piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza właściwości generatorów sygnałów pseudolosowych zbudowanych na rejestrach przesuwnych
Doktorant:
Rafał Stępień
Promotor:
prof. dr hab. inż. Janusz Walczak
Recenzenci:
dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Andrzej Rybarczyk, prof. Pol. Poz. - Politechnika Poznańska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
7 października 2014 r.
Data nadania stopnia:
21 października 2014 r.
Streszczenie:
Przedstawiona praca dotyczy analizy właściwości generatorów sygnałów pseudolosowych zbudowanych na rejestrach przesuwnych. W ramach pracy przeprowadzono syntezę trzech struktur generatorów, konstrukcję modeli matematycznych tych generatorów i analizę właściwości sygnałów pseudolosowych, których źródłem są wymienione układy generacyjne. Badania przeprowadzone były zarówno metodami matematyki dyskretnej, metodami symulacyjnymi a także metodami umożliwiającymi doświadczalną analizę wykonanych fizycznie układów generacyjnych. Porównawczą analizę statystyczną właściwości sygnałów pseudolosowych prowadzono zarówno z wykorzystaniem metod statystyki klasycznej (wyznaczanie momentów sygnałów, analizy widmowej, testów kompresji) jak i specjalizowanych pakietów statystycznych DIEHARD, NIST STS 2.1.1, ENT. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najlepsze parametry statystyczne mają prawidłowo zaprojektowane generatory z dynamiczną, liniową pętlą sprzężenia zwrotnego – DLFSR. W pracy przedstawiono przykładowe implementacje rozważanych generatorów, które zostały wykonane w układach mikroprocesorowych oraz FPGA.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Identyfikacja i lokalizacja sygnałów emisji akustycznej w olejowych transformatorach energetycznych
Doktorant:
Aneta Olszewska
Promotor:
dr hab. inż. Franciszek Witos, prof. Pol. Śl.
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar - Politechnika Opolska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
22 września 2014 r.
Data nadania stopnia:
23 września 2014 r.
Streszczenie:
Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy możliwości wykorzystania metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki stanu izolacji olejowych transformatorów elektroenergetycznych. W pracy w sposób kompleksowy zostały przedstawione zagadnienia związane z podstawową i zaawansowaną analizą sygnałów EA, zarejestrowanych podczas badań, wykonanych na rzeczywistych, pracujących olejowych transformatorach elektroenergetycznych. Przeprowadzona analiza sygnałów EA w wybranych pasmach częstotliwości doprowadziła do określenia właściwości sygnałów EA pochodzących od różnych źródeł w olejowych transformatorach energetycznych, w tym od wyładowań niezupełnych (WNZ). Na tej podstawie wyselekcjonowano grupę deskryptorów, które umożliwiają identyfikację źródeł sygnałów akustycznych w olejowych transformatorach energetycznych. W ramach pracy rozróżniono następujące źródła sygnałów akustycznych: szumy toru pomiarowego, WNZ, zjawiska związane z magnetyzacją materiałów ferromagnetycznych oraz zakłócenia. Ponadto w pracy zaproponowano autorską metodę lokalizacji miejsc generacji WNZ opartą na wyznaczaniu map zaawansowanych deskryptorów (w tym deskryptora ADC) na ścianach bocznych kadzi badanego transformatora. Stosując tą metodykę zlokalizowano źródła WNZ w badanych transformatorach. Dokonana lokalizacja źródeł WNZ została potwierdzona wynikami innych metod pomiarowych lub przeprowadzonych rewizji badanych transformatorów. Wyniki prac przeprowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej mogą znaleźć w przyszłości zastosowanie w nieniszczących badaniach diagnostycznych układów izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych wykonywanych przy użyciu metody EA.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie modelu czujnika światłowodowego na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych wykonanych techniką wymiany jonowej w szkle
Doktorant:
Artur Szewczuk
Promotor:
dr hab. inż. Marek Błahut, prof. Pol. Śl.
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
dr hab. Dominik Dorosz, prof. PB - Politechnika Białostocka
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
18 września 2014 r.
Data nadania stopnia:
23 września 2014 r.
Streszczenie:
Tematem pracy jest opracowanie modelu sensora optycznego wykorzystującego w swoim działaniu zjawisko interferencji międzymodowej w gradientowych falowodach wielomodowych. Podstawą działania wielomodowych struktur interferencyjnych MMI jest tzw. zjawisko samoobrazowania pola wejściowego. Sygnał wejściowy pobudzający falowód wielomodowy, dopasowywany jest do pól modowych falowodu wielomodowego. Powstający rozkład pola w falowodzie wielomodowym jest wynikiem interferencji międzymodowej. Na skutek tej interferencji powstają tzw. efekty samoobrazowania pola wejściowego. W wyniku tych efektów pole wejściowe jest odtwarzane. Obserwowany obraz interferencji modowej zależy od własności modowych falowodu wielomodowego. Autor za cel pracy przyjął wykazanie, że „Zmiany rozkładu pola, obserwowane w obrazie interferencyjnym w wielomodowych gradientowych falowodach wykonanych metodą wymiany jonowej K+ - Na+, wynikające ze zmian zewnętrznych warunków propagacji sygnału optycznego, mogą być wykorzystane do celów sensorowych”...streszczenie 
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Uogólniony model odcinkowo-liniowy przekształtnika energoelektronicznego
Doktorant:
Piotr Siewniak
Promotor:
dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. Pol. Śl.
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian P.Kaźmierkowski - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Marian Pasko
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
30 czerwca 2014 r.
Data nadania stopnia:
1 lipca 2014 r.
Streszczenie:
W rozprawie przedstawiono uogólniony model odcinkowo-liniowy (GMD) przekształtnika energoelektronicznego DC-DC (PE). Jest to nowy, wielkosygnałowy model PE. Idea GMD polega na określeniu „wzoru” zachowania dynamicznego trajektorii PE na ścianach jego struktury komutacji, która stanowi geometryczny model komutacji PE w przestrzeni stanów. Pozwala to na ustalenie kierunku ewolucji trajektorii PE na tych ścianach. Może on być: albo „wchodzący” do określonych regionów pracy PE w przestrzeni stanów, albo „wychodzący” z tych regionów. Dlatego też, taka lokalna dynamika PE może być traktowana, jako logiczna (dwustanowa). Jest to dynamika uogólniona. W praktyce, GMD może być wykorzystany do analizy stabilności PE. Przy czym, dotyczy to zarówno analizy wielkosygnałowej, asymptotycznej stabilności Lyapunova, jak również analizy stabilności praktycznej PE. Oba te zastosowania GMD są rozpatrywane w rozprawie. W szczególności, omówiono nowe metody analizy wymienionych powyżej rodzajów stabilności PE, które są całkowicie odmienne od metody bezpośredniej. Przy tym, bazę dla analizy stabilności Lyapunova PE stanowi globalny graf stabilności, jako uogólniony GMD. Ponadto, przedstawiono ideę, cele i zasady zorientowanego projektowo podejścia do analizy stabilności praktycznej PE.
Załączniki:
Najważniejsze publikacje autora