piątek, 12.08.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Określenie stabilności kątowej systemu elek­troenergetycznego na podstawie analizy przebiegów w wybranych stanach nieustalonych
Doktorant:
Piotr Pruski
Promotor:
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek
Recenzenci:
dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. Pol. War., Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, Politechnika Śląska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
24 czerwca 2013 r.
Data nadania stopnia:
25 czerwca 2013 r.
Streszczenie:
W rozprawie przedstawiono metodę oce­ny stabilności kątowej systemu elek­troener­getycz­nego (SEE) na podstawie analizy pomiarowych przebiegów zakłó­ceniowych mocy chwilowej zespo­łów wytwórczych SEE w wybranych stanach nieustalonych. Do oceny stabilności kątowej SEE wykorzystano wskaźniki stabilności obliczane na podstawie wartości własnych macierzy stanu SEE związanych ze zjawiskami elektrome­cha­nicz­nymi. W obliczeniach wartości włas­nych wykorzysta­no przebiegi nieustalone odchyłek mocy chwilo­wej zespołów wytwórczych, pojawiające się po celo­wym wprowadzeniu do SEE małego zakłóce­nia. Przyjęto zakłócenie w postaci impulsu prostokątnego lub skokowej zmiany w przebiegu napięcia zadanego regulatora napięcia w jednym z zespołów wytwórczych. Wykorzystana w rozpra­wie metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji przebiegów mocy chwilowej poszczególnych zespo­łów wytwórczych przebiegami stanowią­cymi superpozycję składowych modal­nych związanych z poszukiwanymi war­tościami własnymi. Do obliczeń wyko­rzystano hybrydowy algorytm optymali­zacyjny, stanowiący połączenie algoryt­mów genetycznego i gradientowego. W rozprawie przedstawiono wyniki obli­czeń wartości własnych oraz wskaź­ników stabilności na podstawie symulacyjnych oraz pomiarowych przebiegów mocy chwilo­wej. Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność zastosowa­nej metody obliczeń.