piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze źródłami rozproszonymi
Habilitant:
Maksymilian Przygrodzki
Data nadania stopnia:
15 maja 2012 r.
Streszczenie:
W monografii habilitacyjnej przedstawiono poszczególne elementy składowe zadania planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej. W szczególności przedstawiono zagadnienie generacji rozproszonej, zebrano informacje w zakresie pojęć i systematyki źródeł rozproszonych, a także ich miejsca i roli w systemie elektroenergetycznym. Zbadano potencjalne skutki, które mogą wiązać się z przyłączaniem źródeł rozproszonych do sieci. Sformułowano zasady oceny opłacalności wyboru wykonywanego przez odbiorców, wyróżniając koszty wytwarzania, dostaw i sumaryczną wartość energii elektrycznej w miejscu konsumpcji. W przypadku źródeł rozproszonych wartościowanie takie jest ważnym elementem oceny przez inwestora opłacalności inwestycji. Rozważono zagadnienia związane z zastępowaniem energii elektrycznej przez inne nośniki sieciowe oraz wynikające stąd oddziaływania zarówno podażowe, jak i popytowe, które kształtują potrzeby rozwojowe sieci. Całość przedstawiono w wymiarze inwestycji sieciowych, przyszłych struktur sieci oraz skutków związanych z pewnością zasilania, warunkowaną rozwojem systemu elektroenergetycznego. W monografii podano nowe miary ekonomiczne, których wykorzystanie pozwala na efektywną rynkowo ocenę rozpatrywanych rozwiązań. Ocena ta jest szczególnie ważna z uwagi na bieżące uwarunkowania i potrzeby związane z urynkowieniem energetyki. W podsumowaniu monografii przedstawiono propozycję modyfikacji funkcji celu zadania planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej. W monografii zaprezentowano również przykładowe wyniki prowadzonych badań i analiz ilustrujących opisane zagadnienia.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnych
Habilitant:
Barbara Kulesz
Data nadania stopnia:
24 kwietnia 2012 r.
Streszczenie:
Transformatory prostownikowe przekształcają energię elektryczną trójfazową sieci elektroenergetyki przemysłowej na napięcie sieci trakcyjnej – dla sieci tramwajowej w Polsce 600 V dc. Stosuje się obecnie zwykle 6- lub 12-pulsowe układy połączeń transformatorów. Rozbudowując stronę wtórną transformatora o kolejne uzwojenia, można budować układy prostownicze 12-, 18-, 24- i więcej pulsowe. Zwiększanie liczby pulsów powinno prowadzić do polepszenia jakości napięcia wyprostowanego i obniżenia zawartości harmonicznych prądu generowanych do sieci elektroenergetycznej. W pracy analizowano, uwzględniając warunki zasilania, wpływ zwiększania liczby pulsów przekształtników na składowe zmienne napięcia wyprostowanego i THDI i dodatkowo, jak komplikowanie budowy transformatorów wpływa na masę i gabaryty poszczególnych konstrukcji.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie układów napędowych systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych
Habilitant:
Tomasz Trawiński
Data nadania stopnia:
17 czerwca 2011 r.
Streszczenie:
W pracy przedstawiono metodykę modelowania matematycznego systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych (tzw. dysków twardych). Bazuje ona na znanych metodach formułowania modeli matematycznych manipulatorów robotów, ale została zaadoptowana i znacząco rozszerzona na potrzeby modelowania systemów pozycjonowania głowic. Wprowadzono pojęcie rozgałęzionych milimanipulatorów systemów pozycjonowania głowic (definiując pojęcie: drzewa, konaru, gałęzi), co pozwoliło na sklasyfikowanie ich pod względem orientacji osi obrotów lub wysunięć przegubów oraz liczby stopni swobody.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Cyfrowe źródła wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości
Habilitant:
Marian Kampik
Data nadania stopnia:
13 kwietnia 2010 r.
