wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Tytuł:
Opracowanie i przebadanie układu sterowania napędu z silnikiem PMSM pojazdu hybrydowego, z uwzględnieniem funkcji ładowania akumulatora
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Tomasz Biskup
Źródło finansowania:
praca n-b finansowana przez BOBRME KOMEL Katowice
Opis:
Przygotowano układu sterowania do napędu z silnikiem z magnesami trwałymi PMSM IPM przeznaczonego do samochodu hybrydowego. Silnik z magnesami zagłębionymi przeznaczony jako pomocniczy element napędowy samochodu wykorzystywany w strefach gdzie ruch samochodów o napędzie spalinowym jest zabroniony lub dozwolony tylko w pewnych godzinach. Układ sterowania pozwala na działanie w trybie napędowym oraz w trybie ładowania akumulatorów w czasie jazdy z napędem spalinowym. Rozwiązano problem estymacji początkowego położenia wirnika dla silnika PMSM IPM przez zastosowanie procedury wyznaczania położenia spoczynkowego wirnika z uwzględnieniem zróżnicowania indukcyjności w osiach d i q silnika.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie układu sterowania silnika z magnesami trwałymi w zastosowaniu do napędu kopalnianej kolejki podwieszanej
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Arkadiusz Domoracki
Źródło finansowania:
praca n-b finansowana przez ENEL PC
Opis:
Przygotowano układ sterowania do napędu z silnikiem z magnesami trwałymi PMSM. Silnik z magnesami zagłębionymi IPM przeznaczony jest jako element wielosilnikowego napędu dużej kolejki podwieszanej do zastosowania w górnictwie. Układ sterowania pozwala na wykorzystanie momentów reluktancyjnych silnika. Rozwiązanie problemu właściwego startu silnika PMSM z enkoderem inkrementalnym zostało rozwiązane przez zastosowanie procedury wyznaczania połozenia spoczynkowego wirnika z uwzględnieniem zróżnicowania indukcyjności w osiach d i q silnika.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Układ sterowania dla napędu samochodu elektrycznego ELIPSA
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. A. Bodora
Źródło finansowania:
prace n-b finansowane przez ENEL PC Gliwice i ZNTK Radom
Opis:
Opracowanie i wykonanie układu sterowania dla dwusilnikowego napędu małego pojazdu elektrycznego. Zastosowano silniki z magnesami trwałymi BLDC o mocy 2 kW. Układ sterowania bazuje na mikrokontrolerze sygnałowym TMS 320F2812 i realizuje całość funkcji sterowania i zabezpieczeń dla obu silników. Wykonano 3 generacje przekształtników, o modernizowanej konstrukcji i poprawianym układzie sterowania. Na bazie projektu wyprodukowano ponad 30 pojazdów Elipsa i Elipsa2 z układem napędowym. Przygotowano także specjalizowany system wizualizacji, oparty na wyświetlaczu graficznym VFD.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Nowa topologia komutatora elektronicznego przeznaczonego do dwusilnikowego układu napędowego pojazdu elektrycznego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. A. Bodora
Źródło finansowania:
projekt finansowany przez MNiSW
Opis:
Celem naukowym projektu było przebadanie możliwości zastosowania komutatora elektronicznego o zmiennej strukturze do dwusilnikowego (BLDC) napędu małego pojazdu elektrycznego. Wykonano projekt i prototyp urządzenia wraz z mikroprocesorowym układem sterowania bazującym na DSP TMS320F2812. Opracowano algorytmy sterowania pojazdem elektrycznym napędzanym za pomocą proponowanego układu. Algorytmy zostały zaimplementowane w układzie sterowania. Całość została uruchomiona i przebadana przy wykorzystaniu małego pojazdu elektrycznego.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Innovative new High Temperature Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) system for High Efficient Power Quality
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. B. Grzesik prof. Pol. Śl.
Źródło finansowania:
projekt finansowany w ramach 5-programu ramowego UE
Opis:
Opracowano i wykonano kondycjoner energii elektrycznej z magazynem energii w postaci cewki nadprzewodzącej wysokotemperaturowej (SMES). Układ sterowania został oparty na systemie mikroprocesorowym z DSP TI TMS 320F2812. Przeprowadzono analizę sposobów sterowania kondycjonera, opracowano tryby pracy (ładowanie magazynu energii, kompensacja mocy biernej, kompensacja wyższych harmonicznych, reakcja na zapady i zaniki napięcia zasilania). Przeprowadzono testy z wykorzystaniem modelu zasobnika energii w postaci dławika z pomocniczym źródłem prądu, a następnie z wykorzystaniem właściwej cewki nadprzewodzącej. Wykonany kondycjoner został przekazany do wykorzystania przez głównego beneficjenta projektu firmę Trithor Niemcy.
Tytuł:
Analiza i badania eksperymentalne skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody DTC/DPC
Termin realizacji: ...
Kierownik:
mgr inż. Michał Jeleń
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem naukowym projektu była analiza skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody bezpośredniego sterowania momentu DTC i bezpośredniego sterowania mocy DPC. W ramach pracy przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne i eksperymentalne wybranych struktur układów sterowania przekształtnika zasilającego maszynę indukcyjną klatkową, z wykorzystaniem metody DTC z modulatorem wektorowym, oraz przekształtnika współpracującego z siecią zasilającą, z wykorzystaniem metody DPC. Istotą problemu było znalezienie algorytmów sterowania zapewniających jak najlepsze właściwości statyczne i dynamiczne układu sterowania maszyny indukcyjnej oraz prostownika PWM i pozwalających na zwrot energii elektrycznej do sieci zasilającej. Zakres pracy obejmował analizę teoretyczną i badania symulacyjne oraz eksperymentalne układów sterowania przekształtnika silnikowego, sieciowego oraz całkowitego układu skompensowanego przekształtnika częstotliwości. Badaniom poddane zostały dwie odmiany metody bezpośredniego sterowania momentu silnika indukcyjnego (DTC) z modulatorem wektorowym - algorytm z regulatorami PI oraz algorytm predykcyjny. W zakresie układów sterowania falownika sieciowego badaniom symulacyjnym i laboratoryjnym poddano trzy odmiany metody DPC: z regulatorami p, q i orientacją względem napięcia sieci, z regulatorami p, q i orientacją względem wirtualnego strumienia sieci oraz z regulatorami p, Psi i orientacją względem wirtualnego strumienia falownika. Dodatkowo analitycznie i symulacyjnie przebadano odmianę DPC z modulatorem wektorowym i regulatorami PI. W pracy zaproponowano i omówiono metodę kompensacji opóźnień przetwarzania, która pozwala na polepszenie właściwości statycznych układu, przy ograniczonych możliwościach obliczeniowych cyfrowego układu sterowania. Do sterowania całkowitego układu skompensowanego przekształtnika częstotliwości wybrano metody: DTC z modulatorem wektorowym i regulatorami PI oraz DPC z regulatorami p, q i orientacją względem napięcia sieci.