sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

 
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Nowe metody pomiarowe wyznaczania objętości chwilowej części krwistej w pulsacyjnej komorze wspomagania serca
Doktorant:
Grzegorz Konieczny
Promotor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Promotor pomocniczy:
dr inż. Zbigniew Opilski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski - recenzja 
dr hab. inż. Elżbieta Bereś-Pawlik, prof. Politechniki Wrocławskiej - recenzja 
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
30 września 2013 r.
Data nadania stopnia:
29 października 2013 r.
Streszczenie:
Automatyzacja procesu wspomagania serca u pacjentów cierpiących na ciężką niewydolność mięśnia sercowego jest bardzo istotnym problemem technicznym. Jego rozwiązanie umożliwi automatyczne dostosowanie parametrów wspomagania serca do aktualnego stanu pacjenta. Tym samym może znacznie usprawnić proces regeneracji mięśnia sercowego. Automatyzacja procesu wspomagania serca może dodatkowo umożliwić leczenie pacjenta w domu, dzięki czemu pozwoli to na wzrost komfortu chorego. W przypadku rozwiązań pulsacyjnych, które w większości przypadków są stosowane we wspomaganiu krótko- i średnio-terminowym, istnieje możliwość poprawy stanu mięśnia sercowego pacjenta, bez przyszłej konieczności przeszczepu. W tego typu rozwiązaniach, dopasowanie parametrów pracy urządzenia wspomagania serca, w celu zminimalizowania obciążenia mięśnia sercowego, jest szczególnie istotne. Pomimo szeroko w świecie prowadzonych badań, problem pełnej automatyzacji procesu wspomagania, w przypadku rozwiązań pulsacyjnych, jest w dalszym ciągu nierozwiązany. W chwili obecnej efektywność procesu wspomagania jest oceniana przez personel medyczny na podstawie aktualnego stanu pacjenta oraz stanu komory wspomagania serca (w przypadkach komór zewnątrz-ustrojowych, wizualnie oceniany jest stopień wyrzutu krwi z komory w danym cyklu)... streszczenie .
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Określenie stabilności kątowej systemu elek­troenergetycznego na podstawie analizy przebiegów w wybranych stanach nieustalonych
Doktorant:
Piotr Pruski
Promotor:
prof. dr hab. inż. Stefan Paszek
Recenzenci:
dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. Pol. War., Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, Politechnika Śląska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
24 czerwca 2013 r.
Data nadania stopnia:
25 czerwca 2013 r.
Streszczenie:
W rozprawie przedstawiono metodę oce­ny stabilności kątowej systemu elek­troener­getycz­nego (SEE) na podstawie analizy pomiarowych przebiegów zakłó­ceniowych mocy chwilowej zespo­łów wytwórczych SEE w wybranych stanach nieustalonych. Do oceny stabilności kątowej SEE wykorzystano wskaźniki stabilności obliczane na podstawie wartości własnych macierzy stanu SEE związanych ze zjawiskami elektrome­cha­nicz­nymi. W obliczeniach wartości włas­nych wykorzysta­no przebiegi nieustalone odchyłek mocy chwilo­wej zespołów wytwórczych, pojawiające się po celo­wym wprowadzeniu do SEE małego zakłóce­nia. Przyjęto zakłócenie w postaci impulsu prostokątnego lub skokowej zmiany w przebiegu napięcia zadanego regulatora napięcia w jednym z zespołów wytwórczych. Wykorzystana w rozpra­wie metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji przebiegów mocy chwilowej poszczególnych zespo­łów wytwórczych przebiegami stanowią­cymi superpozycję składowych modal­nych związanych z poszukiwanymi war­tościami własnymi. Do obliczeń wyko­rzystano hybrydowy algorytm optymali­zacyjny, stanowiący połączenie algoryt­mów genetycznego i gradientowego. W rozprawie przedstawiono wyniki obli­czeń wartości własnych oraz wskaź­ników stabilności na podstawie symulacyjnych oraz pomiarowych przebiegów mocy chwilo­wej. Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność zastosowa­nej metody obliczeń.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Model analityczny oraz badania numeryczne i eksperymentalne czujnika gazu z akustyczną falą powierzchniową
Doktorant:
Tomasz Hejczyk
Promotor:
prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam Kawalec (Wojskowa Akademia Techniczna)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny - Politechnika Śląska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektronika
Data obrony rozprawy:
17 czerwca 2013 r.
