poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Rekrutacja ERASMUS+ KA1 na rok akademicki 2018/19

Rozpoczęła się rekrutacja na studia i praktyki zagraniczne na rok akademicki 2018/2019 w ramach programu ERASMUS+ KA1. Aplikacje na wyjazdy za granicę, zarówno w semestrze zimowym jak i letnim roku akademickiego 2018/2019, przyjmuje Koordynator Wydziałowy dr inż. Mariusz Stępień. Na początku marca zostanie przeprowadzona na Wydziale akcja promocyjno-informacyjna programu. Akcja będzie miała formę indywidualnego kontaktu z grupami studenckimi. Dodatkowo Koordynator Wydziałowy udziela na bieżąco wyjaśnień dotyczących programu, osobiście (w ramach konsultacji) oraz drogą mailową.

Składanie aplikacji odbywa się drogą mailową na adres Koordynatora (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) za pomocą formularza zgłoszenia do 15 marca 2018 r. Składanie aplikacji po tej dacie będzie dopuszczalne, ale nie będzie gwarantowało przyznania udziału w programie, nawet w przypadku spełnienia kryteriów formalnych. Rekrutacja taka będzie traktowana jako dodatkowa, a na akceptację wniosku będzie miała wpływ dostępność środków.

Czytaj więcej...

Program Erasmus+: Akcja KA1

O programie

Erasmus+ jest zbiorczym przedsięwzięciem edukacyjnym Unii Europejskiej o łącznym budżecie 14,7 mld EUR zaplanowanym do realizacji w latach 2014-2020. Zasadniczym celem programu jest promowanie mobilności międzynarodowej obywateli UE i wymiana dobrych praktyk edukacyjnych. Erasmus+ dzieli się na trzy akcje kluczowe: KA1 obejmuje mobilność edukacyjną, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych, KA2 - współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, natomiast KA3 wsparcie reform w obszarze edukacji. Oznacza to, że wszystkie działania objęte zakończonym już programem LLP Erasmus, realizowanym w latach 2007-2013, zastąpione zostały akcją KA1 programu Erasmus+. Program w ramach tej akcji wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, promuje mobilność studentów i pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Daje on jednak znacznie większe możliwości mobilności niż poprzedni program. Dotyczy to w szczególności możliwości wielokrotnego udziału w programie oraz możliwości wyjazdu na praktyki w ramach programu dla absolwentów wydziału. Nowością programu jest również możliwość realizowania mobilności nie tylko do/z krajów UE, ale także Islandii, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i Macedonii. Pewne działania w zakresie mobilności dotyczą także krajów graniczących z Unią Europejską, co w szczególności dotyczy współpracy z Ukrainą i krajami basenu Morza Śródziemnego.

Beneficjenci i warunki uczestnictwa

Erasmus+: KA1 jest skierowany do studentów wszystkich stopni i kierunków studiów (w tym studentów studiów doktoranckich) oraz w przypadku ubiegania się o wyjazd na praktykę również dla absolwentów uczelni. W przypadku studentów warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w programie jest ukończenie pierwszego roku studiów (spełnienie wymogu dotyczy wyłącznie studentów studiów I stopnia i jest wymagane na dzień wyjazdu), a w przypadku praktyk dla absolwentów, zakwalifikowanie na wyjazd przed dniem obrony dyplomu inżynierskiego/magisterskiego. Nie jest przeszkodą w ubieganiu się o wyjazd wcześniejsze uczestnictwo w programie mobilności studenckiej. Studenci ubiegający się o wyjazd muszą spełniać dodatkowo określone wymogi dotyczące średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz znajomości języka obcego (rodzaj języka i stopień znajomości zależny od jednostki przyjmującej). Zalecana jest średnia 4.0 i znajomość języka wykładowego (tego, w którym będą odbywać się zajęcia) na poziomie B2. Studenci o niższych średnich mogą być rekrutowani warunkowo, na wyjazdy w ramach wolnych miejsc. Kryterium bezwzględnym jest zaliczenie, nie później niż na dzień wyjazdu, semestru poprzedzającego wyjazd.

Terminy i kryteria rekrutacji

Aplikacje studentów na wyjazdy zarówno na studia, jak i na praktyki przyjmowane są na bieżąco. Aplikacje procedowane są dwustopniowo. Pierwszym stopniem jest rekrutacja wydziałowa. Przy wyjazdach na studia Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dwa postępowania rekrutacyjne, podstawowe na początku marca i uzupełniające na początku września. Aplikacje złożone do końca lutego danego roku akademickiego umożliwiają wyjazd zarówno na semestr zimowy jak i letni (w zależności od preferencji studenta). Złożenie aplikacji w terminie późniejszym, ale przed 1 września umożliwia wyjazd w semestrze letnim, ale tylko w przypadku wolnych miejsc pozostających po rekrutacji podstawowej. Ostateczna decyzja kwalifikacyjna podejmowana jest na szczeblu uczelni w drugim stopniu rekrutacji. Dla aplikacji na praktyki Komisja Rekrutacyjna prowadzi dodatkowe postępowania kwalifikacyjne, o ile zostaną złożone odpowiednie aplikacje i wskazana zostanie instytucja przyjmująca (aplikacje bez wskazania instytucji przyjmującej procedowane są w tych samych terminach co aplikacje na studia). Pierwszeństwo przy rekrutacji mają osoby, które spełniają wymóg średniej i dotychczas nie uczestniczyły w programie. Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej sporządza listę rankingową i określa na poziomie Uczelni listę osób zakwalifikowanych do programu. Osoby, które zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie kwalifikacji (na Wydziale), a odpadły w drugim etapie umieszczane są na liście rezerwowej. Osoby takie mogą wyjechać w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub z tak zwanym „grantem zerowym”, czyli bez finansowania wyjazdu ze środków Erasmusa. Podsumowując, główny termin rekrutacji na studia to 28 lutego danego roku, uzupełniający 31 sierpnia oraz na bieżąco dla aplikacji na praktyki.

