poniedziałek, 17.05.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

UWAGA!  Od 2021 roku obowiązują nowe formularze dotyczące praktyk studenckich.

 

Semestr i czas trwania praktyki

W roku akademickim 2020/2021 studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
Elektrotechnika – odbywają praktykę w okresie wakacji, po zakończeniu VI semestru studiów, w wymiarze 3 tygodni,
Informatyka – odbywają praktykę w okresie wakacji, po zakończeniu VI semestru studiów, w wymiarze 3 tygodni,
Mechatronika – odbywają praktykę w okresie wakacji, po zakończeniu II semestru studiów (w wymiarze 2 tygodni), po zakończeniu IV semestru (w wymiarze 2 tygodni) oraz po zakończeniu VI semestru (w wymiarze 3 tygodni),
Energetyka – odbywają praktykę semestralną w trakcje VII semestru studiów, w wymiarze 15 tygodni.

Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych

Kierunkowym Opiekunem Praktyk Zawodowych dla kierunku Elektrotechnika jest: dr inż. Janusz Guzik, doc. w Pol. Śl. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), natomiast dla kierunków Energetyka, Informatyka oraz Mechatronika: dr inż. Beata Krupanek (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt mailowy z Opiekunami.

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka może być dokonany przez studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkiem studiów, na który student uczęszcza. W razie wątpliwości co do wyboru zakładu pracy, decyzje rozstrzyga Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych.

Na studiach o profilu ogólnoakademickim (wszystkie kierunku poza Energetyką) praktyki zawodowe mogą być realizowane również w jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej.

Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, (lista.pdf) które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z Wydziałem Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

Zasady odbywania praktyk

Student jest obowiązany do:

 1. odbycia praktyki zawodowej zgodnie z jej programem,
 2. przestrzegania zasad odbywania praktyki zawodowej określonych przez Uczelnię,
 3. przestrzegania ustalonych przez Zakład Pracy porządku i dyscypliny pracy,
 4. przestrzegania obowiązujących w Zakładzie Pracy przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 5. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania poufności informacji,
 6. ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki zawodowej,
 7. dbania o dobre imię Uczelni i Zakładu Pracy.

Umowa o organizację praktyk studenckich

Praktyki odbywa się na podstawie umowy o organizację praktyk, którą zawiera Uczelnia z Zakładem pracy.
Umowa praktyk
Umowę należy pobrać i wypełnić, a następnie przekazać Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk Zawodowych poprzez Platformę Zdalnej Edukacji lub drogą mailową (wybór drogi przekazania ustala się z Opiekunem).
Umowa zostanie następnie przekazana do podpisu Pełnomocnikowi Rektora i przesłana studentowi, jako skan lub listownie w formie papierowej.
Jeśli umowa przesłana Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk Zawodowych drogą mailową, proszę w treści maila załączyć odpowiednią informację:


IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:
KIERUNEK STUDIÓW:
SEMESTR STUDIÓW:

1. CZY SKAN UMOWY MA ZOSTAĆ ODESŁANY DROGĄ MAILOWĄ:  TAK/NIE
2. CZY UMOWA MA ZOSTAĆ ODESŁANA POCZTĄ KLASYCZNĄ:  TAK/NIE

JEŚLI WYBÓR OPCJI 2, PROSZĘ O PODANIE ADRESU POCZTOWEGO Z KODEM:

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych skan umowy może zostać odesłany WYŁĄCZNIE NA ADRES MAILOWY STUDENTA W DOMENIE: POLSL.PL.

Dopiero wtedy student przekazuje dwa egzemplarze umowy do Zakładu Pracy, którego odpowiedni pełnomocnik (np. Dyrektor/Prezes/Zakładowy Opiekun Praktyki) podpisuje oba egzemplarze i podbija pieczątką firmową Zakładu.

Jeden egzemplarz umowy zostaje w Zakładzie Pracy, drugi odbiera z Zakładu student.

