wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Plany zajęć dydaktycznych

Aktualne plany zajęć dla wszystkich kierunków oraz rodzajów studiów od roku akademickiego 2008/2009 znajdują się w Systemie Planowania Zajęć Politechniki Śląskiej pod adresem: https://plan.polsl.pl 

W razie problemów z niespójnością danych i brakiem planów proszę kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi na poszczególnych wydziałach.

ATS Pol.Śl.

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Studentów, którym niepełnosprawność lub przewlekła choroba utrudnia studiowanie na Naszym Wydziale zapraszamy do konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych dr inż. Anną Piwowar. Dyżury Pełnomocnika odbywają się we wtorki w godzinach od 10:00 do 11:30, w pokoju 215 budynku B Wydziału Elektrycznego.

Podczas dyżurów uzyskać można:

 • bieżące informacje, wszelkie porady i wskazówki,
 • pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością,
 • rozwiązanie problemów funkcjonowania na uczelni związanych z niepełnosprawnością, np. dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
 • pomoc w innych sprawach na indywidualny wniosek studenta.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon: +48 32 237 1018.

Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje od 1 lipca 2008 roku Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (http://www.bon.polsl.pl ), będące częścią Działu Spraw Studenckich i Kształcenia. Celem Biura jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym Politechniki Śląskiej równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. Studenci mają możliwość korzystania ze wsparcia i specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego im pełny udział w procesie kształcenia, podczas zajęć i egzaminów.

Aktualizacja: wrzesień 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II. Program skierowany jest do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczących się w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Oferowana pomoc obejmuje:

 • opłatę za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 • dodatek na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Termin przyjmowania wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 wyznaczono od 01.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Środków PFRON przy ul. Zwycięstwa 34 of. w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych w godzinach:

poniedziałek:
od 12:30 do 16:30
wtorek:
od 12:30 do 15:00
środa:
od 8:00 do 11:00
czwartek:
od 8:00 do 11:00
piątek:
od 8:00 do 11:00

Wnioski dostępne są w Biurze oraz na stronie GOIN pod adresem: www.goin.gliwice.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

Faktury za usługę edukacyjną

Uwaga studenci starający się o fakturę za usługę edukacyjną

W celu uzyskania faktury należy zgłosić się do Specjalisty finansowego Wydziału Pani mgr Agnieszki Zapotocznej (budynek A, pokój 235a). Zgodnie z & 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zapłaty za studia. Po tym okresie Uczelnia nie może wystawić faktury.

Opłaty za usługi edukacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 53/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. na Wydziale Elektrycznym w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 będą obowiązywały następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

 • Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, wynosi odpowiednio:
  • na kierunkach Elektrotechnika, Mechatronika oraz Energetyka prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1925 zł,
  • na kierunku Informatyka prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1900 zł.
 • Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:
  • na kierunkach Elektrotechnika oraz Mechatronika prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1925 zł.
 • Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna), na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.

Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).