środa, 26.06.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

STYPENDIUM REKTORA
dla najlepszych studentów na semestr letni
roku akad. 2018/2019

 

Zgodnie z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej”, studenci są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 5 marca 2019 r. w dziekanacie następujące wnioski:

 1. załącznik nr 4 – dotyczy studentów, którzy dotychczas nie otrzymywali w/w stypendium.

2. załącznik nr 10 – dotyczy studentów, którzy pobierali stypendium rektora w sem. zimowym.

Załączniki do pobrania na stronie wydziałowej lub w dziekanacie, pok. 233

Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy rankingowej.

 

Gliwice 28.01.2019 r.