wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten obowiązuje na kilku poziomach, na poziomie Uczelni jako całości i na poziomie każdej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej Politechniki Śląskiej. SZJK jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w dokumentacji uczelnianej i wydziałowej.

W skład dokumentacji uczelnianej wchodzi Uczelniana Księga Jakości Kształcenia oraz związane z nią procedury.

Realizując decyzję władz Uczelni o wdrażaniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2008 r. podjęła Uchwałę nr 01/06/2007/2008 o utworzeniu wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). W ramach wewnętrznego (wydziałowego) SZJK opracowano szereg dokumentów przedstawionych poniżej . Dokumentacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia została opracowana przez Wydziałową Komisję ds. SZJK.


 kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody Dziekana

1. Prezentacja Wydziału

 1. Lokalizacja i infrastruktura
 2. Historia
 3. Status

2. Misja, Deklaracja Dziekana i Rady Wydziału, Kwalifikacje absolwenta

 1. Misja
 2. Deklaracja Dziekana i Rady Wydziału
 3. Kwalifikacje absolwenta

3. Polityka jakości kształcenia

 1. Uchwała Rady Wydziału o wdrażaniu Systemu
 2. Zakresy kompetencji
 3. Zakres i sposób funkcjonowania Systemu
 4. Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów Systemu
 5. Przegląd Systemu

4. Zarządzanie zasobami

 1. Zasoby ludzkie (kadra nauczająca, administracja)
 2. Infrastruktura dydaktyczna i badawczo-laboratoryjna
 3. Środowisko pracy (BHP)

5. Kształcenie i proces dydaktyczny

 1. System studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. Standardy kształcenia
 3. Plan studiów i program nauczania
 4. Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 5. Warunki rejestracji na kolejne okresy rozliczeniowe
 6. Praktyki studenckie
 7. Projekt inżynierski, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
 8. Pomoc materialna
 9. Koła naukowe
 10. Obsługa toku studiów
 11. Etyka w procesie dydaktycznym

6. Kandydaci na studia i pracodawcy

 1. Proces rekrutacji
 2. Pracodawcy i absolwenci

7. Pomiary, analiza i doskonalenie

 1. Postanowienia ogólne
 2. Monitorowanie zasobów i pomiary procesów
 3. Audytowanie systemu
 4. Działania doskonalące

8. Wykaz procedur

9. Wykaz załączników

P-RE-1: Zasady wyboru specjalności lub profilu dyplomowania

 • Zakres procedury
  • Procedura obowiązuje Prodziekana ds. Studenckich, Kierownika Dziekanatu, Kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału oraz wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stopnia I i II.
 • Załączniki i dokumenty

P-RE-2: Organizacja zajęć dydaktycznych

 • Zakres procedury
  • Procedura obowiązuje Dziekana i Prodziekana ds. Studenckich, Kierownika Dziekanatu, Kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału, osoby prowadzące przedmiot i inne formy zajęć dydaktycznych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stopnia I, II i III oraz studiów podyplomowych.
 • Załączniki i dokumenty

P-RE-3: Proces dyplomowania

P-RE-4: Praktyki studenckie

 • Zakres procedury
  • Procedura obowiązuje wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale. Określa proces odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk studenckich zawodowych i dyplomowych wynikających z planu studiów.
 • Załączniki i dokumenty

P-RE-5: Monitorowanie zasobów materialnych Wydziału

 • Zakres procedury
  • Procedura obejmuje ocenę warunków prowadzenia zajęć, stanu technicznego i wyposażenia sal oraz pracowni komputerowych przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, dostępu do stanowisk komputerowych w ramach Wydziału.
 • Załączniki i dokumenty

Formularze dla pracowników dydaktycznych Wydziału Elektrycznego