wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Rozprawa doktorska:

 • rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej,
 • rozprawa może mieć formę maszynopisu książki, wydanej książki lub spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w indeksowanych czasopismach naukowych. Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski.
 • rozprawa powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim,
 • promotor przedstawia Dziekanowi rozprawę doktorską (4 egzemplarze oraz wersja elektroniczna) wraz ze swoją pisemną opinią.

Egzaminy doktorskie i komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie:

 • stopień doktora nadawany jest osobie, która zdała egzaminy doktorskie (dyscyplina podstawowa, dyscyplina dodatkowa i język obcy nowożytny, w przypadku braku certyfikatu),
 • egzaminy zdawane są przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału,
 • egzaminy doktorskie oceniane są wg skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich,
 • przy powoływaniu komisji przez Radę Wydziału wskazywany jest graniczny termin przeprowadzenia egzaminów,
 • w skład komisji z dyscypliny podstawowej wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny, w tym promotor,
 • w skład komisji z dyscypliny dodatkowej wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny,
 • w skład komisji z nowożytnego języka obcego wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej.

Recenzenci i recenzje:

 • powołuje się co najmniej dwóch recenzentów posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż miejsce, w którym Kandydat pracuje oraz ubiega się o nadanie stopnia doktora,
 • recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną Kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej,
 • recenzję przedstawia się w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
 • recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Po uzupełnieniu lub poprawieniu rozprawa jest przedkładana Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny do tych samych recenzentów, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca).

Strona internetowa:

Streszczenie rozprawy (w dniu jej przyjęcia przez Radę Wydziału) i recenzje (w dniu ich przekazania przez recenzentów) zamieszczane są stronie internetowej Wydziału. Recenzje przekazuje się również niezwłocznie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.