Wysokość dofinansowania

Wyjazdy zarówno na studia, jak i na praktyki dofinansowywane są w postaci stypendiów Erasmus. Budżet programu Erasmus w danym roku zależy od środków przyznanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus (jest nią Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). Wysokość dofinansowania dla poszczególnych wyjazdów zależy jedynie od kraju docelowego. Dla wyjazdów na studia w roku 2014/2015 wynosi ona: w grupie 1 – 500 €/m-c (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy), w grupie 2 – 400 €/m-c (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja) oraz w grupie 3 – 300 €/m-c (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry). Dla wyjazdów na praktyki stypendium jest w każdej z grup wyższe o 100 €/m-c. Stypendium nie otrzymują studenci, którzy zostali sklasyfikowani na wyjazd z grantem zerowym.

Uczelnie partnerskie

Obecnie Wydział Elektryczny ma podpisane umowy o wymianie bilateralnej studentów z 20 uczelniami w 14 krajach. Są to:

 • w Austrii – Technikum Wien (Wiedeń),
 • w Czechach – University of West Bohemia (Pilzno), VSB – University of Ostrava (Ostrava),
 • w Estonii – Tallinn Technical University (Tallinn),
 • we Francji – Universite de Lorraine (Nancy), Institut Catholique D' Arts Et Metiers (Lille),
 • w Grecji – Aristotele University (Thesaloniki),
 • w Hiszpanii – Universidad de Burgos (Burgos),
 • w Irlandii – Cork Institute of Technology (Cork),
 • na Litwie – Vilnius Gedyminas Technical University (Wilno),
 • w Niemczech – Universitat Rostock (Rostock), Fachhochschule Regensburg (Regensburg), Universitat Bremen (Bremen), Technische Hochschule Mittelhessen (Giessen),
 • w Portugalii – Universidade de Madeira (Funchal), Universidade da Beira Interior (Covilha),
 • w Rumunii – Politechnica Timisoara (Timisoara),
 • na Słowacji – University of Żilina (Żilina),
 • we Włoszech – University del Sannio (Benevento),
 • w Turcji – Pamukkale University (Denizli).

Lista umów jest stale rozbudowywana i dostosowywana do oczekiwań studentów. Możliwe są wyjazdy do uczelni, które mają podpisane umowy z innymi wydziałami naszej uczelni.

Studia zintegrowane

Wydział Elektryczny jest aktywnym uczestnikiem Sieci CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe). W ramach tej współpracy możliwa jest realizacja studiów zintegrowanych. Polega ona na odbyciu w ramach studiów inżynierskich dwóch z siedmiu semestrów studiów w Niemczech (Technische Hochschule Mittelhessen – Giessen) i zakończeniu ich otrzymaniem podwójnego, polskiego i niemieckiego dyplomu ukończenia studiów. Uczestnicy tej formy wymiany mają możliwość otrzymania stypendium Erasmus na dokładnie takich samych zasadach jak pozostali studenci Erasmus. Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia i dotyczy wyjazdu na semestrach 6 i 7. Studia za granicą odbywają się w języku niemieckim. Możliwe jest uczestnictwo w bezpłatnym intensywnym kursie języka niemieckiego bezpośrednio przed rozpoczęciem semestru studiów w Niemczech.

Aplikacja i wymagane dokumenty

Proces rekrutacji rozpoczyna się poprzez złożenie przez studenta wypełnionej aplikacji programu Erasmus. Formularze aplikacyjne na studia  oraz na praktyki  można pobrać ze strony Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej. Aplikacje składa się u Koordynatora Wydziałowego Erasmus drogą elektroniczną oraz, po weryfikacji, podpisane w formie papierowej. Pozostałe dokumenty (w tym porozumienie o programie zajęć, wyciąg z indeksu, certyfikat językowy) składa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku rekrutacji na poziomie uczelnianym. Zestaw wymaganych dokumentów w tym formularze, mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni docelowej.

Kontakt i dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Koordynator programu na Wydziale Elektrycznym dr inż. Mariusz Stępień (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz pracownicy Biura Wymiany Akademickiej – opiekunem studentów wyjeżdzających z Wydziału Elektrycznego jest obecnie p. Maciej Czyż (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Formularze wymagane do programu, aktualne zarządzenia i komunikaty zamieszczane są na stronie Biura Wymiany Akademickiej, w zakładce „Erasmus+” podzielonej na sekcje obejmujące informacje ogólne „ERASMUS+ Akcja1 (KA1)”, informacje bieżące o kolejnych latach akademickich realizacji programu – bieżący rok w zakładce „E+ KA1 2016/2017” oraz wymagane formularze dokumentów „Dokumenty do pobrania”. Można tam znaleźć również listę umów partnerskich (ogólnouczelnianą) i dane koordynatorów z wszystkich wydziałów. Dodatkowych informacji można szukać na stronach internetowych związanych z programem Erasmus+, w szczególności na stronie głównej programu Erasmus oraz stronach Komisji Europejskiej.

Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym udziału w programie rozpoczynającym proces rekrutacji jest złożenie u Koordynatora Wydziałowego aplikacji na wyjazd Erasmus.