piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Katedra Optoelektroniki

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Wykorzystanie analizy spektralnej w diagnostyce stanów przednowotworowych i nowotworowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Zbigniew Opilski
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Zostało opracowane stanowisko do spektralnej diagnostyki nowotworów skóry. W ramach badań określono związek między widmem luminescencji tkanek ludzkich a widmem promieniowania wzbudzającego. Wykazano, że widmo luminescencji tkanek zagrożonych nowotworzeniem oraz tkanek chorych są w pewnych obszarach długości fal różne od widma tkanek zdrowych. Zostało opracowane urządzenie do diagnostyki nowotworów metodami analiz spektralnych. Projekt realizowano w Katedrze Optoelektroniki Politechniki Śląskiej, Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz w Katedrze Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Opracowane, w efekcie realizacji projektu urządzenie było prezentowane na Międzynarodowych Targach Innowacyjności EUREKA & INNOVA w Brukseli, gdzie zdobyło Grand Prix oraz Glod Medal with Motion.
Tytuł:
Opracowanie przyrządów pomiarowych wykorzystujących matryce technologicznie zaawansowanych nieselektywnych czujników składu mieszanin gazowych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan Zakrzewski
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem projektu było opracowanie matrycy sensorów do detekcji wodoru, metanu, tlenku azotu oraz amoniaku. Detekowane gazy znajdowały się w atmosferze powietrza syntetycznego. Zostały opracowane matryce sensorów gazów, na bazie komercyjnych sensorów półprzewodnikowych japońskiej firmy FIGARO oraz matryce sensorów optoelektronicznych, opracowanych w Katedrze Optoelektroniki. Opracowano metody identyfikacji gazu na podstawie sygnałów z matrycy. W ramach realizacji projektu zostały zmodernizowane stanowiska laboratoryjne do wytwarzania mieszanin gazów.