niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Tytuł:
Zastosowanie obserwatorów Luenbergera do odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego
Doktorant:
Tadesz Białoń
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
28 czerwca 2010 r.
Streszczenie:
Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczy zagadnień odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu obserwatorów Luenbergera. Odtwarzane wartości zmiennych stanu (strumieni magnetycznych i w niektórych przypadkach prędkości obrotowej) są wykorzystywane jako sygnały sprzężeń zwrotnych w układach sterowania pracą silników indukcyjnych. W ramach pracy doktorskiej: usystematyzowano wiedzę dotyczącą odtwarzania zmiennych stanu silnika; zaproponowano nowe kryterium doboru parametrów obserwatora proporcjonalnego, pozwalające na zwiększenie jego odporności na różnego rodzaju zakłócenia; opracowano metody doboru parametrów obserwatora proporcjonalnego uwzględniające zaproponowane kryterium; zastosowano do odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego zmodyfikowany obserwator całkujący oraz obserwator proporcjonalny z dodatkowymi integratorami, które dotychczas nie był stosowany w tym celu; zaproponowano dwie struktury złożonych układów odtwarzania zmiennych stanu (obserwatora rozszerzonego i estymatora typu MRAS), zbudowane w oparciu o zaproponowany obserwator z dodatkowymi integratorami, umożliwiające realizację tzw. napędu bezczujnikowego; analizy teoretyczne poparto wynikami badań symulacyjnych oraz badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w układzie sterowania wykorzystującym w roli sygnałów sprzężeń zwrotnych odtwarzane w rozpatrywanych obserwatorach wartości strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika.