wtorek, 19.10.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

"Przypomina się, że zgodnie z § 31 ust. 4 i 7 Regulaminu studiów:

1) w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego student usprawiedliwia swoją nieobecność na pierwszych zajęciach po powrocie na Uczelnię,

2) prowadzący zajęcia jest obowiązany zawiadomić pełnomocnika rektora ds. studenckich o nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach w następujących sytuacjach:
a) student opuścił co najmniej 3-krotnie zajęcia i nie usprawiedliwił swojej nieobecności – jeżeli zajęcia odbywają się co tydzień,
b) student opuścił co najmniej 2-krotnie zajęcia i nie usprawiedliwił swojej nieobecności – jeżeli zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w związku z powyższym zaleca się, aby student niewpuszczony do budynku powiadomił o zaistniałej sytuacji (mailowo lub telefonicznie) pełnomocnika rektora ds. studenckich.

3) w przypadku stwierdzonego zachorowania na COVID-19 lub skierowania na kwarantannę student powinien powiadomić o tym pełnomocnika rektora ds. studenckich niezwłocznie – zwłaszcza, jeżeli był obecny na Uczelni w okresie do 14 dni przed stwierdzeniem zachorowania."