piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Katedra Mechatroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wpływ pasożytniczych przemiennych momentów elektromagnetycznych w maszynie indukcyjnej na działanie i trwałość elementów przekładni ruchu (grant młodego badacza)
Termin realizacji: 1999 - 2000
Kierownik:
mgr inż. Zbigniew Pilch
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było zbadanie wpływu pasożytniczych, przemiennych momentów elektromechanicznych, powstających w silnikach indukcyjnych na zjawiska dynamiczne, zachodzące w przekładni ruchu. Celem końcowym było przeanalizowanie wpływu szybkozmiennych momentów pasożytniczych na żywotność poszczególnych elementów łańcucha kinematycznego - a co za tym idzie - na trwałość eksploatacyjną całego układu mechanicznego. W ramach realizacji projektu wykonano między innymi: modele fizyczne analizowanych układów, a następnie na ich podstawie zbudowano modele matematyczne; wyznaczono naprężenia w podstawie zęba od obciążenia jednostkowego 1 N/mm wykorzystując metodę MES; przeprowadzono analizę zmęczeniową wybranego koła badanej przekładni zębatej, uwzględniającą wpływ wyższych harmonicznych pola magnetycznego i związanych z nimi momentów przemiennych.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Pasożytnicze momenty synchroniczne w wielobiegowych silnikach klatkowych (grant młodego badacza)
Termin realizacji: 1998 - 1999
Kierownik:
mgr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
...
Opis:
W ramach realizacji projektu badawczego dokonano przeglądu metod wyznaczania pasożytniczych momentów synchronicznych w indukcyjnych silnikach klatkowych (metoda Rawcliffa, metoda P.Wacha, metoda B.Dubickiego, metoda K.Kluszczyńskiego). Dokonano szczegółowej analizy teoretycznej przykładowego silnika dwubiegowego (typu Sg 132S-4/2) metodą graficzno-analityczną. Szczególny nacisk położono na przeanalizowanie wpływu układu połączeń na generowane synchroniczne momenty pasożytnicze. Sformułowany został model matematyczny rozważanego silnika uwzględniający wybrane składowe momentu elektromagnetycznego. Równania maszyny zostały zaimplementowane w programie Matlab. Wykonano serię symulacji komputerowych silnika w wybranych stanach nieustalonych (rozruch, nawrót, wybieg). Opracowano stanowisko do pomiaru momentów, umożliwiające rejestrację przebiegów momentu elektromagnetycznego oraz prędkości badanego silnika w stanach przejściowych, a także pomiar wartości sygnału w stanie ustalonym.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wpływ momentów pasożytniczych na własności i zachowanie się maszyn indukcyjnych zasilanych z układów przekształtnikowych
Termin realizacji: 1998 - 1999
Kierownik:
mgr inż. Tomasz Trawiński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Projekt badawczy obejmował: analizę teoretyczną zjawisk związanych z występowaniem momentów pasożytniczych i ich wpływu na zachowanie się silnika indukcyjnego i układu napędowego. Badaniom poddano silnik indukcyjny (zasilany z falownika MSI ze sterowaniem skalarnym i wektorowym, oraz z sieci symetrycznej 3-fazowej) z pięcioma różnymi wariantami konstrukcyjnymi wirników. Wyniki realizacji projektu badawczego mogą posłużyć do budowy systemu eksperckiego pozwalającego na dobór parametrów konstrukcyjnych silnika indukcyjnego współpracującego z układem napędowym, celem ograniczenia generowania drgań i hałasu.
Tytuł:
Nowa metoda wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych indukcji magnetycznej w niesymetrycznych maszynach indukcyjnych
Termin realizacji: 1998 - 2000
Kierownik:
dr inż. Andrzej Cioska
Źródło finansowania:
...
Opis:
W ramach pracy rozważano zagadnienia teoretyczne związane z wyznaczaniem poszczególnych harmonicznych przestrzennych indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej pomiędzy stojanem i wirnikiem maszyny indukcyjnej, które poprzez ich rozkłady przestrzenno-czasowe można zweryfikować pomiarowo w specjalistycznym układzie pomiarowym. Badana była problematyka związana ze specjalistycznym układem pomiarowym służącym do wyznaczania składowych zgodnych i przeciwnych poszczególnych harmonicznych przestrzennych indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej (otrzymane przez numeryczne całkowanie napięć indukowanych w mikrocewkach pomiarowych).