądu przemiennego
Habilitant:
Roman Krok
Data nadania stopnia:
27 listopada 2012 r.
Streszczenie:
W monografii przedstawiono zmodyfikowane sieci cieplne opracowane przez autora dla modelowania rozkładów temperatury w maszynach elektrycznych z licznymi kanałami chłodzącymi. Sieci te uwzględniają istotne zjawiska generacji i rozpływu ciepła przez wprowadzenie optymalnych obszarów różnicowych. Autor opracował sieci cieplne dla: silników górniczych, turbogeneratorów oraz transformatorów, wykorzystywane przy ich projektowaniu oraz modernizacji w renomowanych firmach - w Polsce np. TurboCare Poland S.A. (dawniej Energoserwis S.A. Lubliniec), Damel S.A. Dąbrowa Górnicza. Modele cieplne maszyn elektrycznych sporządzone przez autora mogą być wykorzystane w systemach monitoringu temperatury w maszynach elektrycznych oraz umożliwiają wyznaczanie wartości kryterialnych dla systemów diagnostyki on-line. Wykonane programy komputerowe do obliczeń pól temperatury w maszynach prądu przemiennego były stosowane przy wykonywaniu ekspertyz awarii turbogeneratorów. Są one również pomocne przy: projektowaniu i określaniu nastawień zabezpieczeń termicznych, projektowaniu układów napędowych z silnikami górniczymi oraz wspomagają prace dotyczące określenia warunków prawidłowej eksploatacji silników górniczych i transformatorów energetycznych.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Zastosowanie formalizmu Hamiltona w opisie przetwornika elektromechanicznego na przykładzie silnika reluktancyjnego
Habilitant:
Wojciech Burlikowski
Data nadania stopnia:
6 listopada 2012 r.
Streszczenie:
W pracy przedstawiono nowatorski model matematyczny przetwornika elektromechanicznego wykorzystujący równania Hamiltona w opisie przemiany elektromechanicznej. Szczegółową analizę zastosowano do przypadku 3-fazowego silnika reluktancyjnego z uzwojeniem połączonym w gwiazdę bez przewodu zerowego. Ten układ połączeń uzwojeń, mimo iż najprostszy, jest najważniejszy z praktycznego punktu widzenia. Zaproponowana procedura może być rozszerzona na dowolną liczbę faz oraz dowolny układ połączeń uzwojeń. W celu zastosowania formalizmu Hamiltona w modelu pominięto prądy wirowe oraz zjawisko histerezy.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Habilitant:
Roman Korab
Data nadania stopnia:
16 października 2012 r.
Streszczenie:
Przedmiotem monografii są wybrane zagadnienia dotyczące operatorstwa przesyłowego, które obejmuje całokształt działań podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego (OSP) na systemowym (hurtowym) rynku energii elektrycznej, w związku z jej dostawą do odbiorców. W sferze technicznej najważniejszym zagadnieniem jest tutaj krótkoterminowe planowanie pracy i sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego (SEE) na poziomie sieci przesyłowej, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw, natomiast w sferze ekonomicznej prowadzenie hurtowego rynku energii, dla efektywności działania którego kluczowa jest odpowiednia alokacja kosztów towarzyszących realizacji zawartych umów handlowych. Monografia przedstawia, bazującą na koncepcji krótkookresowych cen węzłowych LMP, propozycję kompleksowego modelu rynku energii elektrycznej (mechanizmu bilansującego) dla krajowego systemu elektroenergetycznego.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Zastosowanie zbiorów rozmytych w opisie i optymalizacji właściwości energetycznych obwodów elektrycznych jako rozwinięcie i uogólnienie metod klasycznych
Habilitant:
Krzysztof Dębowski
Data nadania stopnia:
25 września 2012 r.
Streszczenie:
W monografii przedstawiona została propozycja zastosowania zbiorów rozmytych w odniesieniu do obwodów elektrycznych, w szczególności do ich opisu i optymalizacji, w przypadku kiedy parametry układu elektrycznego (napięcie źródła, impedancja wewnętrzna, rezystancja odbiornika) nie mają stałych wartości. Podejście takie może być bardzo użyteczne w przypadku odbiorników niespokojnych, których moce czynna i bierna dla podstawowej harmonicznej podlegają zmianom w czasie. Zaprezentowane zostały metody optymalizacyjne, oparte na podejściach abstrakcyjnym i na rozmytym programowaniu matematycznym. Każdorazowo dla przedstawionego przypadku optymalizacji rozmytej zestawione zostały również wyniki optymalizacji klasycznej, przedstawione zostały również przykłady realizacji optymalizacji klasycznych w postaci symetryzacji i optymalizacji opartej na metodzie mnożników Lagrange’a.