Data nadania stopnia:
25 czerwca 2013 r.
Streszczenie:
W pracy doktorskiej przedstawiono model warstwowy sensora z akustyczną falą powierzchniową (AFP) w stanie ustalonym i przejściowym oraz badania eksperymentalne sensora AFP z warstwą WO3 o różnej grubości: 50, 100 i 150 nm, pokryte warstwami katalitycznymi palladu o grubości ok. 10 nm. Struktury takie poddano działaniu wybranej grupy mieszanin gazowych zawierającej wodór, metan i tlenek węgla w powietrzu syntetycznym. Praca doktorska podzielona jest na część teoretyczną oraz eksperymentalną. W części teoretycznej w kolejnych rozdziałach zostały omówione modele układów z AFP: Kino Reedera, pojemnościowy, APM w środowisku ciekłym, czujnika rezystancyjnego, wg Sakai i inne. W części teoretycznej omówione zostały podstawy fizyczne działania czujnika, model warstwy sensorowej, transformacja impedancji, modelowanie odpowiedzi warstwy sensorowej oraz rozwiązanie równań dyfuzyjnych w stanie ustalonym i przejściowym oraz analizy numeryczne odpowiedzi czujnika z AFP gazów: H2, CO2, NO2, NH3 oraz wybranych węglowodorów CnHm: CH4, C2H4, C3H8, C6H6. W rozprawie doktorskiej przedstawiono badania eksperymentalne oddziaływania struktury sensorowej WO3 z H2, CH4, CO oraz potwierdzono zgodność analiz numerycznych z wynikami eksperymentu. Praca doktorska zawiera dodatek, w którym podano szczegółowe wyprowadzenia wzorów stosowanych w rozprawie, zjawisk akustoelektrycznych, dyfuzyjnych oraz przedstawiono kod programów numerycznych w języku Pyton.
Rozprawy doktorskie Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Obszarowa adaptacyjna automatyka zabezpieczeniowa linii elektroenergetycznych WN z odczepowo przyłączonymi źródłami wiatrowymi
Doktorant:
Mateusz Szablicki
Promotor:
dr hab. inż. Adrian Halinka, prof. Pol. Śl.
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa - Politechnika Śląska
Dziedzina nauk technicznych. Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
4 czerwca 2013 r.
Data nadania stopnia:
25 czerwca 2013 r.
Streszczenie:
Obserwowany kierunek rozwoju systemu elektroenergetycznego cechuje się decentralizacją sektora wytwórczego oraz tworzeniem sieci Smart Grid. Powoduje to zmianę w funkcjonalności pracy sieci elektroenergetycznych. W wielu przypadkach istniejące struktury elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nie są w stanie właściwie realizować powierzone zadania. Potwierdzają to przeprowadzone pogłębione analizy określające skalę możliwych nieprawidłowości działania zabezpieczeń odległościowych linii sieci dystrybucyjnej WN z odczepowo przyłączonymi źródłami wiatrowymi. Dowodzą one, że obecność w strukturze sieci lokalnego źródła nawet o niewielkiej mocy może prowadzić do niewłaściwego działania tych zabezpieczeń zagrażającego bezpieczeństwu pracy systemu elektroenergetycznego. Implikuje to konieczność poszukiwania sposobów ograniczających wpływ pracy lokalnych źródeł wytwórczych na funkcjonowanie zabezpieczeń odległościowych. W rozprawie przedstawiono koncepcję Obszarowej Automatyki Zabezpieczeniowej Układów Odczepowych (OAZUO) dedykowaną układom sieciowym złożonym funkcjonalnie i konfiguracyjnie. W proponowanej koncepcji OAZUO jest traktowana jako zaawansowana struktura „wielowymiarowa”. Realizację OAZUO oparto na systemie wieloagentowym, który zalicza się do rozległych systemów automatyki o znacznym stopniu złożoności. OAZUO jest predestynowana do realizacji zadań automatyki zabezpieczeniowej, automatyki Smart Grid oraz innych typów automatyki elektroenergetycznej na poziomie lokalnym i obszarowym. W proponowanej koncepcji sformułowano nowe metody wyznaczania impedancji dedykowane liniom bezodczepowym, liniom z jednym odczepem oraz liniom n-odczepowym. Badania symulacyjne wykazały użyteczność opracowanych metod, które zapewnią poprawne działanie zabezpieczeń odległościowych w różnorodnych warunkach zwarciowych.