wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi studia doktoranckie, będące studiami trzeciego stopnia, których celem jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia.

Dziedzina / Dyscyplina naukowa
Nauki techniczne / Elektrotechnika
Forma studiów
stacjonarne / niestacjonarne
Język wykładowy
polski / angielski
Plany studiów
Plan studiów III stopnia (doktoranckich) stacjonarnych 
Plan studiów III stopnia (doktoranckich) niestacjonarnych 
Plan studiów III stopnia (doktoranckich) stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim 
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia dla kierunku Elektrotechnika studiów III stopnia (doktoranckich) 
Efekty kształcenia dla kierunku Elektrotechnika studiów III stopnia (doktoranckich) prowadzonych w języku angielskim
Kryteria kwalifikacji
 • średnia ocen z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00 i ostateczny wynik studiów z oceną bardzo dobry,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Kierownik studiów doktoranckich
 • prof. dr hab. inż. Adrian Halinka
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • +48 32 237 2161, +48 32 237 1481
Przedstawiciel doktorantów

Szczegółowe zasady tworzenia, podejmowania i organizacji toku studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej określa Regulamin Studiów Doktoranckich .

Kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego obowiązują ogólne zasady określone w Zarządzeniu Rektora Politechniki Śląskiej  w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów na Politechnice Śląskiej.
Regulation of the Rector of Silesian University of Technology 

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi rekrutację na studia III stopnia na warunkach określonych w dokumencie "Warunki i tryb rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej".

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym

 1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 2. Rekrutacja na studia doktoranckie ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Rekrutację w drodze konkursu przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana.
 4. O przyjęcie na studia może się ubiegać osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia.
 5. Rozpoczęcie studiów doktoranckich uczestnika jest możliwe wyłącznie od dnia 1 października danego roku akademickiego.
 6. Kandydat na  studia doktoranckie powinien posiadać średnią z przebiegu studiów magisterskich co najmniej 4,0 i ostateczny wynik ukończenia studiów z oceną bardzo dobry. W przypadku studentów kończących studia dwustopniowe - średnia ocen uzyskana na drugim stopniu kształcenia.
 7. Deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu możliwości odbywania wymaganych praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin rocznie na stacjonarnych studiach doktoranckich, a na niestacjonarnych studiach doktoranckich w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie.
 8. Kandydat powinien wykazać się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie B2.
 9. Zaleca się aby Kandydat wykazał udokumentowane informacje dotyczące udziału w badaniach naukowych, konferencjach, seminariach, stażach i praktykach zawodowych, działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich itp.
Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • kwestionariusz osobowy i CV,
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w postaci elektronicznej),
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów potwierdzone przez dziekanat (dla studiów dwustopniowych – średnia ocen uzyskana na drugim stopniu kształcenia),
 • udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie B2,
 • opinia samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego (ewentualnie dodatkowo opinia promotora pracy magisterskiej),
 • deklaracja kierownika jednostki o zapewnieniu możliwości odbywania wymaganych praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie (brak stypendium) oraz 90 godzin rocznie (otrzymując stypendium) na stacjonarnych studiach doktoranckich, a na niestacjonarnych studiach doktoranckich w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na studiach doktoranckich,
 • dokumenty potwierdzające aktywność naukową Kandydata, działalność w studenckich kołach naukowych, praktyki i staże, itp.

Na Politechnice Śląskiej rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest w formie elektronicznej w ramach Systemu Obsługi Rekrutacji (SOREK) pod adresem: https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat. Podstawowe dane o rekrutacji dostępne są tutaj: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/ABC.aspx.

Rekrutacja na studia III stopnia rusza 10 lipca 2017 roku; obowiązujący harmonogram procesu rekrutacji jest dostępny na stronie http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx.

Wymagane dokumenty, po wcześniejszejszej rejestracji w systemie SOREK, należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego.

Dokumenty przyjmuje
 • mgr inż. Katarzyna Łuszcz, pokój A 233a
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • +48 32 237 1507

Informacje o systemie pomocy materialnej dla doktorantów

Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej.

 Nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej wraz z załącznikami.

Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci składają w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ma siedzibę w Gliwicach w Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" przy ul. Pszczyńskiej 85 (pokój 3, pierwsze piętro). Dyżury pracowników Biura odbywają się w Gliwicach, w Zabrzu (na Wydziale Inżynierii Biomedycznej oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania) oraz w Katowicach (na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii). Szczegółowe godziny otwarcia Biura znajdują się na stronie internetowej www.bon.polsl.pl/bon/o-nas oraz na www.facebook.com/bonpolsl/

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 przyznawane są wg zasad przedstawionych w Komunikacie Ministerstwa na stronie MNiSW . Wypełnione wnioski w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 7 września 2018 r. w dziekanacie, pok. 233A.