wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest społeczną organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym. Stanowi dobrowolne zrzeszenie inżynierów elektryków z różnych dyscyplin i specjalności.

Koło SEP przy Politechnice Śląskiej powstało w 1950 roku. Jego założycielem i pierwszym przewodniczącym był profesor Lucjan Nehrebecki (1900-1991), doktor honoris causa Politechniki Śląskiej, nestor Polskiej Elektroenergetyki. Początkowo Koło należało do Oddziału Katowickiego SEP, a następnie po utworzeniu w 1953 roku Oddziału Gliwickiego, było jednym z czterech pierwszych kół tego Oddziału.

Kolejni Przewodniczący (Prezesi) Koła

prof. Lucjan Nehrebecki
1950-1954
z-ca prof. Henryk Tołłoczko
1954-1957
prof. Zbigniew Jasicki
1957-1965
prof. Antoni Plamitzer
1965-1966
doc. dr inż. Wiesław Gabryś
1966-1970
prof. dr hab. inż. Ryszard Hagel
1970-1972
mgr inż. Karol Wolski
1972-1978
mgr inż. Jerzy Gembalski
1978-1980
dr inż. Antoni Przygrodzki
1980-1983
dr inż. Marian Mikrut
1983-1994
dr inż. Marian Sauczek
1994-2002
dr inż. Roman Miksiewicz
2002-2005
dr inż. Jan Kapinos
2005-2010
dr inż. Józef Kwiczala
2010-2012
dr inż. Tomasz Rusek
2012-2014

Aktualnie nasze Koło liczy 105 członków, przede wszystkim pracowników trzech wydziałów naszej Uczelni: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Górnictwa i Geologii.

Zgodnie ze Statutem Statutem, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych działalnością SEP.

Cele SEP:

 • stymulowanie oraz propagowanie rozwoju i wykorzystania elektryki,
 • inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich specjalnościach elektryki i dziedzinach pokrewnych,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych, kultury technicznej i etyki zawodowej,
 • integrowanie środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich,
 • ochrona zawodu i interesów członków SEP.

Podstawową jednostką organizacyjną SEP jest Koło, które może mieć charakter zakładowy lub terenowy.

Jednostki naukowo-techniczne SEP:

 1. Działalność naukowo-techniczna jest prowadzona w sekcjach, komitetach, agendach, wydawnictwach i innych powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.
 2. Ogólnostowarzyszeniowe sekcje, komitety, agendy, rady koordynacyjne i inne jednostki specjalistyczne powołuje i rozwiązuje zarząd główny, natomiast sekcje, ośrodki rzeczoznawstwa i inne jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.
 3. W celu koordynowania działalności naukowo-technicznej sekcje i komitety mogą łączyć się w zespoły określone przez zarząd główny.
 4. Sekcje i komitety powołane przez ZG pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie i współpracują na zasadzie partnerstwa z sekcjami i odpowiednimi jednostkami specjalistycznymi w oddziałach oraz innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i zainteresowanymi instytucjami.
 5. Sekcje, komitety, agendy i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych przez nie regulaminów zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO.

Do tradycyjnych form działalności SEP w Politechnice Śląskiej należą:

 • organizacja konkursów na najlepszą pracę dyplomową z elektryki ogłaszanych corocznie przez Zarząd Oddziału,
 • współorganizacja z Oddziałem Zagłębia Węglowego konkursu dla młodzieży szkół średnich pod nazwą Z elektryką przez świat,
 • organizacja odczytów i seminariów popularyzujących nowoczesne techniki i technologie w elektryce,
 • inicjowanie i pomoc w organizacji wycieczek dla studentów do zakładów przemysłowych i obiektów elektroenergetycznych,
 • popularyzacja imprez naukowo-technicznych organizowanych przez różne jednostki SEP,
 • udział w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i pomiarów, organizowanych przez Komisję Szkoleniową Oddziału,
 • organizacja kursów i egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia SEP dla pracowników i studentów,
 • pomoc w zakresie zatrudniania absolwentów,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej,
 • współpraca z Zarządem Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.