piątek, 12.08.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Władze Politechniki Śląskiej kierując się rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęły decyzję o wprowadzeniu systemu kształcenia opartego na modelu mieszanym. Podział organizacyjny zajęć – zalecenie wykorzystania metod i technik edukacji na odległość oraz dopuszczenie formy tradycyjnej w przypadku niektórych przedmiotów – podyktowany jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa członkom Wspólnoty. Wybór ten zależy również od specyfiki poszczególnych kierunków i zajęć prowadzonych w ich ramach.

Kształcenie zdalne będzie realizowane w odniesieniu do wykładów, lektoratów, laboratoriów komputerowych, konsultacji, seminariów, ćwiczeń i zajęć projektowych. Tradycyjna forma nauczania, dopuszczająca bezpośredni kontakt, będzie możliwa w przypadku praktyk zawodowych, zajęć terenowych, laboratoryjnych (poza komputerowymi) – jednak jedynie dla tych zajęć, które mają status kluczowych dla danego programu studiów. Ponadto także tutaj wprowadzono dodatkowe rozróżnienie, bazujące na charakterze obszaru wiedzy – teoria będzie przekazywana studentom za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, a praktyka zostanie zrealizowana w formie kontaktowej. Kontaktowo będą odbywać się także zajęcia projektowe i laboratoria komputerowe w przypadku konieczności skorzystania z specjalistycznego sprzętu, oprogramowania lub aparatury. Zajęcia z wychowania fizycznego, które będą realizowane w formie kontaktowej, zostaną wskazane przez Dyrektora Ośrodka Sportu.
Na Politechnice Śląskiej kształcenie zdalne odbywać się będzie w szczególności z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji oraz narzędzi Microsoft Teams i Zoom.

Realizacja zajęć kontaktowych wymaga zachowania obowiązujących reżimów sanitarnych. W odpowiedzi na te przepisy Politechnika Śląska przygotowała szereg sugerowanych zaleceń oraz zasad. Obejmują one m.in. zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, ograniczenie liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w danym pomieszczeniu, wyznaczenie poczekalni, system zajęć blokowych, określenie sal dydaktycznych stałych dla danej grupy studentów, zmianowy tryb zajęć. Aby zapewnić odpowiedni dystans społeczny Uczelnia wskazuje m.in. na możliwość organizacji ruchu jednokierunkowego w korytarzach oraz odpowiednie wyznaczenie stanowisk pracy w pomieszczeniach. Politechnika Śląska rekomenduje także regularną dezynfekcję pomieszczeń, przedmiotów współużytkowanych oraz rąk, wietrzenie sal oraz realizację działalności informacyjnej poprzez stworzenie dostępu do materiałów z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych służb.

Na zajęcia dopuszczające bezpośredni kontakt mogą w szczególności liczyć studenci pierwszego roku. Decyzja ta jest podyktowana świadomością konieczności zapewnienia nowym studentom przestrzeni adaptacji, dającej tym samym możliwości zapoznania się ze środowiskiem akademickim i wykształcenia poczucia przynależności do wspólnoty.

Informacje o formach kształcenia przyjęte dla danych kierunków, poziomów, profili i typów studiów zostaną opublikowane na stronach jednostek Uczelni oraz na Platformie Zdalnej Edukacji.

Ustalenia zostały wprowadzone w drodze Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku. akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

dr inż. Rafał Setlak