niedziela, 13.10.2019 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny (RE; wykaz kodów ) jest jedną z kilkunastu podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej.

Zgodnie ze statutem Uczelni, Wydziałem kieruje Dziekan, będący organem jednoosobowym, wybieranym na 4-letnią kadencję przez Wydziałowe Kolegium Elektorów. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału. Bezpośrednim przełożonym Dziekana jest Rektor Uczelni.

 Zobacz aktualne Władze Dziekańskie.

Organem kolegialnym Wydziału jest Rada Wydziału. W jej skład wchodzą: Dziekan i Prodziekani, wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, wybrani przedstawiciele pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi oraz wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów Wydziału. Podstawowym zadaniem Rady Wydziału jest ustalanie ogólnych kierunków działania Wydziału oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością.

 Zobacz aktualny skład Rady Wydziału.

Rada Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, jest społecznym kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału. Członków Rady powołuje i odwołuje Dziekan na okres kadencji władz Wydziału.

 Zobacz aktualny skład Rady Programowej.

Działalność dydaktyczną i naukową, w ramach dyscypliny naukowej uprawianej na Wydziale, prowadzą wewnętrzne jednostki organizacyjne: instytuty i katedry, a ramach instytutu zakłady.

Struktura Wydziału Elektrycznego

 

Aktualnie Wydział obejmuje 6 podstawowych jednostek organizacyjnych:

  1. RE1 - Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
  2. RE2 - Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki
  3. RE3 - Instytut Elektrotechniki i Informatyki
    1. RE3-1 - Zakład Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji
    2. RE3-2 - Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie
  4. RE4 - Katedra Optoelektroniki
  5. RE5 - Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
  6. RE6 - Katedra Mechatroniki

Administracja wydziałowa oraz Dziekanat stanowią odrębną jednostkę oznaczoną kodem RE0.