wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Katedra Mechatroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie silnika indukcyjnego (wrzecionowego) pamięci masowych o dwóch stopniach swobody ruchu. Badanie własności eksploatacyjnych - a w szczególności drgań (grant młodego badacza - mgr inż. Wojciech Kołton)
Termin realizacji: 2011 - 2012
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Cele naukowe projektu to: badanie właściwości eksploatacyjnych silników wrzecionowych stosowanych w pamięciach masowych, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich drgań promienistych. W ramach pracy wykonano stanowisko badawcze umożliwiające pomiar drgań promienistych występujących w sinikach wrzecionowych pamięci masowych, oraz zaproponowano algorytm umożliwiający podział drgań promienistych na powtarzalne i niepowtarzalne.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Developing innovative method for recycling used chip board furniture and plastics by producing new environment friendly reusable multipurpose composite material – FurnitReuse
Termin realizacji: 2011 - 2013
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
Komisja Europejska
Opis:
Projekt badawczy o akronimie „FurnitReuse”, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach mechanizmu „Research for SMEs” 7 Programu Ramowego. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowego materiału z odpadów drewnopochodnych oraz niesortowanych tworzyw sztucznych odzyskiwanych w firmach zajmujących się recyclingiem. Pomysłodawcą projektu jest firma Ekotech Recycling S.c. z Tychów, która skontaktowała się z pracownikami Katedry Mechatroniki na Politechnice Śląskiej z zapytaniem o rozwiązanie problemu utylizacji niesegregowanych odpadów plastikowych. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytucje badawcze (2 z Polski i po jednej z Niemiec i Węgier) oraz 5 małych przedsiębiorstw (z Polski, Niemiec, Litwy, Hiszpanii i Turcji).
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Development of Joint International Master Degree and Lifelong Learning Framework in Mechatronics - JIM2L
Termin realizacji: 2011 - 2014
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
Komisja Europejska
Opis:
JIM2L jest projektem realizowanym w ramach programu TEMPUS. Celem programu jest rozwój system edukacyjnego na poziomie szkolnictwa wyższego w Egipcie i Jordanii poprzez opracowanie i wdrożenie studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika. Ponadto projekt przewiduje stworzenie centrów szkoleniowych realizujących szkolenia dedykowane dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle. Ze strony UE uczestnikami programu są Bochum University of Applied Sciences (grant holder), London South Bank University i Politechnika Śląska. Ponadto jako partner przemysłowy w projekt jest zaangażowana niemiecka firma EON. Beneficjentami projektu są dwa uniwersytety z Jordanii (German Jordanian University, Philadelphia University) oraz trzy z Egiptu (Zagazig University, Higher Technological Institute, Heliopolis University).
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Sterowanie układami napędowymi z silnikami indukcyjnymi oraz robotami przemysłowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem sieci Internet (grant promotorski - mgr inż. Paweł Kielan)
Termin realizacji: 2010 - 2011
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
W pracy opracowano metodologię oraz stanowisko badawcze do prowadzenia badań symulacyjnych układów regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego zamkniętą przez emulator symulujący działanie sieci Internet. Prowadzenie badań symulacyjnych (przy wykorzystaniu modeli matematycznych implementowanych w programie SIMULINK lub na karcie procesorów sygnałowych DSP1104) pozwala poszerzyć badaną klasę obiektów i umożliwia prowadzenie badań przy szerokiej gamie możliwych parametrów obiektu sterowania i nastaw regulatora. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających celowość badań, jak też główny kierunek badań oparty na założenie, że sieć Internet dla potrzeb sterowania w układach regulacji może być wykorzystana dla określonej grupy obiektów oraz rodzajów sterowania.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu (grant promotorski - mgr inż. Marcin Szczygieł)
Termin realizacji: 2010 - 2011
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
W procesie badawczym silnika liniowo – obrotowego przeprowadzono badania ukierunkowane na oddziaływanie modułu R na moduł L, które według wiedzy autora nie były dotychczas prowadzone i nie znalazły odzwierciedlenia w dostępnej literaturze. Wyjaśniono mechanizm wzajemnego oddziaływania obu modułów: sprzężenia mechanicznego (oddziaływanie poprzez siły tarcia) oraz sprzężenia elektromagnetycznego (oddziaływanie poprzez zniekształcenie rozkładu pola magnetycznego) i zaproponowano opis tych zjawisk w stanach statycznych i dynamicznych przy pomocy odpowiednich charakterystyk. Znajomość wzajemnego oddziaływania modułów jest istotna przy opracowywaniu algorytmów sterowania i pozycjonowania końcówki roboczej urządzeń, napędzanych silnikiem o dwóch stopniach swobody ruchu.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Pomiary charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (Shape Memory Alloy - SMA)
Termin realizacji: 2009 - 2010
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu. W ramach projektu wykonano serię badań wybranego aktuatora cięgnowego typu F2000, wykonanego z Nitinolu oraz wyznaczono pomiarowo jego charakterystyki. Opracowano aproksymację charakterystyk z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Fermiego – Diraca, i na podstawie otrzymanych równań sformułowano model matematyczny aktuatora.