niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Konkurs na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

 Nazwa jednostki: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Nazwa stanowiska: doktorant

Wymagania:

- status słuchacza studiów doktoranckich

- ukończone studia wyższe na kierunku: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, robotyka, fizyka, dyplom uzyskany nie wcześniej niż w 2012r.,

- umiejętności w zakresie projektowania układów mechatronicznych,

- umiejętność programowania systemów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów,

- otwartość na prowadzenie badań interdyscyplinarnych obejmujących mechatronikę, optykę i właściwości ciekłych układów koloidalnych,

- umiejętność łączenia w ramach jednego projektu rozwiązań z zakresu mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, jak również informatyki i fizyki,

- silna motywacja do pracy (potwierdzona referencjami samodzielnego pracownika naukowego),

- bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w zakresie umożliwiającym pracę naukową.

Opis zadań:

Podstawowym zadaniem doktoranta będzie opracowanie i przetestowanie sterowanego komputerowo układu (dip-coater’a) do nanoszenia warstw zolu na podłożach szklanych i krzemowych. Wymagania, jakie będzie musiał spełniać opracowany układ, to przede wszystkim możliwość zadawania szybkości wynurzania podłoża z zolu, oraz wysoka jednorodność tej szybkości. Jednorodność szybkości wynurzania podłoży z zolu jest konieczna dla zapewnienia jednorodnej grubości warstw falowodowych otrzymywanych metodą zol-żel i techniką dip-coating. Doktorant w ramach swej pracy gruntownie przetestuje poprawność działania opracowanego układu. W ramach tych badań wykona serie światłowodów płaskich i zbada ich jednorodność metodą elipsometryczną i spektrofotometrycznie oraz dokona statystycznego opracowania otrzymanych wyników. Zakłada się, że jednym z efektów końcowych będzie publikacja, w której przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań.

Streszczenie popularno-naukowe projektu dostępne jest pod adresem: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/375665-pl.pdf

Typ konkursu NCN: Opus, ST

Termin składania ofert: 27.11.2018, 14:00

Forma składania ofert: osobiście p. A 235 w godzinach 8.00-14.00, B. Krzywoustego 2. Gliwice

Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie

Osoba zatrudniona w projekcie nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

- życiorys naukowy,

- wykaz publikacji i osiągnięć naukowych,

- kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

- jeden lub więcej listów polecających od naukowców znających Kandydata wraz z danymi kontaktowymi do osób polecających,

- własne informacje kontaktowe.

Zgłoszenia proszę składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem „Opus 13”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.