piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 
Tytuł:
Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie
Termin realizacji: 2010 - 2013
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
Celem zadania jest opracowanie sposobów rekomendacji służących zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym budynku, a poprzez to uzyskanie pozytywnych efektów ekologicznych, ekonomicznych oraz technicznych w skali budynku, kompleksów budowlanych, gmin a w efekcie kraju. Oczekiwane rezultaty zadania przewiduje się uzyskać poprzez realizację następujących podzadań: 1.ocenę istniejącego stanu rekomendacji wykorzystania OŹE w budownictwie, 2.opracowanie metodologii oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OŹE, 3.opracowanie programu komputerowego do oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OŹE, opracowanie szczegółowych rekomendacji.