piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Tytuł:
Analiza poprawy niezawodności wybranego obszaru elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
Doktorant:
Janusz Kurpas
Promotor:
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Promotor pomocniczy:
--
Recenzenci:
dr hab. inż. Janusz Sowiński, prof. PCz - Politechnika Częstochowska - recenzja 
prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski - Politechnika Wrocławska - recenzja 
Dziedzina nauk technicznych:
Elektrotechnika
Data obrony rozprawy:
25 września 2019 r.
Data nadania stopnia:
25 września 2019 r.
Streszczenie:

 

Rozprawa traktuje o zagadnieniach związanych z poprawą poziomu niezawodności sieci dystrybucyjnych dzięki zastosowaniu środków technicznych wyznaczonych po przeprowadzeniu analizy wg określonego algorytmu postępowania.

 

Cel rozprawy
Celem rozprawy jest przeprowadzenie kompleksowej analizy wpływu wybranych środków technicznych na poprawę poziomu niezawodności wybranego obszaru sieci dystrybucyjnej średniego napięcia poprzedzonej niezbędnymi analizami układowymi (zwarciowymi, rozpływowymi) dla wybranych scenariuszy pracy sieci jednego z krajowych OSD. Przeprowadzane analizy powinny umożliwiać dokonywanie oceny niezawodności pod kątem możliwości uzyskania oczekiwanych przez OSD parametrów niezawodności wybranego obszaru w sposób powtarzalny i uniwersalny.

 

Teza rozprawy
Istnieją adekwatne środki techniczne pozwalające na poprawę poziomu niezawodności badanego obszaru sieci dystrybucyjnej SN do zdefiniowanego poziomu, wyznaczone na podstawie powtarzalnej metody przeprowadzania analizy weryfikującej możliwość osiągniecia zadanych wskaźników SAIDI i SAIFI.

 

Zakres rozprawy
Zakres rozprawy obejmuje charakterystykę i ocenę obecnego układu pracy sieci SN na analizowanym obszarze, identyfikację i analizę przyczyn występujących zakłóceń, wskazanie możliwych metod ich ograniczenia oraz opracowanie wykazu działań – środków technicznych pozwalających na poprawę parametrów jakości dostarczanej energii elektrycznej i ograniczenie wskaźników niezawodności do poziomu wskazanego przez Operatora.

 

Uzyskane wyniki
Przeprowadzono analizę możliwości poprawy poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej dla rzeczywistego fragmentu sieci dystrybucyjnej oraz określono adekwatne środki techniczne, których wdrożenie umożliwia osiągnięcie zdefiniowanego przez Operatora poziomu niezawodności. Zaproponowano również tryb podejścia do przeprowadzania analizy – określając sekwencję poszczególnych kroków postępowania.

 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wykazać, iż istnieje możliwość osiągnięcia zadanego poziomu niezawodności na analizowanym obszarze rzeczywistej sieci dystrybucyjnej dzięki wdrożeniu zbioru proponowanych środków technicznych, a zaproponowany sposób przeprowadzania analizy pozwala na jednoznaczną ocenę możliwości uzyskania przez OSD oczekiwanego poziomu niezawodności wyrażonego wskaźnikami SAIDI i SAIFI.