Warunki zaliczenia praktyki, która została odbyta na podstawie umowy o organizację praktyk studenckich

 Warunkami zaliczenia praktyki zawodowej są:

 1. odbycie praktyki zawodowej w ustalonym terminie,
 2. złożenie Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk Zawodowych odpowiednich dokumentów (poprzez Platformę Zdalnej Edukacji albo drogą mailową):
  1. potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej. Plik podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych, stąd dokument powinien być załączony w formacie PDF, jako skan,
  2. sprawozdania z praktyki. Tekst to 1/2 strony A4 na każdy dzień praktyki czcionką 12 pkt. W sprawozdaniu należy zamieścić  opis każdego dnia praktyki, schematy, rysunki, zdjęcia , teorię na temat urządzeń czy systemów, z którymi miało się styczność podczas praktyki. Sprawozdanie podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych – dlatego, co najmniej ostatni strona sprawozdania powinna być skanem – i stąd format PDF tego dokumentu.
  3. skan umowy o organizację praktyki studenckiej (musi zawierać podpis upoważnionej osoby ze strony Zakładu Pracy, wraz z pieczątką firmową Zakładu),
  4. wypełniony i podpisany przez Zakładowego Opiekuna Praktyk aneks do umowy w postaci programu praktyk w zeskanowanej formie w pliku PDF:
   Program dla kierunku Elektrotechnika
   Program dla kierunku Energetyka,
   Program dla kierunku Informatyka,
   Program dla kierunku Mechatronika
  5. ankieta studenta w formie pliku PDF. Nie musi to być skan, może być wydruk do formatu PDF z dokumentu DOC.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu odpowiedniej oceny końcowej do indeksu. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.

Do Biura Obsługi Studenta student dostarczy oryginały powyższych dokumentów w terminie, który będzie bezpieczny z uwagi na warunki epidemiologiczne, dlatego proszę je zachować w formie papierowej.

Zaliczenie praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbywania na podstawie wcześniej zawartych umów z Zakładami Pracy

Warunki zaliczenia

Praktyka może zostać zaliczona studentowi, bez konieczności jej odbywania, na podstawie pracy, którą wykonywał (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała co najmniej tyle samo, ile trwa praktyka do zaliczenia.

UWAGA
Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, na podstawie której zaliczana jest praktyka musi być zawarta po ukończeniu szkoły średniej. Wcześniejsze umowy nie będą uznawane za odpowiednie.

Ostatecznej oceny dokumentów i stwierdzenia, czy są one wystarczające do uzyskania zaliczenia dokonuje Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich.

W celu zaliczenia w ten sposób praktyki należy złożyć Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk Zawodowych (poprzez Platformę Zdalnej Edukacji albo drogą mailową):

 1. wypełniony wniosek o zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania (po wydrukowaniu i odręcznym podpisaniu, proszę o zeskanowanie go do formatu PDF):
  Wniosek dla kierunku Elektrotechnika,
  Wniosek dla kierunku Energetyka,
  Wniosek dla kierunku Informatyka,
  Wniosek dla kierunku Mechatronika semestr 2,
  Wniosek dla kierunku Mechatronika semestr 4,
  Wniosek dla kierunku Mechatronika semestr 6.
 2. dokument potwierdzający uzyskanie przez studenta efektów uczenia, w formie skanu w formacie PDF, którym może być m.in.:
  1. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, zawierająca nazwę stanowiska lub opis wykonywanych przez studenta czynności,
  2. świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie na określonym stanowisku,
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę zawierające opis wykonywanych czynności zawodowych,
  4. pisemny zakres obowiązków wystawiony przez pracodawcę,
  5. opis okresowej oceny pracownika,
  6. udział studenta w obozie naukowo-badawczym, jeżeli jego temat jest zbieżny z przedmiotem praktyki zawodowej.

3) sprawozdanie wykonywanej pracy.

 

Oferty pracy...