niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 5 lutego 2016 roku odbyło się trzecie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana i Rady Wydziału w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Do głównych zadań Rady należy powiązanie wydziałowego środowiska akademickiego z lokalnymi przedsiębiorcami, władzami samorządowymi, zagranicznymi i krajowymi uczelniami oraz szkołami średnimi. Dzięki temu programy kierunków studiów dostosowywane są do wymogów, jakie przed absolwentami Wydziału stawia rynek. Posiedzenie miało formę otwartą. Uczestniczyli w nim także członkowie Rady Wydziału Elektrycznego oraz młodzi naukowcy z Wydziału.

Posiedzenie Rady Programowej otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przywitał zebranych i wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady. Są to:

 • dr hab. inż. Jerzy Barglik, prof. Pol. Śl. – Prezes OZW SEP,
 • Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytom,
 • Arkadiusz Czech – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
 • Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • prof. Orest Iwachiw - Lviv Polytechnic National University,
 • Jarosław Kacprzak – PR Manager Future Processing, Gliwice,
 • Krzysztof Kolonko – Prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej,
 • dr inż. Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice,
 • Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielsko-Biała,
 • Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
 • dr hab. inż. Monika Kwoka – Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
 • prof. Jean Mahseredjian - École Polytechnique de Montréal, Kanada,
 • prof. Tshilidzi Marwala - University of Johannesburg, RPA,
 • dr Frédérique Pasquier – Institut Catholique d'Arts et Métiers (ICAM), Francja,
 • prof. Jan Harm Pretorius - University of Johannesburg, RPA,
 • Paweł Posełek - Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego,
 • prof. Daniel J. Strauss - Saarland University Hospital, Niemcy,
 • Grzegorz Grudzień – Kierownik Pracowni Elektryczno-Pomiarowej Fluor S.A.,
 • Dariusz Zygmunt – Dyrektor Oddziału TAURON Dystrybucja S.A., Gliwice.

Następnie, głos zabrał prof. Jan Harm Pretorius – dyrektor Katedry Inżynierii Elektrycznej i Elektroniki Wydziału Inżynierii i Terenów Zabudowanych Uniwersytetu w Johannesburgu (RPA). Profesor zaprezentował macierzystą uczelnię, dorobek dydaktyczny i badawczy oraz plany współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Kolejne wystąpienie dr inż. Grzegorza Kłapyty z Katedry Mechatroniki Wydziału Elektrycznego dotyczyło rozwinięcia współpracy z przemysłem, poprzez udział przedsiębiorstw w utworzeniu studiów dualnych, kładących nacisk na ukierunkowane zajęcia praktyczne studentów.

Ostatni przemawiał rzecznik Wydziału Elektrycznego Andrzej Kowalik, który podsumował dotychczasową współpracę ze szkołami średnimi, proponując rozszerzenie jej zakresu oraz zdefiniowanie nowych oczekiwań szkół w formie ankietowej.

Podczas sesji uczestnicy obejrzeli materiał wideo relacjonujący obchody 70-lecia Wydziału Elektrycznego.

Po zakończeniu części seminaryjnej posiedzenia, uczestnicy zapoznali się z badaniami prowadzonymi przez młodych naukowców (w tym doktorantów) Wydziału Elektrycznego, które zostały zaprezentowane podczas sesji posterowej. Swoją działalność badawczą przedstawiło 33 młodych naukowców ze wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału:

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów (RE-1)
dr inż. Marcin Niedopytalski: Adaptacyjne zabezpieczenie odległościowe linii napowietrznej WN o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych
dr inż. Piotr Rzepka: Tworzenie autonomicznych fragmentów sieci dystrybucyjnej SN zasilanych lokalnymi źródłami
mgr inż. Mateusz Szablicki: Agent structure of multi-agent system for power system protection
mgr inż. Robert Owczarek: Optymalizacja połączonego systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem przesuwników fazowych
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki (RE-2)
dr inż. Michał Grzenik: Model wyprowadzeń termicznego przetwornika wartości skutecznej
dr inż. Beata Krupanek: Badania opóźnień w bezprzewodowych sieciach ZIGBEE
dr inż. Anna Piaskowy: Opis metody pomiaru impedancji rozproszenia uzwojeń precyzyjnych, napięciowych transformatorów pomiarowych
mgr inż. Wojciech Barwinek: Synchroniczny system pomiarowy do oceny właściwości metrologicznych cyfrowych generatorów dwufazowych
mgr inż. Maciej Pilot: Stałość parametrów charakteryzujących magnesy trwałe
mgr inż. Marek Wymysło: Współczynnik korelacji w składaniu błędów uwarunkowanych czasowo
Instytut Elektrotechniki i Informatyki (RE-3)
dr inż. Marcin Połomski: Performance improvements of interior point based OPF algorithm computations
dr inż. Piotr Pruski: Analiza modalna przebiegów mocy chwilowej i prędkości kątowej przy zakłóceniu skokowym
dr inż. Marcin Sowa: Finite element method pre-assemble
mgr inż. Agnieszka Jakubowska: Transient states in fractional-order circuits
mgr inż. Seweryn Mazurkiewicz: Analiza właściwości sygnałów stochastycznych w liniowych i nieliniowych układach stochastycznych
mgr inż. Marek Szymczak: Porównanie i ocena metod aktywnego tłumienia zaburzeń przewodzonych
Katedra Optoelektroniki (RE-4)
dr inż. Aneta Olszewska: Identyfikacja i lokalizacja sygnałów emisji akustycznej w olejowych transformatorach energetycznych
mgr inż. Sabina Drewniak: Charakteryzacja struktur na bazie grafenu przy użyciu mikroskopii sił atomowych oraz spektroskopii ramanowskiej
mgr inż. Tomasz Herzog: Poprawa adhezji polimeru SU-8 do szklanych podłoży
mgr inż. Piotr Kałużyński: System diagnostyczny do analizy spektralnej komórek rakowych skóry in vivo
mgr inż. Marcin Procek: Wpływ promienowania ultrafiletowego na działanie rezystancyjnych sesnorów gazów na bazie nanostruktur tlenku cynku
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (RE-5)
dr inż. Grzegorz Jarek: Rozwój metody sterowania wymuszającego dynamikę
mgr inż. Krystian Frania: Układ do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej
mgr inż. Krzysztof Habelok: Development of numerical models for extracting the angular dependence of critical current Density in HTS wires from experimental data
mgr inż. Piotr Legutko: Wysokoczęstotliwościowe drajwery dedykowane do tranzystorów MOSFET serii DE
mgr inż. Dawid Makieła: Sterowanie bezczujnikowe wysokoobrotowego silnika PM BLDC
Katedra Mechatroniki (RE-6)
dr inż. Jarosław Domin: Wyrzutnia pneumatyczno-elektromagnetyczna jako wielowymiarowy obiekt sterowania
dr inż. Marek Kciuk: Modelowanie charakterystyki histerezowej aktuatora sma na podstawie funkcji sigmoidalnej
mgr inż. Sebastian Bartel: Analiza, badanie i projektowanie mikropomp pulsacyjnych napędzanych elektromagnetycznie
mgr inż. Łukasz Kohlbrenner: Identyfikacja parametrów silnika reluktancyjnego
mgr inż. Zygmunt Kowalik: Aproksymacja charakterystyki strumieniowo-prądowej w hamiltonowskim modelu maszyny elektrycznej
dr inż. Tomasz Makowski: Opracowanie systemu sterowania wielostopniowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym