sobota, 13.08.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Regulamin nagród za prace naukowo-badawcze
obowiązujący na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

Wydziałowy System Nagród wiąże się z ogólnymi zasadami oceny dorobku naukowego Wydziału, obowiązującymi przy jego kategoryzacji. Jest to zgodne z  zarządzeniem nr 41/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2018r. w sprawie „Regulaminu przyznawania nagród rektora Politechniki Śląskiej dla nauczycieli akademickich” (Monitor Prawny Politechniki Śląskiej poz. 95 z 2018 roku).

Nagroda za dorobek publikacyjny w czasopismach

Podstawą wystąpienia o nagrodę za dorobek publikacyjny dla pracownika Wydziału jest spełnienie następujących warunków:

 • nagroda indywidualna drugiego stopnia wymaga uzyskania łącznie co najmniej 30 punktów za publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW,
 • nagroda indywidualna trzeciego stopnia wymaga uzyskania łącznie co najmniej 20 punktów za publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A i B wykazu MNiSW lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science (referaty lub rozdziały w monografiach). Przynajmniej jedna z przedstawianych publikacji powinna być z części A wykazu MNiSW,
 • w przypadku nagród zespołowych suma punktów przypadająca na jednego członka zespołu nie może być niższa niż 20 dla nagrody pierwszego stopnia i 15 dla nagrody stopnia drugiego. Przynajmniej jedna z przedstawianych publikacji powinna być z części A wykazu MNiSW.

Liczba punktów za publikacje współautorskie dzielona jest proporcjonalnie pomiędzy współautorów.

W przypadkach wyróżniających się osiągnięć może być przyznana nagroda indywidualna pierwszego stopnia.

Nagroda za wydaną monografię naukową

Monografia może być przedmiotem nagrody pierwszego lub drugiego stopnia jeżeli spełnia następujące warunki:

 • ma formę książki lub odrębnego tomu,
 • stanowi spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
 • prezentuje problematykę w sposób oryginalny i twórczy,
 • ma objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
 • a ponadto nie jest wznowieniem lub monografią habilitacyjną.

Preferowane są monografie wydane w języku obcym oraz monografie, które uzyskały patronat Komitetu PAN, ukazują się w ramach serii wydawniczych PAN lub uzyskały wyróżnienie w konkursie o randze krajowej lub międzynarodowej.

Do monografii nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich.

Wydanie monografii współautorskiej jest podstawą wystąpienia o nagrodę zespołową dla jej autorów.

Nagroda za patenty i wdrożenia patentów

 • Nagroda indywidualna drugiego lub trzeciego stopnia wymaga uzyskania patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz Politechniki Śląskiej lub udokumentowanego wdrożenia opatentowanego wynalazku.
 • Nagrodę indywidualną stopnia trzeciego można również przyznać za uzyskanie praw ochronnych na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonego przez Urząd Patentowy RP lub udzielonego za granicą na rzecz Politechniki Śląskiej.

Uzyskanie patentu zespołowego stanowi podstawę wystąpienia o nagrodę zespołową dla jego autorów.

Nagroda za inne osiągnięcia naukowo-badawcze

 • Nagrodę indywidualną drugiego lub trzeciego stopnia można przyznać za inną pracę naukowo-badawczą (ekspertyzy, wdrożenia, itp.) wykonaną w ciągu roku i przynoszącą Wydziałowi nie mniej niż 25 punktów do kategoryzacji Wydziału dla nagrody drugiego stopnia i 15 punktów do kategoryzacji Wydziału dla nagrody stopnia trzeciego.

Praca wykonywana przez zespół naukowy może ubiegać się o nagrodę zespołową.

Nagroda za rozprawę habilitacyjną lub doktorską

 • Nagrodę indywidualną drugiego stopnia można przyznać za osiągnięcia naukowe, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.
 • Nagrodę indywidualną trzeciego stopnia można przyznać za rozprawę doktorską obronioną z wyróżnieniem.

Wypełnienie wymienionych powyżej kryteriów stanowi warunek konieczny wystąpienia o nagrodę.

O liczbie nagród indywidualnych i zespołowych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia decyduje Dziekan, po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Zespołu ds. Nagród JM Rektora. Liczba nagród zależy od aktualnych możliwości finansowych Wydziału.

Nagrody uzyskują te osoby lub zespoły badawcze, które w danej kategorii uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.