piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Katedra Mechatroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza teoretyczna, projekt i wykonanie magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego do badania przetworników elektromechanicznych o dwóch stopniach swobody
Termin realizacji: 2005 - 2006
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem naukowym projektu była: analiza teoretyczna: - polowa (pole magnetyczne, przepływowe i naprężeń mechanicznych), - obwodowa (układu zasilania zawierającego transformator obrotowy); opracowanie projektu i wykonanie prototypu magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego. Magnetoreologiczny hamulec obrotowo-liniowy jest nowym rodzajem przetwornika elektromechanicznego, w którym zintegrowano w jednym urządzeniu dwa hamulce (moduły): moduł obrotowy (magnetoreologiczny hamulec obrotowy MHO) i moduł liniowy (magnetoreologiczny hamulec liniowy MHL). Dzięki temu rozwiązaniu hamulec umożliwia niezależną zmianę zarówno momentu hamującego w ruchu obrotowym, jak i siły hamującej w ruchu liniowym. Opracowane i wykonane stanowisko badawcze, umożliwia przeprowadzenie badań układu napędowego o dwóch stopniach swobody w dowolnie złożonym ruchu: obrotowo-liniowym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza rozruchu silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem reluktancyjnym (grant promotorski – mgr inż. Damian Krawczyk)
Termin realizacji: 2005 - 2006
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu była analiza zjawisk fizycznych zachodzących w trakcie rozruchu silnika asynchronicznego synchronizowanego momentem reluktancyjnym. Analiza ta miała na celu rozpoznanie zjawisk utrudniających lub uniemożliwiających rozruch takiego silnika. W tym celu został opracowany jakościowy model obwodowy takiego silnika oraz jego implementacja w środowisku Matlab. Na potrzeby weryfikacji postawionych tez przygotowano kilka wariantów prototypów, a następnie dokonano badań pomiarowych na wykonanym stanowisku pomiarowym wyposażonym w momentomierz.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt i badania symulacyjno-pomiarowe 3-fazowego silnika indukcyjnego, klatkowego z trzema pośrednimi pierścieniami zwierającymi w wirniku (grant promotorski – mgr inż. Grzegorz Kłapyta)
Termin realizacji: 2004 - 2006
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem pracy było usystematyzowanie, uogólnienie i rozszerzenie wiedzy, związanej z ograniczaniem pasożytniczych momentów synchronicznych (przemiennych) przy użyciu dodatkowych pierścieni zwierających w silniku indukcyjnym klatkowym oraz opracowanie metody kompleksowego tłumienia wszystkich dominujących momentów przemiennych, generowanych przez wyższe harmoniczne przestrzenne przepływu uzwojeń stojana i wirnika. W ramach pracy potwierdzono i zweryfikowano praktycznie opracowane zasady tłumienia momentów pasożytniczych przez dodatkowe pierścienie zwierające w wirniku, za pomocą pomiarów prototypowych silników z dwoma i czterema podpakietami w wirniku przy użyciu opracowanej metody wyodrębniania.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Koncepcja, projekt i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych o regulowanej częstotliwości i amplitudzie do badań wytrzymałościowych
Termin realizacji: 2003 - 2005
Kierownik:
dr inż. Tomasz Trawiński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Projekt obejmował swym zakresem: opracowanie projektu i wykonanie elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych, wykorzystującego wyższe harmoniczne pola magnetycznego, związane z dyskretnym rozłożeniem uzwojeń w żłobkach, opracowanie układu zasilania i sterowania, umożliwiającego regulację amplitudy i częstotliwości generowanego momentu przemiennego, opracowanie układów pomiarowych: momentu, przemieszczeń kątowych i prądu, opracowanie prototypowej konstrukcji mechanicznej stanowiska do badań zmęczeniowych próbek materiałowych oraz do wyznaczania drgań własnych skrętnych układów napędowych. Opracowana konstrukcja elektromagnetycznego generatora drgań skrętnych to unikatowe rozwiązanie techniczne w skali krajowej i światowej. Możliwe jest stosowanie opracowanego generatora w procesie identyfikacji częstotliwości drgań własnych układów napędowych oraz do testów zmęczeniowych (na skręcanie) próbek materiałowych.
Tytuł:
Użłobkowanie stojana i wirnika maszyny elektrycznej jako przyczyna: odkształcenia pola magnetycznego w szczelinie powietrznej oraz generowania dodatkowych momentów elektromagnetycznych (grant promotorski – mgr inż. Dariusz Szymański)
Termin realizacji: 2000 - 2001
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem było opracowanie graficzno-analitycznej metody analizy pola magnetycznego w szczelinie maszyny, wskazującej na rzędy harmonicznych przestrzennych przepływu i rzędy harmonicznych przestrzennych przewodnościowych (biorące udział w generowaniu momentów reluktancyjnych) oraz umożliwiającej określenie prędkości obrotowych, przy których mogą występować synchroniczne momenty reluktancyjne. Zakres pracy: Analiza wybranych własności funkcji zastępczej zastępczej grubości szczeliny (opartej na klasycznej definicji) oraz jej odwrotności. Opracowanie graficznej interpretacji rozwinięcia w szereg Fouriera funkcji iloczynu przepływu i odwrotności zastępczej grubości szczeliny oraz algorytmów wyznaczania torów generowania momentów reluktancyjnych. Wyznaczenie formuł określających synchroniczne prędkości kątowe momentów reluktancyjnych. Weryfikacja pomiarowa metody przewidywania występowania momentów reluktancyjnych i określania ich prędkości obrotowych.
Tytuł:
Dynamiczny model silnika reluktancyjnego jako maszyny elektrycznej o zmieniającym się w trakcie ruchu kształcie wirnika (grant młodego badacza)
Termin realizacji: 1999 - 2000
Kierownik:
mgr inż. Damian Krawczyk
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było opracowanie nowatorskiego modelu silnika elektrycznego o obustronnie użłobkowanej strukturze obwodu magnetycznego (silnika reluktancyjnego). Opracowany model został zaimplementowany w środowisku Matlab i zweryfikowany za pomocą numerycznych obliczeń polowych. W ramach projektu powstało stanowisko badawcze przełączalnego silnika reluktancyjnego.