wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


 • Wydział Elektryczny

(Podane niżej zasady postępowania mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i zmian aktów prawnych Uczelni)

 1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 104/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz innych aktów prawnych Politechniki Śląskiej.
 2. Dyplomanci mogą wchodzić do gmachu Wydziału w celu skontaktowania się z promotorem, skompletowania i przekazania dokumentów itp., jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z Biurem Obsługi Studentów, w celu umożliwienia wstępu do gmachu wydziału.
 3. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Dyplomant podpisuje oświadczenie, stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 104/2020 (Oswiadczenie studenta). Student przesyła skan podpisanego oświadczenia z wykorzystaniem poczty elektronicznej w domenie polsl.pl na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nieprzesłanie oświadczenia jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 4. Dyplomant składa pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej (płytka CD) oraz pozostałe niezbędne dokumenty do Biura Obsługi Studentów najpóźniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu z BOS-em.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym komisja egzaminu dyplomowego (zwana dalej Komisją) oraz Dyplomant uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, poprzez interaktywną komunikację multimedialną.
 6. Egzamin dyplomowy przeprowadza się poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnej edukacji lub inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej, umożliwiające przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.
 7. Przewodniczący Komisji może dopuścić do udziału w egzaminie dyplomowym dodatkową osobę stanowiącą wsparcie techniczne. Osoba ta nie może być obecna podczas ustalania wyniku egzaminu.
 8. Komunikator wykorzystany do przeprowadzenia egzaminu powinien umożliwiać udostępnienie ekranu monitora komputerowego Dyplomanta w celu przedstawienia prezentacji pracy dyplomowej.
 9. Przewodniczący Komisji przesyła do Biura Obsługi Studentów skład Komisji z zaznaczeniem promotora i recenzenta pracy dyplomowej najpóźniej 3 dni przed datą egzaminu dyplomowego i wyznacza Sekretarza Komisji spośród jednego z jej członków.
 10. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za:
  1. uzgodnienie z Dyplomantem i członkami Komisji sposobu komunikacji zdalnej i wybór narzędzia informatycznego (komunikatora),
  2. pozyskanie z Biura Obsługi Studentów lub od Dyplomanta jego numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu w razie problemów z połączeniem zdalnym w trakcie egzaminu,
  3. przekazanie drogą mailową Dyplomantowi i członkom Komisji informacji o sposobie dostępu do posiedzenia (np. link i hasło dostępu do posiedzenia),
  4. przetestowanie poprawności zdalnej komunikacji z Dyplomantem i członkami Komisji przed egzaminem dyplomowym z odpowiednim wyprzedzeniem w celu sprawdzenia jakości obrazu i dźwięku oraz możliwości udostępnienia ekranu urządzenia Dyplomanta,
  5. pomoc techniczną przy przeprowadzeniu egzaminu zdalnego za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online,
  6. wypełnienie protokołu egzaminu dyplomowego i zebranie podpisów członków Komisji,
  7. przekazanie kompletu dokumentów związanych z egzaminem dyplomowym, w tym protokołu z podpisami członków Komisji, do Biura Obsługi Studentów najpóźniej w następnym dniu roboczym po egzaminie (z zastrzeżeniem p. 20 Regulaminu),
  8. rejestrację przebiegu egzaminu dyplomowego i przechowywanie nagrania przez okres co najmniej 30 dni od dnia egzaminu w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę danych osobowych osób przeprowadzających egzamin i Dyplomanta.
 11. Dyplomant podczas egzaminu ma przygotowane czyste kartki papieru oraz długopis.
 12. W pomieszczeniu, w którym przebywa Dyplomant w czasie egzaminu, nie może znajdować się inna osoba, ani żadne urządzenia multimedialne lub telekomunikacyjne (w szczególności telefony, tablety, komputery itp.), z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego prowadzony jest egzamin. W pomieszczeniu nie mogą znajdować się również materiały i przybory pomocnicze. Przewodniczący Komisji ma prawo weryfikacji spełnienia powyższych wymagań.
 13. W przypadku braku możliwości przygotowania odpowiednich warunków przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w miejscu zamieszkania Dyplomanta, zgłasza on ten fakt drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu. Odpowiednie pomieszczenie oraz sprzęt informatyczny umożliwiający zdalne przeprowadzenie egzaminu zostanie przygotowane na Wydziale.
 14. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Komisja weryfikuje dane osobowe studenta – Dyplomant zobowiązany jest do pokazania do kamery dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja studencka, dowód osobisty lub paszport). Weryfikację na podstawie dokumentu tożsamości można pominąć, jeżeli tożsamość Dyplomanta potwierdzi jeden z członków Komisji.
 15. Na prośbę członka Komisji, Dyplomant ma obowiązek udostępnić ekran swojego urządzenia w dowolnej chwili.
 16. Przewodniczący Komisji przerywa egzamin dyplomowy w przypadku powtarzających się problemów technicznych związanych z brakiem odpowiedniej jakości obrazu i dźwięku oraz możliwości udostępnienia prezentacji. W takim przypadku, po dwukrotnej nieudanej próbie nawiązania połączenia na nowo, Przewodniczący Komisji sporządza notatkę służbową i przesyła ja do Biura Obsługi Studentów oraz Prodziekana ds. Kształcenia. Wyznaczony zostanie nowy termin obrony. 
 17. Jeżeli przedstawienie tez pracy dyplomowej odbywa się za pomocą prezentacji (np. PowerPoint), w czasie jej trwania Dyplomant udostępnia ekran swojego urządzenia.
 18. W trakcie egzaminu członkowie Komisji zadają pytania Dyplomantowi oraz przesyłają ich treść za pomocą czatu. W przypadku, kiedy odpowiedź powinna być uzupełniona o rysunek, wzór itp., Dyplomant może wykorzystać dowolne narzędzie do jego utworzenia i zilustrować odpowiedź udostępniając swój ekran (podobnie, jak przy prezentacji) lub rysując na kartce i przedstawiając ją do kamery.
 19. Po wysłuchaniu odpowiedzi Dyplomanta, przewodniczący Komisji nakazuje Dyplomantowi rozłączenie się na czas potrzebny do przeprowadzenia części niejawnej. Po zakończeniu części niejawnej Dyplomant jest dołączany z powrotem do spotkania, by poznać wynik egzaminu.
 20. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego Sekretarz Komisji sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego i przekazuje go pozostałym członkom Komisji do podpisu. Podpisany protokół przekazuje do Biura Obsługi Studentów najpóźniej w następnym dniu roboczym po egzaminie. W przypadku braku możliwości dostarczenia w tym terminie oryginału protokołu dopuszcza się przesłanie do Biura Obsługi Studentów skanu – oryginał protokołu powinien być uzupełniony i dostarczony do BOSu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych.