sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Profilometryczny wizyjny system diagnostyczny tramwajowych zestawów kołowych
Doktorant:
Arkadiusz Gancarczyk
Promotor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
Recenzenci:
dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. Bogusław Cyganek - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
10 czerwca 2014 r.
Data nadania stopnia:
1 lipca 2014 r.
Streszczenie:
W pracy przedstawiono model matematyczny systemu wizyjnego, pozwalającego na pomiar parametrów geometrycznych koła w czasie ruchu, pracującego w środowisku o zmiennych warunkach. Opracowano także rozwiązanie pomiarowego systemu wizyjnego, opartego na aktywnej triangulacji laserowej, który pozwala na uzyskanie małej niepewności pomiaru parametrów geometrycznych kół tramwajowych, akceptowalnej przy podejmowaniu decyzji o regeneracji zestawu kołowego. Praca ma także charakter praktyczny. Opisane w niej modele matematyczne i rozwiązania znalazły zastosowanie w zaprojektowanym profilometrycznym systemie wizyjnym do pomiaru tramwajowych zestawów kołowych, a uzyskane wyniki są oparte na analizie profili kół przeprowadzonej na podstawie pomiarów zestawów w rzeczywistych warunkach pracy. W pracy opisane zostały dwie alternatywne metody kalibracji wizyjnego systemu pomiaru parametrów geometrycznych kół. Pierwsza z nich wykorzystuje wzorzec punktowy, który jest ustawiany na szynie równolegle do płaszczyzn linii laserowych. Zastosowane algorytmy pozwalają na szybkie i dokładne dopasowanie parametrów przyjętego modelu matematycznego. W drugiej części pracy opracowano alternatywny autorski matematyczny model pomiaru, pozwalający na kalibrację systemu pomiarowego przy wykorzystaniu pojedynczej osi wzorcowej. W pracy przedstawiono badania eksperymentalne, a zaprezentowana teoria poparta zamieszczonymi autorskimi rysunkami, stanowi potwierdzenie poprawności zastosowanych metod pomiaru i analiz. Wyniki eksperymentów zostały szczegółowo przeanalizowane, ze szczególnym uwzględnieniem błędów pomiarowych.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:

Korektor przekładnika prądowego zapewniający odtworzenie kształtu prądu pierwotnego

Doktorant:
Bronisław Biel
Promotor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Pasko
dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. Pol. Śk. - Politechnika Świętokrzyska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
8 kwietnia 2014 r.
Data nadania stopnia:
6 maja 2014 r.
Streszczenie:
Powszechnie stosowane przekładniki prądowe jako transformatory pomiarowe o sprzężeniu magnetycznym, wykorzystują zamknięty obwód z rdzeniem ferromagnetycznym o nieliniowej charakterystyce magnesowania. Zastosowanie takiego przekładnika wprowadza deformację kształtu prądu wtórnego z uwagi na fakt nasycania się rdzenia. Celem rozprawy jest określenie metody zminimalizowania zniekształceń przebiegu prądu wtórnego, wprowadzanych przez przekładnik prądowy oraz jego obwód wtórny przy pozostawieniu zniekształceń przebiegu prądu przemiennego pierwotnego. Zminimalizowanie zniekształceń wprowadzanych przez przekładnik oraz jego obwód wtórny ma polegać nie na idealizacji parametrów rdzenia, ale na opracowaniu algorytmu przetwarzania próbek przebiegu, przy wykorzystaniu parametrów przekładnika znanych z tabliczki znamionowej oraz z pomiarów parametrów przekładnika, możliwych do wykonania bez ingerencji w jego wnętrze. Zestaw parametrów określonych dla danego przekładnika służy do zbudowania korektora prądowego minimalizującego zniekształcenia wprowadzane przez przekładnik... streszczenie 
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Bieżąca korekcja błędów dynamicznych przenikania metanu przez osłony ognioszczelne czujników pelistorowych
Doktorant:
Ryszard Bogacz
Promotor:
prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Edward Layer - Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Krzysztof Dębowski - Politechnika Śląska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
10 grudnia 2013 r.
Data nadania stopnia:
17 grudnia 2013 r.
Streszczenie:
Głównym przedmiotem badań prowadzonych w ramach pracy są właściwości dynamiczne osłony ognioszczelnej w procesie dyfuzyjnego przenikania metanu do komory pomiarowej, w której umieszczany jest czujnik. Badania te ukierunkowano na opracowanie algorytmów pozwalających na bieżące korygowanie błędów dynamicznych osłony w stopniu umożliwiającym istotne skrócenie czasu oczekiwania na wynik pomiaru przy skokowych zmianach stężenia metanu. Podstawowym celem pracy było wykazanie, że istnieje możliwość zbudowania modelu matematycznego procesu dyfuzyjnego przenikania gazu przez osłonę ognioszczelną, w sposób pozwalający na użycie tego modelu do korekcji błędu dynamicznego wnoszonego przez osłonę czujnika gazu, realizowanej na bieżąco w sposób programowy. Zbudowano układy pomiarowe do badania dynamiki przenikania metanu przez osłony ognioszczelne w stanach nieustalonych po zadaniu skoku stężenia metanu na zewnątrz osłony. Wyznaczono model teoretyczny dyfuzyjnego przenikania gazu przez osłonę czujnika oraz porównano ten model z modelem uzyskanym na podstawie pomiarów. Zbudowano model osłony przydatny do budowy algorytmów korekcji błędów dynamicznych na zasadzie odtwarzania i opracowano tego rodzaju algorytmy dla stałych i zmieniających się parametrów modelu. Przeprowadzono symulacyjną i pomiarową weryfikację opracowanych algorytmów w procesie pomiarowym realizowanym przez tory składające się z głowicy pomiarowej, zbudowanej z osłony i pelistorowego czujnika metanu oraz z algorytmów odtwarzania.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Zabezpieczenie odległościowe linii wysokiego napięcia o adaptacji parametrycznej do zmiennych dopuszczalnych zdolności przesyłowych
Doktorant:
Marcin Niedopytalski
Promotor:
dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa - Politechnika Śląska
dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. Pol.Łódzkiej - Politechnika Łódzka
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
3 grudnia 2013 r.
Data nadania stopnia:
17 grudnia 2013 r.
Streszczenie:
Wykorzystanie zwiększenia zdolności przesyłowych w liniach napowietrznych WN poprzez zastosowanie obciążalności dynamicznej lub przewodów niskozwisowych wiąże się z niebezpieczeństwem nieprawidłowego działania automatyki zabezpieczeniowej dedykowanej tym liniom. Szczególnie, rozróżnienie stanu zwarcia (pośredniego lub/i odległego) od stanu pracy normalnej linii wykorzystującej intensyfikację zdolności przesyłowych jest trudniejsze niż w liniach tradycyjnych. Wiąże się to przede wszystkim ze znacznymi, dopuszczalnymi wartościami prądu płynącego linią, przekraczającymi tradycyjnie rozumianą obciążalność dopuszczalną. Konsekwencją stosowania tych rozwiązań jest zwiększenie (w kierunku mniejszych impedancji) na płaszczyźnie fazowej obszaru spodziewanych położeń końców wektorów impedancji „widzianych” przez zabezpieczenie odległościowe podczas pracy dopuszczalnej. To z kolei wpływa na zmniejszenie potencjalnego obszaru impedancyjnego definiującego działanie zabezpieczenia odległościowego, co w efekcie może prowadzić do ograniczenia jego skuteczności. W rozprawie przedstawiono opracowany algorytm decyzyjny o cechach adaptacyjnych, wykorzystujący ciągłą transformatę falkową, poprawiający skuteczność działania zabezpieczeń odległościowych w napowietrznych liniach WN o zmiennych zdolnościach przesyłowych. Cechy adaptacyjne algorytmu umożliwiają dostosowanie działania zabezpieczenia odległościowego do znacznej zmienności obciążalności linii. Transformatę falkową wykorzystano do rozróżnienia stanów pracy normalnej silnie obciążonej linii od stanów zakłóceń zwarciowych poprzez obserwowalność przebiegów czasowych prądów. W rozprawie zawarto także autorskie sposoby parametryzacji zasięgów rezystancyjnych stref działania zabezpieczenia odległościowego. Treść rozprawy uzupełniają wyniki badań porównawczych opracowanego i klasycznego rozwiązania kryteriów odległościowych.