niedziela, 11.04.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


UWAGA! W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w bieżącym roku akademickim zostają wprowadzone nowe metody załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich przez wydziałowych opiekunów praktyk.

 

Prosimy o wybór jednego z poniższych zagadnień:

 1. Informacje ogólne dot. praktyk studenckich
 2. Chcę odbyć praktykę w zakładzie pracy (zdalne załatwienie sprawy umowy)
 3. Chcę zaliczyć praktykę bez konieczności jej odbywania na podstawie wcześniej zawartych umów z pracodawcami
 4. Mam problem ze znalezieniem zakładu pracy do odbycia praktyki

 

Informacje ogólne dot. praktyk studenckich

Czas trwania praktyki

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach: Elektrotechnika oraz Informatyka odbywają praktykę zawodową (po VI semestrze studiów).

Czas trwania praktyki zawodowej na kierunkach: Elektrotechnika oraz Informatyka na studiach niestacjonarnych wynosi minimum 6 tygodni.

Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Energetyka I stopnia odbywają praktykę zawodową w trakcie IV, VI semestru studiów. Sumaryczny czas trwania praktyk na kierunku Energetyka na studiach niestacjonarnych wynosi 15 tygodni.

Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Mechatronika, którzy rozpoczęli studia I stopnia  przed rokiem akademickim 2019/2020 odbywają praktykę zawodową po VI semestrze studiów (minimum 6 tygodni).

Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Mechatronika, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020 odbywają praktykę zawodową po  II semestrze studiów (2 tygodnie praktyki), IV semestrze studiów (2 tygodnie praktyki) i VI semestrze studiów (4 tygodnie praktyki).

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka należy do studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkami badań i dydaktyki, prowadzonej przez Wydział Elektryczny, w szczególności na kierunku studiów, na który student uczęszcza.

Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z Wydziałem Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

W przypadku, jeśli zakład pracy, który organizuje praktykę, chciałby uzyskać informacje co do jej programu należy przedstawić mu wyjaśnienie w sprawie programu praktyk.

Warunki zaliczenia praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

 • odbycie praktyki w ustalonym terminie,
 • przedłożenie Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich wypełnionych dokumentów: „Potwierdzenia odbycia praktyki” (wypełnia go przedstawiciel zakładu pracy, w którym student odbywał praktykę) oraz „Sprawozdania z praktyki” (wypełnia go student).

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu odpowiedniej oceny końcowej do indeksu. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.

 

Chcę odbyć praktykę w zakładzie pracy (załatwienie sprawy umowy)

 1. Studenci znajdują zakład pracy gotowy na przyjęcie go na praktykę.
 2. Studenci pobierają w wersji elektronicznej formularz: ◦ umowy praktyki Wzór prawidłowo wypełnionej umowy praktyk (student wypełnia tekst wpisany czerwoną czcionką): umowa praktyki-wzór
 3. STUDENCI WYPEŁNIAJĄ UMOWĘ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I JAKO PLIK FORMATU DOC PRZESYŁAJĄ DROGĄ MAILOWĄ Opiekunowi Praktyk Studenckich: dla kierunków Elektrotechnika jest to: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), natomiast dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  ŁĄCZNIE Z UMOWĄ STUDENCI WYSYŁAJĄ W MAILU DO OPIEKUNA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE (należy skopiować poniższą ramkę do treści maila i ją wypełnić):

  IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:
  KIERUNEK STUDIÓW:
  SEMESTR STUDIÓW:
  STUDIA NIESTACJONARNE

  1.  CZY SKAN UMOWY MA ZOSTAĆ ODESŁANY DROGĄ MAILOWĄ:  TAK/NIE
  2.  CZY UMOWA MA ZOSTAĆ ODESŁANA POCZTĄ KLASYCZNĄ:  TAK/NIE

  JEŚLI WYBÓR OPCJI 2, PROSZĘ O PODANIE ADRESU POCZTOWEGO Z KODEM: 

  UWAGI:

  Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych skan umowy może zostać odesłany WYŁĄCZNIE NA ADRES MAILOWY STUDENTA W DOMENIE: POLSL.PL.

  Jeśli student zadecyduje, że do realizacji praktyki, wystarczy mu umowa w wersji zeskanowanej wysłana drogą mailową, będzie mógł odebrać wersję papierową z Wydziału w momencie nastania bezpiecznych warunków epidemiologicznych do realizacji tej czynności.

 4. Studenci odbywają praktykę (bezpośrednio w zakładzie pracy lub na odległość). W trakcie jej trwania, student przygotowuje następujące dokumenty: Student samodzielnie wypełnia „Sprawozdanie z praktyki” oraz „Ankietę dla studenta”. Na „Sprawozdaniu z praktyki”, w dolnej części podpisuje się przedstawiciel zakładu pracy odbywania praktyki.

  Student przekazuje „Potwierdzenie odbycia praktyki” oraz „Ankietę dla pracodawcy” do wypełnienia i podpisu przedstawicielowi zakładu pracy odbywania praktyki.

  Umowa o organizację praktyki studenckiej jest podpisywana przez przedstawiciela zakładu pracy odbywania praktyki. Jeden egzemplarz umowy zostaje w zakładzie, drugi odbiera student.

  Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, student skanuje (lub robi wyraźne zdjęcie): sprawozdania z praktyki, potwierdzenia odbycia praktyki, ankiety dla studenta, ankiety dla pracodawcy i umowę o organizację praktyki.

  Komplet dokumentów student przesyła e-mailem do Opiekuna Praktyk Studenckich, dla kierunków Elektrotechnika jest to: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), natomiast dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  Na tej podstawie student uzyskuje zaliczenie z praktyki studenckiej.

  Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.
 5. Do Biura Obsługi Studenta student dostarczy oryginały powyższych dokumentów w terminie, który będzie bezpieczny z uwagi na warunki epidemiologiczne.

 

Chcę zaliczyć praktykę bez konieczności jej odbywania na podstawie wcześniej zawartych umów z pracodawcami

Warunki zaliczenia

Praktyka może zostać zaliczona studentowi, bez konieczności jej odbywania, na podstawie pracy, którą wykonywał (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała minimum tyle, ile trwa wymagana dla danego kierunki i semestru praktyka (patrz: góra strony, rozdział „Czas trwania praktyki”).

Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich właściwy dla danego kierunku studiów na podstawie realizacji efektów kształcenia dla danej praktyki.

Procedura

 1. Student wypełnia formularz zaliczenia praktyki (czyli prośbę do Wydziałowego Opiekuna), drukuje go, podpisuje i skanuje (lub robi wyraźne zdjęcie).
  Formularz zaliczenia praktyki
 2. Student skanuje (lub robi wyraźne zdjęcie) dokumentu, na podstawie którego chciałby zaliczyć praktykę (umowa o dzieło/zlecenia/o pracę/potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej lub spółki/ inne zaświadczenie z terminem pracy).
 3. OBA POWYŻSZE DOKUMENTY STUDENT PRZESYŁA DROGĄ MAILOWĄ Opiekunowi Praktyk Studenckich: dla kierunków Elektrotechnika jest to: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), natomiast dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  ŁĄCZNIE Z DOKUMENTAMI STUDENCI WYSYŁAJĄ W MAILU DO OPIEKUNA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE (należy skopiować poniższą ramkę do treści maila i ją wypełnić):

       IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:
       KIERUNEK STUDIÓW:
       SEMESTR STUDIÓW:
       STUDIA NIESTACJONARNE

  NAZWA I MIASTO FIRMY, W KTÓREJ STUDENT WYKONAŁ PRACĘ:
  ROK (KALENDARZOWY) POWYŻSZEJ PRACY:

 4. Na podstawie powyższych dokumentów Wydziałowy Opiekun Praktyk decyduje o zaliczeniu praktyki i wpisuje ocenę do systemu.
 5. Do Biura Obsługi Studenta student dostarczy oryginały powyższych dokumentów w terminie, który będzie bezpieczny z uwagi na warunki epidemiologiczne.

