niedziela, 29.05.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie w ostatnich latach

Tytuł:
Opinia o przyczynie uszkodzenia turbogeneratora na podstawie analizy dokumentacji z przebiegu awarii i badań symulacyjnych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Adrian Nocoń
Źródło finansowania:
zlecenie z przemysłu
Opis:
W opracowaniu przeanalizowano dostarczoną przez Zleceniodawcę dokumentację techniczną wybranych elementów elektroenergetycznego. Dokumentacja obejmowała: dokumentację techniczno-ruchową generatora, schematy obwodów elektrycznych elektrowni, opis zabezpieczeń bloku, protokoły z pomiarów transformatora potrzeb własnych bloku oraz dane z systemu rejestracji pracy bloku. Na podstawie dokumentacji sformułowano wnioski dotyczące przyczyny awarii generatora. W celu zweryfikowania postawionych hipotez opracowano model matematyczny bloku. Wyznaczone w czasie badań symulacyjnych przebiegi napięć, prądów i mocy występujące w czasie symulowanych zjawisk mogących doprowadzić do awarii generatora, poddano analizie jakościowej i ilościowej. Ponadto przeprowadzono badania laboratoryjne, w których pomiarowo zweryfikowano postawione hipotezy.
Tytuł:
Wyładowania niezupełne w izolacji zwojowej silników elektrycznych indukcyjnych wykorzystywanych w napędach przekształtnikowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
W ramach projektu przeprowadzono badania warunków, w jakich mogą występować wyładowania niezupełne w izolacji zwojowej silników indukcyjnych klatkowych zasilanych z przekształtników energoelektronicznych Zidentyfikowano warunki powstawania przepięć na silniku – czoła fali napięciowej o dużej stromości narastania i wysokim współczynniku udaru.
Tytuł:
Analiza kaskadowych układów napędowych przenośników taśmowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Grant promotorski. Celem projektu było analiza pracy dwusilnikowych napędów przenośników taśmowych złożonych z silników indukcyjnych pierściieniowych pracujących w różnych wariantach układów.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Silniki tarczowe z magnesami trwałymi
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Głównym celem niniejszego projektu badawczego było rozeznanie, która z konstrukcji silników tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi generuje największy moment elektromagnetyczny z jednostki masy (objętości). W ramach realizacji niniejszego projektu badawczego wykonano zadania: Wybór optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego silnika uwzględniającego maksymalizację sprawności i momentu obrotowego, wielowariantowe obliczenia obwodów elektromagnetycznych wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi, wykonanie trzech modeli silnika tarczowego, budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie programu i metodyki badań, badania stanowiskowe.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnej elektrycznej
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem naukowym projektu było opracowanie kryteriów i przeprowadzenie analizy porównawczej wariantowych rozwiązań transformatorów prostownikowych o tej samej mocy po stronie napięcia stałego.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Badanie ekologicznego napędu pojazdu miejskiego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Andrzej Sikora
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Zbudowano stanowisko badawcze pozwalające na zadawanie prędkości wirowania i momentu obciążenia silnika. Dokonano badań sprawności całego układu przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną (silnik + komutator elektroniczny). Badania sprawności przeprowadzono dla kilku różnych wariantów zasilania silnika BLDC (regulacja prędkości poprzez dodatkową przetwornicę DC/DC lub poprzez odpowiednie sterowanie tranzystorami mostka komutatora).