niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Zalecenia Rady Wydziału Elektrycznego odnośnie do
oceny dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyjnych

Dokument ten ma na celu poinformowanie Habilitantów oraz Recenzentów ich dorobku naukowo-badawczego, jakie są zalecenia wobec członków Rady Wydziału Elektrycznego przy głosowaniu nad zatwierdzeniem wniosku Komisji Habilitacyjnej.

Ocena dorobku habilitacyjnego

Wymagania dotyczące udokumentowanych osiągnięć naukowo-badawczych:

  • Habilitant przedstawia autoreferat, stanowiący podsumowanie jego badań za okres ostatnich lat. W autoreferacie Habilitant powinien sprecyzować, które swoje osiągnięcia naukowe uważa za oryginalny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej.
  • Habilitant powinien dostarczyć wykaz najważniejszych prac, opublikowanych po otrzymaniu stopnia doktora. Dla każdej pracy współautorskiej Habilitant zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonych oświadczeń, określających szczegółowo indywidualny wkład merytoryczny każdego ze współautorów.
  • Habilitant powinien przedstawić swoje osiągnięcia w zakresie prowadzenia lub uczestniczenia w pracach badawczo-rozwojowych, jak również wykaz uzyskanych oraz złożonych patentów, bądź udokumentowane wdrożenia.
  • Habilitant powinien przedstawić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne.
  • Habilitant powinien przedstawić tematykę realizowanych badań naukowych i swój dorobek podczas publicznego wystąpienia przed Radą Wydziału.
  • Habilitant powinien legitymować się dorobkiem publikacyjnym po doktoracie w liczbie kilkunastu recenzowanych pozycji, obejmującym co najmniej 5 prac opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Knowledge.
  • Habilitant powinien udokumentować liczbę wszystkich cytowań swoich prac wg bazy Web of Science, których suma bez tzw. samocytowań powinna przekraczać 15.
  • Suma punktów za publikacje w czasopismach napisanych po doktoracie, obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku do stosownego komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powinna być co najmniej równa 100.
  • W przypadku, gdy w dorobku naukowym Habilitanta znajduje się autorska monografia habilitacyjna, powinna ona podlegać recenzji 2 samodzielnych pracowników nauki spoza jednostki zatrudniającej Habilitanta.

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, powinien być sporządzony w sposób uwzględniający kryteria oceny osiągnięć określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1.09.2011 r. ws. kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196, poz. 1165).