piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Tytuł:
Wybrane metody filtracji pasmowej sygnałów
Doktorant:
Michał Lewandowski
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
3 listopada 2009 r.
Streszczenie:
Praca dotyczy filtracji pasmowej sygnałów o ograniczonym widmie Fouriera, rozumianej jako dekompozycja widma sygnału na skończoną liczbę podpasm. Filtrację pasmową stosuje się przy analizie i przetwarzaniu sygnałów o złożonym i często niejednoznacznym opisie matematycznym. Analiza właściwości sygnałów o wyodrębnionych podpasmach umożliwia identyfikację ich cech, których określenie na podstawie analizy sygnału pierwotnego (nie poddawanego filtracji pasmowej) jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Do często występujących klas takich sygnałów zalicza się sygnały biomedyczne, sejsmiczne, radarowe, akustyczne, czy też sygnały wideo. W pracy przedstawiono metody analizy i syntezy obszernej grupy układów filtracji pasmowej (jednostopniowych, wielostopniowych, falkowych), przedstawiono metody oceny jakości filtracji analizowanych grup układów oraz zaproponowano kilka metod redukcji zniekształceń filtracji pasmowej opracowane dla układów zarówno jedno jak i wielostopniowych. W pracy rozważano układy zbudowane w oparciu o liniowe filtry cyfrowe czasowo-niezmienne (LTI), a w szczególności: filtry SOI (FIR) o liniowej fazie, filtry NOI (IIR) o aproksymacjach Butterwortha, Czebyszewa oraz aproksymacji eliptycznej. Rozpatrywano również pewną klasę filtrów parametrycznych oraz banki ortogonalnych filtrów falkowych. Zawarte w pracy rozważania teoretyczne obszernie zilustrowano wynikami badań układów filtracji pasmowej sygnałów EEG (elektroencefalograficznych) opracowanych z wykorzystaniem zaproponowanych metod syntezy i analizy układów filtracji pasmowej.