sobota, 13.08.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten obowiązuje na kilku poziomach, na poziomie Uczelni jako całości i na poziomie każdej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej Politechniki Śląskiej. SZJK jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w dokumentacji uczelnianej i wydziałowej.

W skład dokumentacji uczelnianej wchodzi Uczelniana Księga Jakości Kształcenia oraz związane z nią procedury.

Realizując decyzję władz Uczelni o wdrażaniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Śląskiej, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2008 r. podjęła Uchwałę nr 01/06/2007/2008 o utworzeniu wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). W ramach wewnętrznego (wydziałowego) SZJK opracowano szereg dokumentów przedstawionych poniżej . Dokumentacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia została opracowana przez Wydziałową Komisję ds. SZJK.


 kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody Dziekana

1. Prezentacja Wydziału

 1. Lokalizacja i infrastruktura
 2. Historia
 3. Status

2. Misja, Deklaracja Dziekana i Rady Wydziału, Kwalifikacje absolwenta

 1. Misja
 2. Deklaracja Dziekana i Rady Wydziału
 3. Kwalifikacje absolwenta

3. Polityka jakości kształcenia

 1. Uchwała Rady Wydziału o wdrażaniu Systemu
 2. Zakresy kompetencji
 3. Zakres i sposób funkcjonowania Systemu
 4. Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów Systemu
 5. Przegląd Systemu

4. Zarządzanie zasobami

 1. Zasoby ludzkie (kadra nauczająca, administracja)
 2. Infrastruktura dydaktyczna i badawczo-laboratoryjna
 3. Środowisko pracy (BHP)

5. Kształcenie i proces dydaktyczny

 1. System studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. Standardy kształcenia
 3. Plan studiów i program nauczania
 4. Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 5. Warunki rejestracji na kolejne okresy rozliczeniowe
 6. Praktyki studenckie
 7. Projekt inżynierski, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
 8. Pomoc materialna
 9. Koła naukowe
 10. Obsługa toku studiów
 11. Etyka w procesie dydaktycznym

6. Kandydaci na studia i pracodawcy

 1. Proces rekrutacji
 2. Pracodawcy i absolwenci

7. Pomiary, analiza i doskonalenie

 1. Postanowienia ogólne
 2. Monitorowanie zasobów i pomiary procesów
 3. Audytowanie systemu
 4. Działania doskonalące

8. Wykaz procedur

9. Wykaz załączników

P-RE-1: Zasady wyboru specjalności lub profilu dyplomowania

 • Zakres procedury
  • Procedura obowiązuje Prodziekana ds. Studenckich, Kierownika Dziekanatu, Kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału oraz wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stopnia I i II.
 • Załączniki i dokumenty

P-RE-2: Organizacja zajęć dydaktycznych

 • Zakres procedury
  • Procedura obowiązuje Dziekana i Prodziekana ds. Studenckich, Kierownika Dziekanatu, Kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału, osoby prowadzące przedmiot i inne formy zajęć dydaktycznych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stopnia I, II i III oraz studiów podyplomowych.
 • Załączniki i dokumenty

P-RE-3: Proces dyplomowania

P-RE-4: Praktyki studenckie

 • Zakres procedury
  • Procedura obowiązuje wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale. Określa proces odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk studenckich zawodowych i dyplomowych wynikających z planu studiów.
 • Załączniki i dokumenty

P-RE-5: Monitorowanie zasobów materialnych Wydziału

 • Zakres procedury
  • Procedura obejmuje ocenę warunków prowadzenia zajęć, stanu technicznego i wyposażenia sal oraz pracowni komputerowych przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, dostępu do stanowisk komputerowych w ramach Wydziału.
 • Załączniki i dokumenty

Formularze dla pracowników dydaktycznych Wydziału Elektrycznego