poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Józef Tomaszewski

Józef Tomaszewski

Mgr inż. Józef Tomaszewski był współzałożycielem i pierwszym prezesem Koła Elektryków Wychowanków Politechniki Śląskiej i sprawował tę funkcję w latach 1958÷1972. Kolega Józef Tomaszewski urodził się dn. 2 stycznia 1921 r. w Dyblinie pow. Lipno. Młodość spędził w województwie krakowskim, uczęszczając do szkoły średniej w Libiążu. W roku 1938 jako uczeń został zmobilizowany do organizacji „Junaki” budującej drogę w górach. Warto nadmienić, że tu spotkał późniejszego papieża Karola Wojtyłę. Od 1940 do 1945 r. pracował w Okręgowej Elektrowni w Sierszy Wodnej jako monter, jednocześnie działał w AK.

W marcu 1945 r. został studentem na Wydziale Elektrycznym zorganizowanej w Krakowie Politechniki Śląskiej. Po przeniesieniu Politechniki Śląskiej z Krakowa do Gliwic, kolega J. Tomaszewski, będąc jeszcze studentem, zostaje pomocniczym pracownikiem naukowym w Katedrze Wysokich Napięć, uzyskując w 1951 r. dyplom magistra inżyniera elektryka. Od 1950 r. J. Tomaszewski został zatrudniony jako projektant w organizowanym Biurze Projektów „Elektroprojekt” Ekspozytura Gliwice. Podczas pracy zawodowej (pracował do 1993 roku) przeszedł wszystkie szczeble kariery projektowej, aż do dyrektora Oddziału. Zmarł w 1994 r. i został pochowany na cmentarzu w Przemyślu.

Wykorzystując swoje zalety zawodowe i organizacyjne rozwinął biuro projektów „Elektroprojekt” w bardzo poważną placówkę projektową wykonującą dokumentację dla wielu zakładów przemysłowych. Warto tu wymienić takie obiekty jak: Hutę Konin, Zakłady Azotowe Tarnów, Puławy, Włocławek, Zakłady Chemiczne Police, Hutę Łabędy czy koksownię „Przyjaźń”. J. Tomaszewski był autorem nowoczesnych rozwiązań, po raz pierwszy zastosowanych w kraju wyłączników w izolacji z sześciofluorkiem siarki w rozdzielniach 110 kV i 220 kV.

Tadeusz Lipiński

Tadeusz Lipiński

Mgr inż. Tadeusz Lipiński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, którą ukończył w roku 1956. W roku 1954, jeszcze w czasie studiów magisterskich, został zatrudniony jako asystent w Katedrze Urządzeń na Wydziale Elektrycznym, a następnie jako wykładowca, gdzie pracował do 1962 roku. Równocześnie w roku 1958 podjął pracę w biurze projektów „Elektroprojekt” jako projektant, kierownik zespołu, a w latach 1989 - 2001 jako dyrektor Oddziału Gliwickiego, którą to funkcję pełnił aż do przejścia na emeryturę.

Jako projektant miał duże zasługi w projektowaniu zasilania w energię elektryczną wielu zakładów przemysłowych, a szczególnie Zakładów Azotowych Włocławek, Zakładów Chemicznych Police, Zakładów Azotowych Puławy, Zakładów Azotowych w Tarnowie i szeregu innych. Projekty te charakteryzowały się dużą nowoczesnością i zastosowaniem aparatury najnowszej techniki, między innymi stosowano aparaty z wykorzystaniem sześciofluorku siarki. Osiągnięcia te zostały docenione bardzo wysoko przez władze resortu o czym świadczy uhonorowanie T. Lipińskiego dwukrotnie zespołową nagrodą Ministra Budownictwa za wybitne rozwiązania projektowe, jak również przez władze państwowe, poprzez odznaczenie kol. Tadeusza Lipińskiego Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP. W czasie swojej pracy zawodowej kol. T. Lipiński zajął się również działalnością społeczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Aktywną działalność rozpoczął już w roku 1959, kiedy to po krótkim okresie powierzono mu obowiązki najpierw wiceprezesa, a później prezesa Oddziału Gliwickiego SEP. W roku 1981 został wybrany na członka Zarządu Głównego SEP, którą to funkcję pełnił przez trzy kadencje. Jego aktywną pracę doceniło środowisko elektryków odznaczając kolegę srebrną i złotą Odznaką Honorową SEP (również NOT) oraz nadając Mu w roku 1999 godność Członka Honorowego SEP.

Kolega Tadeusz Lipiński był jednym ze współzałożycieli Koła Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w 1958 roku. Na zjeździe w roku 1972 został wybrany nowy zarząd stowarzyszenia, a jego Prezesem został Tadeusz Lipiński. Dzięki swoim walorom, kulturze osobistej i koleżeńskości Tadeusz Lipiński był Prezesem Koła Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej przez 10 kadencji (przez 36 lat), aż do roku 2008. Tak długi okres sprawowania tej funkcji kol. Lipiński zawdzięcza swojej pracowitości oraz umiejętności skupienia wokół siebie wartościowych ludzi. Oddział Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej na Zjeździe w roku 2008 wnioskował o nadaniu Mu przez Zarząd Główny godności Prezesa Honorowego naszego Stowarzyszenia. Godność tę otrzymał w 2010 roku.

Krzysztof Kolonko

Krzysztof Kolonko

Mgr inż. Krzysztof Kolonko urodzony w Kutnie w rodzinie inteligenckiej. Od 1960 r. mieszka w Gliwicach. Tu ukończył Technikum Łączności, a następnie studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W owym okresie nauczycielami akademickimi byli wybitni specjaliści tacy, jak: A. Bogucki, Z. Cichowska, B. Szadkowski, M. Pasko, W. Mizia, a przede wszystkim W. Winkler, który był promotorem jego pracy dyplomowej z zakresu zabezpieczeń elektroenergetycznych.

Po ukończeniu studiów K. Kolonko rozpoczął pracę zawodową w Biurze Projektów Górniczych w Gliwicach, którym wtedy kierował dr inż. Wł. Sztwiertnia. Biuro to jako przodujące w owym okresie, prowadziło szeroką działalność projektową na terenie całej Polski, jak i w krajach na wielu kontynentach (Chiny, Indie, Korea). Praca w tym biurze pozwoliła na zdobycie doświadczeń zawodowych i organizacyjnych w zakresie wszechstronnego przygotowania do samodzielnego prowadzenia biura, czego wyrazem jest założone w 1991 r. własne biuro projektów ELKOL. Biuro świadczy usługi w zakresie wykonywania dokumentacji w branżach: sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Równolegle z pracą zawodową K. Kolonko bierze aktywny udział w pracy społecznej. W Stowarzyszeniu Wychowanków działa od 1976 r., a prezesem Oddziału Elektryków został wybrany na Zjeździe w 2008 r. Jest członkiem Zarządu O/Gliwickiego SEP i Zarządu Głównego. Od 2002 r. jest członkiem Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W uznaniu szerokiej działalności społecznej i zawodowej został odznaczony srebrną i złotą odznaką SEP oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.