Streszczenie:
Monografia dotyczy cyfrowych, niekwantowych źródeł wzorcowego napięcia przemiennego o małej częstotliwości (od 10 mHz do około 100 Hz) i o wartości skutecznej z przedziału od około 1 V do około 10 V. Praca obejmuje swym zakresem źródła generujące sygnał sinusoidalny aproksymowany przebiegiem schodkowym, w których wykorzystano nowoczesne, segmentowane przetworniki cyfrowo-analogowe o dużej liniowości, wykonane w technologii CMOS. Wykazano, że niepewność wartości skutecznej napięcia, wytwarzanego przez tego rodzaju źródła, osiągnąć może wartość 1 μV/V.
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Badania wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej i metodą elektryczną
Habilitant:
Franciszek Witos
Data nadania stopnia:
25 listopada 2008 r.
Streszczenie:
Przedmiotem monografii są metody pomiarowe oraz analiza i interpretacja wyników badań wyładowań niezupełnych (WNZ) w wybranych układach izolacyjnych. Monografia zawiera propozycje autora w zakresie rozwoju metod badania WNZ i analiz wyników badań. Ma charakter interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia z trzech dziedzin: techniki wysokich napięć, materiałoznawstwa elektrycznego i akustyki. Początkowe rozdziały obejmują wybrane zagadnienia omawiające emisję akustyczną (EA) jako zjawisko fizyczne i jako metodę badawczą oraz opisujące WNZ na podstawie badań elektrycznych i akustycznych. W drugiej i trzeciej części monografii przedstawiono zastosowane metody badawcze i analizy wyników badań WNZ w wybranych układach izolacyjnych z zamodelowanymi źródłami wyładowań i z elementami obiektów rzeczywistych.
Tytuł:
Poprawa właściwości energetycznych falowników klasy E przez maksymalizację wykorzystania tranzystora
Habilitant:
Zbigniew Kaczmarczyk
Data nadania stopnia:
29 stycznia 2008 r.
Streszczenie:
Przedmiotem monografii są energoelektroniczne, rezonansowe falowniki klasy E i problematyka dotycząca ich właściwości energetycznych. Zasadniczym celem pracy jest kompleksowe przeanalizowanie możliwości zwiększenia mocy wyjściowej oraz sprawności falownika klasy E przez lepsze wykorzystanie parametrów pracy tranzystora. Do realizacji tego celu zastosowano odpowiednią analizę teoretyczną i weryfikujące badania laboratoryjne. Na początku pracy dokonano przeglądu stanu aktualnego zagadnienia. Następnie scharakteryzowano właściwości statyczne i dynamiczne tranzystorów mocy MOSFET, istotne z punktu widzenia ich stosowania w falownikach klasy E. Wskazano parametry tranzystorów ograniczające sprawność i moc wyjściową falowników. Wykazano, że kształt przebiegów napięcia i prądu tranzystora ma wpływ na osiągane sprawności oraz moce wyjściowe falowników rezonansowych. W kolejnej części pracy wyjaśniono i uporządkowano terminologię z zakresu falowników klasy E oraz dokonano systematycznego przeglądu i rozbudowanego porównania wybranych właściwości falowników klasy E. Zaproponowano uogólnioną definicję układów klasy E. Znane z literatury klasy układów, uwzględniając ich specyficzne właściwości i charakterystyczne nazewnictwo, pogrupowano w klasy podstawowe, odwrotne, niepełne i mieszane. Następnie wyjaśniono współzależność pomiędzy wartościami parametrów falownika klasy E a realizowanym rodzajem pracy (pracą optymalną, suboptymalną lub nieoptymalną). Pokazano użyteczne oraz nieprzydatne praktycznie przypadki pracy optymalnej falownika klasy E. W celu oceny właściwości energetycznych różnych falowników rezonansowych, wstępnie porównano wszystkie falowniki klasy E, falowniki klasy EF2 i E/F3 oraz kilka powszechnie znanych falowników klasy DE, D i 1/D. Istotna część monografii dotyczy badań laboratoryjnych wybranych falowników rezonansowych o częstotliwościach pracy 1-16 MHz oraz mocach wyjściowych 300-1000 W.