czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Rozprawa doktorska:

 • rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej,
 • rozprawa może mieć formę maszynopisu książki, wydanej książki lub spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w indeksowanych czasopismach naukowych. Za zgodą Rady Wydziału rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski.
 • rozprawa powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim,
 • promotor przedstawia Dziekanowi rozprawę doktorską (4 egzemplarze oraz wersja elektroniczna) wraz ze swoją pisemną opinią.

Egzaminy doktorskie i komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie:

 • stopień doktora nadawany jest osobie, która zdała egzaminy doktorskie (dyscyplina podstawowa, dyscyplina dodatkowa i język obcy nowożytny, w przypadku braku certyfikatu),
 • egzaminy zdawane są przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału,
 • egzaminy doktorskie oceniane są wg skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich,
 • przy powoływaniu komisji przez Radę Wydziału wskazywany jest graniczny termin przeprowadzenia egzaminów,
 • w skład komisji z dyscypliny podstawowej wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny, w tym promotor,
 • w skład komisji z dyscypliny dodatkowej wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny,
 • w skład komisji z nowożytnego języka obcego wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej.

Recenzenci i recenzje:

 • powołuje się co najmniej dwóch recenzentów posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż miejsce, w którym Kandydat pracuje oraz ubiega się o nadanie stopnia doktora,
 • recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną Kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej,
 • recenzję przedstawia się w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
 • recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Po uzupełnieniu lub poprawieniu rozprawa jest przedkładana Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny do tych samych recenzentów, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca).

Strona internetowa:

Streszczenie rozprawy (w dniu jej przyjęcia przez Radę Wydziału) i recenzje (w dniu ich przekazania przez recenzentów) zamieszczane są stronie internetowej Wydziału. Recenzje przekazuje się również niezwłocznie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.