niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Katedra Optoelektroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie prototypów optoelektronicznych oraz akustoelektronicznych systemów pomiarowych do detekcji i pomiaru stężenia wodoru w zakresie przedwybuchowym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk
Źródło finansowania:
MNiSW oraz ITE (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu)
Opis:
W ramach realizacji projektu zamawianego zbadano możliwości wykorzystania zjawiska powierzchniowego rezonansu plazmonowego oraz interferencji Fabry-Perota pod kątem opracowania sensorów wodoru. W sensorach wykorzystano zmiany własności optycznych warstw palladu i innych warstw sensorowych, spowodowane absorpcją wodoru. Zaproponowana w projekcie struktura czujnikowa umożliwia pomiar stężenia wodoru gazowego, a także pomiary stężenia wodoru rozpuszczonego w środowisku ciekłym np. w oleju transformatorowym. Przeprowadzono badania sensowych układów warstwowych, w konfiguracji interferometru Fabry-Perota - interferencje zachodzą w układzie warstwowym, zawierającym jako jedno ze zwierciadeł - warstwę palladu. W ramach projektu przeprowadzono badań wielowarstwowych metaliczno-dielektrycznych układów światłowodowych. Opracowano model laboratoryjny systemu do pomiaru wodoru w transformatorze elektroenergetycznym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Zaprojektowanie i zbudowanie komputerowego systemu pomiarowego nowej generacji do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych olejowych metodą emisji akustycznej w trybie on-line
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Franciszek Witos
Źródło finansowania:
MNiSW/NC
Opis:
Zaprojektowano i zbudowano autorski ośmiokanałowy system pomiarowy, nazwany 8EA-WNZ, w którym wzmocnienie jest w pełni kontrolowane na drodze programowej, System umożliwia monitorowanie sygnałów, rejestrację sygnałów w czasie rzeczywistym w paśmie 20-1000 kHz i analizę sygnałów. Wyniki analizy prowadzą do budowania deskryptorów emisji akustycznej pozwalających na wyznaczanie map deskryptorów na ścianach bocznych transformatorów i lokalizację źródeł różnego typu autorską metodą stopnia zaawansowania sygnału.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie i badania warstwowych nanostruktur sensorowych dla optoelektronicznych i rezystancyjnych układów czujnikowych wybranych gazów toksycznych i przemysłowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania matrycy gazowych sensorów optycznych i rezystancyjnych w oparciu o nanowarstwy z chemochromicznych tlenków metali, materiałów tlenkowych oraz półprzewodzących polimerów organicznych, np. ftalocyjanin domieszkowanych różnymi metalami. Warstwy sensorowe w postaci matrycy dla detekcji wybranej grupy gazów były nanoszone różnymi technologiami (naparowania próżniowego, reaktywnego rozpylania magnetronowego, rozpylania wiązką elektronów (e-beam) lub metodami nanoszenia warstw z fazy ciekłej. Do detekcji gazów wykorzystano metodę optyczną, opartą o chemechromiczny efekt zmian parametrów optycznych warstw oraz metodę rezystancyjną opartą o pomiar zmian rezystancji elektrycznej warstwy sensorowej podczas oddziaływania z gazem. Badano czujniki wodoru, metanu, amoniaku, tlenków azotu i tlenków węgla.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wysoko zaawansowane technologie nanostruktur warstwowych dla zastosowań w metrologii różnych wielkości fizycznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Erwin Maciak
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Projekt dotyczy badań i rozwoju technologii wytwarzania warstwowych nanostruktur sensorowych w konfiguracji rezystancyjnych i optycznych czujników gazów toksycznych i przemysłowych. W raporcie przedstawiono przykładowe wyniki badań oddziaływania struktur z gazami. Ponadto w pracy przedstawiono charakteryzację nanostruktur sensorowych metodą mikroskopii sił atomowych (AFM). Wyniki badań opublikowano w czasopismach o zasięgu międzynarodowym za łączną sumę 60 punktów wg MNiSW. Ponadto wyniki badań przedstawiono na trzech międzynarodowych konferencjach naukowych.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Badania rozkładu pól magnetycznych w urządzeniach elektromagnetycznych z wykorzystaniem efektów magnetooptycznych w światłowodach
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Zdzisław Życki, prof. nzw. IEI w Warszawie
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
W ramach projektu pracownicy Katedry Optoelektroniki opracowali i wykonali światłowodowy czujnik pola magnetycznego dla zastosowania w maszynach elektrycznych. Na podstawie zdobytych w trakcie realizacji projektu można stwierdzić, że czujniki mają realną szansę zastosowania w maszynach elektrycznych przy wykrywaniu pola magnetycznego o indukcji na poziomie 10 mT. Wydaje się być celowym rozwijanie badań przy wykorzystaniu innych materiałów o wysokiej czułości (również grantów żelazowych). W ramach projektu Katedra Optoelektroniki dostarczyła 6 różnych wersji światłowodowych czujników pola magnetycznego z przetwarzaniem zewnętrznym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Optoelektroniczne sensory prądu i pola magnetycznego dla zastosowań w urządzeniach elektroenergetycznych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Kamil Barczak
Źródło finansowania:
BK
Opis:
W niniejszej pracy podjęto próbę depolaryzacji światła doprowadzanego z lasera półprzewodnikowego do głowicy światłowodowego czujnika prądu. Celem było osiągnięcie stopnia polaryzacji światła na tyle małego, aby był akceptowalny pod kątem możliwości użycia w światłowodowym czujniku prądu z przetwarzaniem zewnętrznym. Cel osiągnięto z wykorzystaniem wielomodowych sprzęgaczy z podziałem 50/50 połączonych w sposób pozwalający na skuteczną depolaryzację światła. W pracy określono optymalną liczbę oraz konfigurację sprzęgaczy.