niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Regulamin nagród za prace naukowo-badawcze
obowiązujący na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

Wydziałowy System Nagród wiąże się z ogólnymi zasadami oceny dorobku naukowego Wydziału, obowiązującymi przy jego kategoryzacji. Jest to zgodne z  zarządzeniem nr 41/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 maja 2018r. w sprawie „Regulaminu przyznawania nagród rektora Politechniki Śląskiej dla nauczycieli akademickich” (Monitor Prawny Politechniki Śląskiej poz. 95 z 2018 roku).

Nagroda za dorobek publikacyjny w czasopismach

Podstawą wystąpienia o nagrodę za dorobek publikacyjny dla pracownika Wydziału jest spełnienie następujących warunków:

 • nagroda indywidualna drugiego stopnia wymaga uzyskania łącznie co najmniej 30 punktów za publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW,
 • nagroda indywidualna trzeciego stopnia wymaga uzyskania łącznie co najmniej 20 punktów za publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A i B wykazu MNiSW lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science (referaty lub rozdziały w monografiach). Przynajmniej jedna z przedstawianych publikacji powinna być z części A wykazu MNiSW,
 • w przypadku nagród zespołowych suma punktów przypadająca na jednego członka zespołu nie może być niższa niż 20 dla nagrody pierwszego stopnia i 15 dla nagrody stopnia drugiego. Przynajmniej jedna z przedstawianych publikacji powinna być z części A wykazu MNiSW.

Liczba punktów za publikacje współautorskie dzielona jest proporcjonalnie pomiędzy współautorów.

W przypadkach wyróżniających się osiągnięć może być przyznana nagroda indywidualna pierwszego stopnia.

Nagroda za wydaną monografię naukową

Monografia może być przedmiotem nagrody pierwszego lub drugiego stopnia jeżeli spełnia następujące warunki:

 • ma formę książki lub odrębnego tomu,
 • stanowi spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
 • prezentuje problematykę w sposób oryginalny i twórczy,
 • ma objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
 • a ponadto nie jest wznowieniem lub monografią habilitacyjną.

Preferowane są monografie wydane w języku obcym oraz monografie, które uzyskały patronat Komitetu PAN, ukazują się w ramach serii wydawniczych PAN lub uzyskały wyróżnienie w konkursie o randze krajowej lub międzynarodowej.

Do monografii nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich.

Wydanie monografii współautorskiej jest podstawą wystąpienia o nagrodę zespołową dla jej autorów.

Nagroda za patenty i wdrożenia patentów

 • Nagroda indywidualna drugiego lub trzeciego stopnia wymaga uzyskania patentu na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz Politechniki Śląskiej lub udokumentowanego wdrożenia opatentowanego wynalazku.
 • Nagrodę indywidualną stopnia trzeciego można również przyznać za uzyskanie praw ochronnych na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonego przez Urząd Patentowy RP lub udzielonego za granicą na rzecz Politechniki Śląskiej.

Uzyskanie patentu zespołowego stanowi podstawę wystąpienia o nagrodę zespołową dla jego autorów.

Nagroda za inne osiągnięcia naukowo-badawcze

 • Nagrodę indywidualną drugiego lub trzeciego stopnia można przyznać za inną pracę naukowo-badawczą (ekspertyzy, wdrożenia, itp.) wykonaną w ciągu roku i przynoszącą Wydziałowi nie mniej niż 25 punktów do kategoryzacji Wydziału dla nagrody drugiego stopnia i 15 punktów do kategoryzacji Wydziału dla nagrody stopnia trzeciego.

Praca wykonywana przez zespół naukowy może ubiegać się o nagrodę zespołową.

Nagroda za rozprawę habilitacyjną lub doktorską

 • Nagrodę indywidualną drugiego stopnia można przyznać za osiągnięcia naukowe, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.
 • Nagrodę indywidualną trzeciego stopnia można przyznać za rozprawę doktorską obronioną z wyróżnieniem.

Wypełnienie wymienionych powyżej kryteriów stanowi warunek konieczny wystąpienia o nagrodę.

O liczbie nagród indywidualnych i zespołowych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia decyduje Dziekan, po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Zespołu ds. Nagród JM Rektora. Liczba nagród zależy od aktualnych możliwości finansowych Wydziału.

Nagrody uzyskują te osoby lub zespoły badawcze, które w danej kategorii uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.