 

Mam problem ze znalezieniem zakładu pracy do odbycia praktyki

W przypadku problemu ze znalezieniem zakładu pracy do odbycia praktyki i jednocześnie brakiem umowy potwierdzającej wykonanie pracy odpowiedniej do zaliczenia praktyki bez jej odbywania możliwe są następujące rozwiązania:

 1. Zaliczenie studentowi praktyki zawodowej na podstawie przygotowanego przez niego projektu rozwiązania praktycznego problemu zakładu pracy

  Opiekun praktyk zawodowych może zaliczyć studentowi praktykę zawodową na podstawie przygotowanego przez niego projektu rozwiązania praktycznego problemu zakładu pracy. Taka metoda realizacji praktyki jest możliwa w przypadku znalezienia przez studenta zakładu pracy, który zgodzi się na realizację projektu w ten sposób. Następnie, projekt jest akceptowany i oceniany w postaci elektronicznej przez przedstawiciela zakładu pracy i przesyłany mailem przez studenta (jako dokument pdf) opiekunowi praktyk studenckich w celu zaliczenia.

  Opiekunem Praktyk Studenckich: dla kierunków Elektrotechnika jest: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), natomiast dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  W mailu, poza projektem student powinien podać następujące dane (należy skopiować poniższą ramkę do treści maila i ją wypełnić):

  IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:
  KIERUNEK STUDIÓW:
  SEMESTR STUDIÓW:
  STUDIA NIESTACJONARNE

  NAZWA ZAKŁADU PRACY ORAZ MIASTO JEGO SIEDZIBY:


 2. Realizacja przez studenta praktyki zawodowej w postaci projektu własnego lub zaproponowanego przez Wydział

  Student może również zrealizować (w wersji pisemnej) temat ustalony przez Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Elektrycznego. Lista tematów jest dostępna tutaj. Student może również zaproponować własny temat do realizacji.

  Po wyborze tematu z zaproponowanych przez Wydział lub wybraniu własnego tematu należy powiadomić o tym mailowo opiekuna praktyk, a po opracowaniu projektu przesłać sprawozdanie z jego realizacji w formie pliku pdf opiekunowi praktyk studenckich.

  Opiekunem Praktyk Studenckich: dla kierunków Elektrotechnika jest: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), natomiast dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  W mailu, poza projektem student powinien podać następujące dane (należy skopiować poniższą ramkę do treści maila i ją wypełnić):

  IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:
  KIERUNEK STUDIÓW:
  SEMESTR STUDIÓW:
  STUDIA NIESTACJONARNE

  TYTUŁ TEMATU:

 3. Realizacja przez studenta praktyki zawodowej w postaci projektu prowadzonego w grupie projektowej PBL

  Student może zrealizować (w wersji pisemnej) w grupie projektowej, która zgłasza projekt do konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

  Grupy projektowe grupują 4-5 studentów, którzy zgłoszą się drogą mailową do Opiekuna Praktyk Studenckich.

  Opiekunem Praktyk Studenckich: dla kierunków Elektrotechnika jest: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), natomiast dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  W mailu, poza projektem student powinien podać następujące dane (należy skopiować poniższą ramkę do treści maila i ją wypełnić):

  IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:
  KIERUNEK STUDIÓW:
  SEMESTR STUDIÓW:
  STUDIA NIESTACJONARNE

  Z dopiskiem: PROŚBA O UDZIAŁ W PROJEKCIE PBL

 4. Przeniesienie praktyki zawodowej do realizacji w innym terminie

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na brak możliwości lub ograniczenia w odbywaniu praktyk zawodowych w zakładzie pracy z powodu wystąpienia sytuacji kryzysowej, pełnomocnik rektora ds. studenckich może, w uzgodnieniu z kierunkowym opiekunem praktyk, wyznaczyć inny termin odbycia praktyk zawodowych.

  Wzór pisma w celu wyznaczeniu innego terminu praktyk studenckich

  Powyższe pismo, po wypełnieniu, student drukuje, podpisuje, skanuje (lub robi wyraźne zdjęcie) i przesyła do Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich e-mailem.

  Odpowiedź (czyli zgoda) na pismo zostanie przesłana e-mailem NA ADRES MAILOWY STUDENTA W DOMENIE: POLSL.PL.
  W przypadkach tych przeniesienie terminu odbycia praktyki zawodowej nie wpływa na terminowość zaliczenia semestru
  W przypadku przeniesienie terminu odbycia praktyki, nie pobiera się opłat z tytułu przeniesienia odbycia praktyki zawodowej na inny semestr.